Page 16 - Freeware τ. 8

16
FREEWARE MAGAZINE
ON–L INe ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Οι εποχές που τα ελληνικά e–books
σπάνιζαν, έχουν παρέλθει προ
πολλού. Σήμερα αρκετοί γνωστοί
εκδοτικοί οίκοι της χώρας μας
διαθέτουν καλά οργανωμένα on–line
βιβλιοπωλεία, στα οποία μπορείτε να
βρείτε κλασικούς και νέους τίτλους
βιβλίων, καθώς και ελληνικά
περιοδικά.
e -NA
To e-na (http://www.e-na.com/) είναι ένα «ψηφια-
κό περίπτερο», από το οποίο μπορείτε να προμη-
θευτείτε και να διαβάσετε ελληνικά περιοδικά, εφη-
μερίδες και βιβλία. Σε αντίθεση με το e-Planet, πρέ-
πει να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το κατάλλη-
λο λογισμικό και, φυσικά, να πάρετε κωδικό. Μετά
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού,
έχετε δύο νέα προγράμματα, τα e-na downloader
και e-na viewer. Το πρώτο χρησιμεύει στο να κατε-
βάζει τα τεύχη των εντύπων στα οποία είστε συν-
δρομητές, ενώ το δεύτερο προσφέρει τις ανέσεις
ενός σύγχρονου e–book reader για να τα διαβάσετε.
Το e-na downloader κάνει αισθητή την παρουσία του
με ένα εικονίδιο στo system tray και κατεβάζει στο
παρασκήνιο νέα τεύχη στα οποία έχετε συνδρομή.
Το e-na viewer περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη εντύπων
του συνδρομητή και το περιβάλλον ανάγνωσης
(
viewer).
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Οι Εκδόσεις Πατάκη διαθέτουν στο on–line βιβλιο-
πωλείο τους (http://www.patakis.gr/) ειδική επιλογή
για e–books. Στην κορυφή της σελίδας αναφέρεται
ότι ο αγοραστής θα χρειαστεί για PC ή Mac το πρό-
γραμμα Adobe Digital Editions, ενώ ο επισκέπτης
βλέπει και τα κατάλληλα apps για Android και
iPhone/iPad. Επίσης, υπάρχει σύνδεσμος για το κα-
τέβασμα του καταλόγου των e–books. Αριστερά
βρίσκεται μία βολική λίστα με τις κατηγορίες των
e–books. Υπάρχουν τριάντα σελίδες με ηλεκτρονικά
βιβλία, για καθένα από τα οποία φαίνονται, πριν
ανατρέξουμε σε αναλυτικά στοιχεία, ο τύπος του
αρχείου (ePub, PDF) και η τιμή. Όσο για τις κατηγο-
ρίες, σε αυτές θα βρείτε από λογοτεχνία μέχρι θεω-
ρητικές επιστήμες. Από το site δε λείπει, τέλος, και
μία επιλογή αναλυτικής βοήθειας για τις on–line
αγορές.
e -PLANeT
To e-Planet (http://www.e-planet.gr/) αποτελεί τεχνολογική καινοτομία σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους
χρήστες του να αγοράζουν, να γράφονται συνδρομητές και να διαβάζουν
on–line τα περιοδικά που τους ενδιαφέρουν. Τα περιοδικά αυτά δεν είναι
απλά αρχεία PDF, αλλά έχουν υποστεί επεξεργασία, ώστε να διαβάζονται με
άνεση στην οθόνη είτε ενός υπολογιστή είτε οποιασδήποτε άλλης συσκευής
υποστηρίζει Adobe Flash. Μάλιστα, κάποια από τα περιοδικά αυτά, όπως το
«
Computer Για Όλους Digital – Cloud Edition», είναι εμπλουτισμένα πολυμεσι-
κά. Το μόνο που χρειάζεστε, είναι ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο
Internet (ή ταμπλέτα με Android ή, φυσικά, Windows). Τα πάντα γίνονται από
τον browser (αρκεί να υποστηρίζει Flash). Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση ή
κατέβασμα αρχείου. Αφού κάνετε δωρεάν on–line εγγραφή, μπορείτε να αγο-
ράσετε είτε μεμονωμένα τεύχη είτε συνδρομές τρίμηνες, εξάμηνες ή ετήσιες.
Στη συνέχεια, κάθε φορά που θα θέλετε να διαβάσετε τα τεύχη που αποκτή-
σατε, θα μπαίνετε με τα στοιχεία σας στο e–planet.gr. Ένα σημαντικό χαρα-
κτηριστικό του
e–planet.gr είναι η
βιβλιοθήκη σας. Εκεί
βρίσκονται όλα τα
περιοδικά που έχετε
αγοράσει, τα οποία
μπορείτε να διαβά-
σετε ανά πάσα στιγ-
μή. Σε περίπτωση
συνδρομής, όταν
κυκλοφορεί νέο τεύ-
χος, αυτόματα θα
προστίθεται στη βι-
βλιοθήκη σας.
ANUBIS
Οι Εκδόσεις Anubis (http://www.anubis.gr/) ιδρύθηκαν το καλοκαίρι του
1991
ως κλάδος της Compupress AE και σήμερα έχουν καθιερωθεί μεταξύ
των δυναμικότερων ελληνικών εκδοτικών οίκων. Στο site του συγκεκριμένου
εκδοτικού οίκου θα βρείτε πολλές κατηγορίες βιβλίων (από επιστημονική φα-
ντασία και παιδική λογοτεχνία μέχρι επιστήμες και Πληροφορική), Βίπερ,
Graphic Novels,
Manga, Comics, βι-
βλία που συνοδεύο-
νται από DVD και
αρκετά περιοδικά.
Για όσα από τα έντυ-
πα υπάρχουν σχετι-
κά δικαιώματα, μπο-
ρείτε να δείτε
on–line προεπισκό-
πηση ή να τα αγορά-
σετε σε ψηφιακή
μορφή.
Πού θα βρείτε ελληνικά e–books