Page 17 - Freeware τ. 8

17
ΕΚΔΟΤ ΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΛΙΒΑΝΗ
Στο on–line βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Λιβάνη
υπάρχουν στο αριστερό μέρος
οι σύνδεσμοι «Ψηφιακά Βιβλία» και «Πώς να κατεβάζε-
τε ψηφιακά βιβλία». Εδώ θα βρείτε μυθιστορήματα,
δοκίμια, παιδικά και εφηβικά βιβλία, εκπαιδευτικά βι-
βλία και τίτλους ψυχολογίας. Κάνοντας κλικ σε κάποι-
ον τίτλο, βλέπουμε περισσότερες λεπτομέρειες και
μπορούμε να προσθέσουμε το βιβλίο στο καλάθι αγο-
ρών μας. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε το σύνδεσμο που θα μας οδηγήσει στην περιο-
χή του site με την έντυπη έκδοση του ίδιου βιβλίου.
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Το on–line βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Μεταίχμιο
περιέχει βι-
βλία χωρισμένα στις καρτέλες Λογοτεχνία, Παιδικά,
Δοκίμια και Εκπαιδευτικά. Επίσης, μπορείτε να πραγ-
ματοποιήσετε και αναζητήσεις με βάση τίτλο, συγγρα-
φέα ή λέξη–κλειδί, καθώς και με ελεύθερο κείμενο.
Κατά την επίσκεψή μας στο site υπήρχαν 265 βιβλία.
Κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο ενός βιβλίου, βλέπετε
περισσότερες πληροφορίες για αυτό και μπορείτε να
το προσθέσετε στο καλάθι αγορών σας. Όλα τα βιβλία
που είδαμε είναι σε PDF format, αλλά υπάρχουν και σε
ePub. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να επιλέξετε βι-
βλία και προσδιορίζοντας κάποιο εύρος τιμών, όπως
5-10.
Στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας υπάρ-
χει ο σύνδεσμος «Πώς διαβάζω ηλεκτρονικά βιβλία», ο
οποίος οδηγεί σε μία σελίδα οδηγιών. Και αυτό το site
βασίζεται στη λύση του Adobe Digital Editions.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓ ΙΟΣ
Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Ψυχο-
γιός (http://www.psichogios.gr/site/Books/ebooks) δια-
θέτει περισσότερους από 300 τίτλους βιβλίων σε μορ-
φή ePub. Σε περίοπτη θέση στη σελίδα υπάρχει σύνδε-
σμος προς αναλυτικές οδηγίες. Και αυτό το site έχει
υιοθετήσει το στάνταρ της αγοράς, δηλαδή το Adobe
Digital Editions.
Όταν επιλέξουμε κάποιο βιβλίο, οδηγούμαστε σε
μία σελίδα με πολύ αναλυτικές οδηγίες, αλλά και πα-
ρελκόμενα, όπως κουμπιά για ανάγνωση αποσπάσμα-
τος ή παρακολούθηση βίντεο στο You Tube. Μπορού-
με να ταξινομήσουμε τα e–books με διάφορα κριτήρια,
όπως τιμή, τίτλο και συγγραφέα, ή και να επιλέξουμε
κάποια κατηγορία τους.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Το online βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Καστανιώτη
διαθέτει e–books
σε μορφή ePub. Επίσης, στο site προσφέρονται προς
αγορά τρεις e–book readers, με τιμές 150, 175 και
350
ευρώ. Στα αριστερά του site αναφέρεται σε ένα
ένθετο το λογισμικό ανάγνωσης για κάθε λειτουργικό
σύστημα και φορητή συσκευή.
Στο site υπάρχει και ξεχωριστή κατηγορία με δωρε-
άν e–books, όπως και κατηγορία κλασικών βιβλίων, με
τιμή 2,90 ευρώ.
e -COMPUPReSS
Το e-Compupress (http://www.e-compupress.gr/) διαθέτει σε ψηφιακή μορ-
φή περιοδικά που εκδίδει η Compupress AE, εκδότρια και του «Freeware
Magazine». Εδώ θα βρείτε το αρχαιότερο ελληνικό περιοδικό Πληροφορικής,
το «Computer Για Όλους», το «PC Master», καθώς και περιοδικά από άλλους
χώρους, όπως το «Ασφάλεια & Προστασία». Επιλέγοντας κάποιο περιοδικό,
μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα σε έναν εξαιρετικό on–line viewer αρκετές από
τις σελίδες του τεύχους που θέλετε, καθώς και να το αγοράσετε –φυσικά σε
χαμηλότερη τιμή από το έντυπο– σε μορφή PDF ή ePub.
Όμως, έχετε και άλλα κίνητρα για να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο site.
Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαβάσετε on–line ανάτυπα από σημαντικά άρθρα,
ολόκληρες ειδικές εκδόσεις, καθώς και τα τεύχη περιοδικών ιδιαίτερα κατα-
ξιωμένων στο χώρο τους, όπως η «Τουριστική Αγορά» και το «Food Service».
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι στο e-Compupress μπορείτε να διαβάσετε
όλα τα τεύχη του θρυλικού περιοδικού «Pixel», το οποίο γαλούχησε γενιές
από Ελληνόπουλα στον κόσμο των υπολογιστών και των computer games.
e -BOOKSHOP.GR
Το e-bookshop.gr (http://www.e-bookshop.gr/) ξεκίνησε τη δραστηριότητά
του τον Μάιο του 2001, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη οργανωμένη ελ-
ληνική προσπάθεια στο χώρο των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αποτελεί μία δρα-
στηριότητα της Digital Content ΑΕ, η οποία ασχολείται από το 2000 με την
ανάπτυξη Web-based εφαρμογών και content sites, αλλά και της
Compupress AE, ενός εκδοτικού οργανισμού με 30ετή σχεδόν παρουσία στο
χώρο των νέων τεχνολογιών και της Πληροφορικής.
Σήμερα το e-bookshop.gr προσφέρει το σύνολο σχεδόν των βιβλίων της
Νεοελληνικής Γραμματείας έναντι του συμβολικού τιμήματος του 1 ευρώ
έκαστο, σειρά εμπορικών βιβλίων διαφόρων εκδοτών, καθώς και βιβλία ανε-
ξάρτητων Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι αξιοποιούν την ευκαιρία των νέων
τεχνολογιών. Από πλευράς τεχνολογίας, χρησιμοποιείται ο Adobe Content
Server 4 για τη
διαχείριση των
πνευματικών δικαι-
ωμάτων, σε συν-
δυασμό με το
Adobe Digital
Editions στην
πλευρά του χρή-
στη.
ΟΝ-LINE BIBΛΙΟΠΩΛΕΙΑ