Page 123 - PCM272

Basic HTML Version

123
PC Master
FREE TO PLAY
n
Είδος:
FPS
n
Site:
https://account.hirezstudios.com/tribesascend/
n
Μέγεθος:
2,96GB
SUPER
SAMURAI
SWEEPER
Οι δύο όψεις ενός
νομίσματος
E
να από τα πιο συχνά παράπονα των βετε-
ράνων FPS players εστιάζεται στην αλλα-
γή φιλοσοφίας η οποία έχει συντελεστεί
σταδιακά στο είδος. Τα παλιότερα FPS έδιναν
μεγάλη βαρύτητα στην ταχύτατη δράση, μη
ασχολούμενα με ζητήματα όπως η κάλυψη ή η
ρεαλιστική απεικόνιση της μάχης. Κλασικός εκ-
πρόσωπος αυτής της σχολής ήταν η σειρά παι-
χνιδιών Tribes, στην οποία οι παίκτες είχαν τη
δυνατότητα να κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύ-
τητες και να εκτελούν άλματα εκατοντάδων
μέτρων μέσω των jetpacks που έφερε κάθε
χαρακτήρας. Το Tribes: Ascend είναι εδώ, εκ-
συγχρονίζοντας το κλασικό gameplay των
Tribes με σημαντικά αναβαθμισμένο τεχνικό
τομέα, διατηρώντας παράλληλα ακέραιες τις
βασικές αρχές της σειράς. Στο Tribes: Ascend,
λοιπόν, θα κληθείτε να επιλέξετε την class
στην οποία θα ανήκει ο χαρακτήρας σας μετα-
ξύ των εννέα διαθέσιμων, καθεμία με τις δικές
της ιδιαιτερότητες και εξοπλισμό. Αμέσως μετά
θα ριχτείτε στη μάχη εναντίον αντίπαλων ομά-
δων σε παρτίδες με διάφορα modes (συνήθως
capture the flag – με διαφορά το πιο δημοφι-
λές). Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας σας είναι απαραίτητη, ενώ το χαρακτη-
ριστικό που κάνει το Tribes Ascend να ξεχωρί-
ζει είναι το λεγόμενο skiing: η δυνατότητα να
«γλιστράτε» σε επίπεδες επιφάνειες αναπτύσ-
σοντας συνεχώς ταχύτητα, με αποτέλεσμα να
κινείστε συχνά με ταχύτητες που ξεπερνούν
κατά πολύ τα 300χλμ./ώρα!
n
Είδος:
Action-RPG
n
Site:
http://vindictus.nexon.net/
n
Μέγεθος:
3,4GB
n
Είδος:
Action
n
Site:
http://
www.kongregate.com/games/nerdook/super-
samurai-sweeper
n
Μέγεθος:
Browser
VINDICTUS
T
ο πρώτο κύμα των δημοφιλών MMOs
έβγαλε αρκετά «διαμάντια»: Everquest,
Anarchy Online, Lineage II και, πάνω από
όλα, World of Warcraft, μεταξύ άλλων, έγρα-
ψαν ιστορία στο χώρο, καθιερώνοντας ένα
συγκεκριμένο είδος gameplay που στηριζό-
ταν στο λεγόμενο «έμμεσο» σύστημα μάχης,
δηλαδή στην εξέλιξη των μαχών με την από-
δοση εντολών στους χαρακτήρες μας και όχι
με τον άμεσο έλεγχό τους. Το Vindictus ήταν
από τα πρώτα MMOs που αποφάσισαν να ακο-
λουθήσουν διαφορετικό δρόμο και να δώ-
σουν στους παίκτες τον πλήρη έλεγχο των
χαρακτήρων τους σε real-time, action-based
μάχες, φέρνοντάς τους ακόμα πιο κοντά στη
δράση. Μετά από μία μεγάλη και επιτυχημένη
πορεία σε Ασία και Αμερική, το Vindictus έχει
έρθει πλέον και στην Ευρώπη με επίσημο
τρόπο και ανοικτό για όλους. Ξεχάστε, λοι-
πόν, οτιδήποτε γνωρίζατε για τη μάχη στα
MMOs: το Vindictus έχει πολλά περισσότερα
σημεία με hack&slash action games, γεγονός
που γίνεται αμέσως φανερό στον παίκτη μέ-
σω του… αιματηρού τρόπου απεικόνισης των
μονομαχιών! Η μηχανή γραφικών Source προ-
σφέρει ποιοτικά γραφικά και ρεαλιστικό μο-
ντέλο φυσικής, εξυπηρετώντας άριστα τις
ανάγκες του gameplay. Ακολουθώντας το σε-
νάριο του παιχνιδιού θα δώσετε μάχες, θα
εξερευνήσετε τον όμορφο κόσμο του
Vindictus και θα ανεβάσετε τα levels του χα-
ρακτήρα σας, φροντίζοντας πάντα να συλλέ-
γετε το απαραίτητο loot! Συναρπαστικό, βίαιο
και γεμάτο δράση, το Vindictus είναι ιδανική
επιλογή για τον gamer που επιζητά περισσό-
τερη δράση από τα MMOs του.
Η επιστροφή ενός θρύλου!
TRIBES ASCEND
Λευκές νύχτες…
Action μάχη, εντυπωσιακά bosses, άφθονη βία
και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, στο Vindictus!
του Αλέξανδρου «Admiral» Γκέκα
alexandros1313@gmail.com
O
Ναρκαλιευτής (Minesweeper
αγγλιστί) είναι εδώ και πολλά
χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι
των Windows, προσφέροντας προσω-
ρινή διαφυγή σε εκατομμύρια εργαζό-
μενους από την ανία της καθημερινής
ρουτίνας. Πόσο καλύτερα θα ήταν,
όμως, τα πράγματα αν η Microsoft
αποφάσιζε να τον αντικαταστήσει με
το Super Samurai Sweeper! Η ιδιο-
φυής αυτή παραλλαγή του κλασικού
παιχνιδιού εξιστορεί την πορεία ενός
γενναίου σαμουράι που επιζητεί εκδί-
κηση από το τελικό boss για τη σφαγή
στο χωριό του. Ανάμεσα στον ήρωα
και τον τελικό κακό βρίσκονται οι
επτά υπαρχηγοί του, τους οποίους,
φυσικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσου-
με. Κάθε επίπεδο αποτελείται από
πλακίδια και εμείς επιλέγουμε ελεύ-
θερα ποιο θα ανοίξουμε, βασιζόμενοι
σε ορισμένες πληροφορίες που δίνο-
νται για το τι μπορεί να κρύβεται κάτω
από αυτά. Τα πλακίδια ενδέχεται να
κρύβουν bonuses, ενδείξεις για την
τοποθεσία του τελικού κακού, αλλά
και εχθρούς. Έχουμε στη διάθεσή μας
περιορισμένα clicks και, αν τα εξα-
ντλήσουμε, θα πρέπει να παλέψουμε
με όλους τους εναπομείναντες
εχθρούς της πίστας, οπότε κάθε κίνη-
ση θα πρέπει να είναι καλά μελετημέ-
νη. Το Super Samurai Sweeper είναι
απίστευτα εθιστικό και ιδιαίτερα καλο-
φτιαγμένο. Δοκιμάστε το!
Οι μάχες στο Tribes Ascend εξελίσσονται σε απί-
στευτες ταχύτητες, οπότε ο παίκτης με το καλύτε-
ρο σημάδι επιβραβεύεται.
Αν παίξετε Super Samurai Sweeper,
δεν πρόκειται να ξαναγυρίσετε στον
παλιό Ναρκαλιευτή!