Page 131 - PCM272

Basic HTML Version

κες, που, χάνοντας, αποχωρίζονταν τα
ρούχα τους. H digitized απεικόνιση των
τελευταίων, όμως, ήταν αρκετά ισχυρό
θέλγητρο για τους μερακλήδες χαρτο-
παίκτες, που επιθυμούσαν να συνδυά-
σουν το πάθος για το αγαπημένο τους
παιχνίδι με κάποιες δόσεις υποτυπώδους
γυμνού. Κι αν οι τρεις κυρίες που συμμε-
τείχαν στις παρτίδες τους φαίνονταν λί-
γες, δεν είχαν παρά να προμηθευτούν
στη συνέχεια την ξεχωριστή data disk,
που εμπλούτιζε το ρόστερ με ακόμη πε-
ρισσότερες!
Ελάχιστοι είναι αυτοί που ασχολούνται
με τα video games και το όνομα Space
Invaders δεν τους λέει τίποτα. Ο πασί-
γνωστος τίτλος του 1979, ένα από τα
πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μετατρά-
πηκε σε Super Space Invaders το 1992. Η
αλλαγή, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε και
πολύ super, καθώς αλλοίωνε τον αρχικό
χαρακτήρα του. Στη νεότερη έκδοση οι
αντίπαλοι εξωγήινοι δεν ακολουθούσαν
αυστηρά τη γνωστή δεξιά-αριστερά κίνη-
σή τους επί της οθόνης, τα προστατευτι-
κά κάστρα που συγκρατούσαν –μέχρι
ενός σημείου– τις αντίπαλες βολές απου-
σίαζαν, ενώ κάποια bonus levels που συ-
μπεριλαμβάνονταν δεν είχαν καμία σχέ-
ση με το κυρίως πνεύμα του παιχνιδιού.
Από τα remakes που δεν θα χαρακτηρί-
ζαμε επιτυχημένα.
Η πιο σημαντική κυκλοφορία του μήνα
ήταν εκείνη των Windows 3.1, της πρώ-
της έκδοσης του παραθυρικού λειτουργι-
κού που επιχειρούσε με αξιώσεις να εγκα-
τασταθεί στο PC ενός καθημερινού χρή-
στη. Με τις όποιες δυσκολίες παρουσία-
ζαν στη χρήση τους και τις ελλείψεις που
ακόμα είχαν, άνοιξαν, δίχως αμφιβολία,
το δρόμο για την έλευση των Windows
95, που άλλαξαν για πάντα το σκηνικό
της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
Χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου στο πο-
δόσφαιρο το 2002, οπότε η EA Sports
δεν έχασε την ευκαιρία να κυκλοφορή-
σει, όπως ακριβώς και το 1998, το ανά-
λογο ποδοσφαιράκι, βασισμένο στο FIFA.
Αυτήν τη φορά το στοιχείο που προξε-
νούσε τεράστια έκπληξη ήταν το πλήθος
των αλλαγών που ενσωμάτωνε η συγκε-
κριμένη έκδοση. Από πού να αρχίσει και
πού να τελειώσει κανείς… Η κίνηση των
παικτών ήταν εμφανώς βελτιωμένη, με
τα μοντέλα φυσικής να εντυπωσιάζουν.
Τα γραφικά βρίσκονταν σε σαφώς ανώ-
τερο επίπεδο, ενώ για πρώτη φορά η
μουσική των menus και των replays απο-
τελούσε προϊόν δουλειάς συμφωνικής
ορχήστρας! Από εκεί και πέρα, υπήρχε εκ
νέου αλλαγή στις πάσες, ενώ το σύστη-
μα χειρισμού, εξελίσσοντας την κίνηση
που εισήγαγε η εταιρεία στο FIFA 2002,
εξακολουθούσε να απαιτεί ουσιαστικά τη
χρήση gamepad, καθώς με πληκτρολόγιο
κάθε άλλο παρά εύκολα ήταν τα πράγ-
ματα. Τα τέσσερα επίπεδα δυσκολίας, η
βελτιωμένη A.I. των ομάδων που χειριζό-
ταν ο υπολογιστής και ορισμένες επιδέ-
ξιες κινήσεις που απαιτούσαν χρόνο και
εξάσκηση για να τις καταφέρουμε, εξα-
σφάλιζαν τη διατήρηση του ενδιαφέρο-
ντος και τη σχετική μακροζωία του παι-
χνιδιού.
Το Might and Magic 9 σίγουρα δεν
μνημονεύεται από τους fans της σειράς
ως ένα από τα καλύτερα μέρη της. Οι εμ-
φανείς περιορισμοί στη δημιουργία χαρα-
κτήρων, ο στριφνός χειρισμός, οι ελάχι-
στες προσθήκες στο σύστημα μαχών και
στην ποικιλία αντιπάλων και τα διάφορα
bugs που το συνόδευαν στην αρχή της
κυκλοφορίας του δυσκολεύονταν να
αντισταθμίσουν την οπτική ποιότητα που
πρόσφερε η Lithtech engine και ο πλή-
ρως 3D κόσμος της. Ευτυχώς, κατάφερνε
να διατηρεί την πλούσια δράση και εξαι-
ρετική ατμόσφαιρα των παιχνιδιών Might
and Magic, στοιχείo που έτσι κι αλλιώς
είναι ζωτικής σημασίας σε ένα role
playing game.
Οι ποιοτικοί τίτλοι που έρχονται από το
πουθενά, δίχως τυμπανοκρουσίες και
φανφάρες, ξαφνιάζοντάς μας ευχάριστα,
είναι πάντοτε άξιοι αναφοράς, όσα χρό-
νια κι αν περάσουν. Τέτοιος ήταν και το
Freedom force, ένα μείγμα RPG και
strategy στοιχείων. Η παράξενη ενέργεια
που έβγαινε μέσα από ένα άγαλμα στην
Patriot city μετέτρεπε τους ανθρώπους
σε υπερήρωες, προικίζοντάς τους με ξε-
χωριστές δυνάμεις, στα πρότυπα εκείνων
που διαθέτουν οι χαρακτήρες των κόμιξ
της Marvel. Από εκεί κι έπειτα, είχαν ευ-
θύνη να προστατεύσουν την πόλη τους
από τα κύματα απειλών που δεχόταν.
Εκτός αυτού, όφειλαν να σταθούν ως
σανίδα σωτηρίας για διαφόρους κατοί-
κους και κτήρια, κερδίζοντας XP και
prestige points. Οι πρώτοι ανέβαζαν τις
ικανότητες των υφιστάμενων χαρακτή-
ρων, οι δεύτεροι μας επέτρεπαν να
στρατολογήσουμε νέους και ικανότα-
τους μαχητές. Κάθε αποστολή πρόσφερε
χειρισμό έως τεσσάρων ηρώων, που συν-
δύαζαν τις δυνάμεις τους προς όφελος
του κοινού σκοπού τους. Η δυνατότητα
που μας δινόταν να δημιουργήσουμε, μέ-
σω του character tool, το δικό μας, εντε-
λώς ξεχωριστό χαρακτήρα, παραμετρο-
ποιώντας πλήρως τα διαθέσιμα προσόντα
του, καθώς και ο τεράστιος αριθμός
skins που μπορούσαμε να βρούμε στο
Διαδίκτυο, ώστε να τον κάνουμε να έχει
την εμφάνιση του Spiderman, του
Magneto και τόσων άλλων γνωστών χα-
ρακτήρων, αντιστάθμιζαν μερικώς τη μι-
κρή διάρκεια του τίτλου και ενίσχυαν
την εμπειρία που αποκομίζαμε μαζί του.
Τέλος, αυτόν το μήνα υποδεχθήκαμε
τη συνέχεια του βαμπιρικού περιεχομέ-
νου Blood Omen, καθώς και το Jerusa-
lem της Cryo, που συνέχιζε την εκπαι-
δευτικού ρόλου σειρά παιχνιδιών της
γαλλικής εταιρείας.
PC
131
PC Master
ResidualVM 0.1.0
(ResidualVM.oRg)
Τ
ο EcoQuest, που αναφέρθηκε στο
κυρίως μέρος της στήλης, μπορείτε
να το δείτε μέσω του γνωστού εργαλεί-
ου ScummVM, που μας δίνει τη δυνατό-
τητα να τρέξουμε τα παλιά, 2D παιχνί-
δια περιπέτειας σε σύγχρονα λειτουρ-
γικά. Εκεί που σταματάει η δράση του,
δηλαδή στα 3D games, τη σκυτάλη
παίρνει το αδερφάκι του, ResidualVM. Η
νεότερη έκδοσή του προσφέρει ικανο-
ποιητικότατη υποστήριξη για το Grim
Fandango, ενώ τα μελλοντικά πλάνα
περιλαμβάνουν τα Escape from Monkey
island, Myst 3: Exile και Journeyman
Project 3.
Tα πρώτα δειλά, αλλά ουσιαστικά, βήματα της
μετέπειτα παραθυρικής επέλασης έγιναν με τα
Windows 3.1.
Απροσδόκητα καλό αποδείχθηκε το Freedom
force.
Ποιος δεν θέλει να ξαναζήσει την ιστορία
του Manny Calavera;