Page 132 - PCM272

Basic HTML Version

Η
επιλογή ξεχωριστών και αυ-
τόνομων εξαρτημάτων απο-
τελεί χρυσό κανόνα για τον
ψαγμένο PC user.
Η αστοχία
οποιουδήποτε μέρους ενός
συστήματος –όχι απαραίτητα υπολογιστι-
κού– επηρεάζει ένα μεμονωμένο τμήμα
του. Η αντικατάστασή του γίνεται εύκολα,
με το ελάχιστο δυνατό κόστος και η λει-
τουργία του συνόλου επανέρχεται χωρίς
περαιτέρω επιπλοκές.
Δυστυχώς, για λόγους φορητότητας και
κυρίως για λόγους κόστους, τα περισσό-
τερα (αν όχι όλα) εξαρτήματα της πλειο-
ψηφίας των σύγχρονων φορητών υπολο-
γιστών είναι ενσωματωμένα στη μητρική
πλακέτα. Αυτό καθιστά το σύστημα ευά-
λωτο σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη
βλάβη και την επισκευή του ακριβή έως
και αδύνατη. Αν το μηχάνημά μας βρίσκε-
ται εντός εγγύησης, δεν υπάρχει κανένας
λόγος ανησυχίας. Τι γίνεται όμως όταν το
κόστος μίας τέτοιας επισκευής είναι απα-
γορευτικό και φτάνει πολλές φορές την
αξία ενός καινούργιου συστήματος;
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Ας εξετάσουμε μία πολύ συγκεκριμένη
περίπτωση. Οι σύγχρονοι φορητοί διαθέ-
τουν κυκλώματα επιδόσεων που βρίσκο-
νται στριμωγμένα σε έναν πολύ μικρό και
ζεστό χώρο. Χρησιμοποιούνται για απαι-
τητικές εργασίες και επιπλέον ο συχνός
αποκλεισμός των σημείων αερισμού (βλέ-
πε γρίλιες) και η σκόνη που συγκεντρώ-
νεται στο εσωτερικό τους, επιβαρύνει το
σύστημα ψύξης. Αυτό ισοδυναμεί με αύ-
ξηση της θερμοκρασίας που φτάνει συχνά
σε απαγορευτικά επίπεδα.
Μία από τις συνηθέστερες βλάβες σε
τέτοια συστήματα εντοπίζεται στο κύκλω-
μα γραφικών. Αυτό, ακόμα κι αν διαφημί-
ζεται ως ανεξάρτητη «κάρτα», βρίσκεται
τις περισσότερες φορές κολλημένο πάνω
στη μητρική πλακέτα.
Ο περιορισμός της χρήσης τοξικών υλι-
κών στις ηλεκτρονικές συσκευές είχε ως
αποτέλεσμα το κάδμιο και άλλες επικίν-
δυνες ουσίες να σταματήσουν –ευτυχώς–
να χρησιμοποιούνται στις ενώσεις των
διαφόρων εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα
να γίνουν πιο ευάλωτες. Με τις θερμο-
κρασίες του τσιπ να ανεβαίνουν δραματι-
κά κατά τη χρήση του, οι κολλήσεις του
αδυνατίζουν και αυτό σταματά να επικοι-
νωνεί με το υπόλοιπο κύκλωμα. Η nVidia
αντιμετώπισε πρόσφατα πρόβλημα, με
αποτέλεσμα να αποσύρει πολλά προϊό-
ντα της, ενώ πολλοί κατασκευαστές επι-
σκευάζουν δωρεάν και αντικαθιστούν χω-
ρίς επιπλέον κόστος τις συγκεκριμένες
συσκευές.
Τα συμπτώματα βλάβης του κυκλώμα-
τος γραφικών είναι νεκρή οθόνη, κόκκι-
νες γραμμές κατά μήκος της οθόνης, πο-
του Τζίμη «stuntman» Απέργη
stuntman@otenet.gr
Reballing
ΕπισκΕυH κaρτασ γραφικων
σΕ φορητο υπολογιστη
PC Master
132
Αν αντικρίσετε κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει
να ανησυχήσετε.
Ακόμα και αν ο υπολογιστής εκκινήσει, θα
ανταποκρίνεται πολύ αργά και η ανάλυση θα
βρίσκεται σε 8-μπιτα επίπεδα. Τα Windows
εντόπισαν κάποιο πρόβλημα, χωρίς όμως επι-
πλέον πληροφορίες.
Αφαιρέσαμε πλήρως τη motherboard και την
απογυμνώσαμε από κάθε εξάρτημα.