Page 133 - PCM272

Basic HTML Version

λύ χαμηλές αναλύσεις και ήχοι κατά την
εκκίνηση (ή την αποτυχία εκκίνησης) του
υπολογιστή.
Για να μη φτάσουμε, λοιπόν, εκεί (ή
τουλάχιστον για να ελαχιστοποιήσουμε
τις πιθανότητες), φροντίζουμε να διατη-
ρούμε τα σημεία αερισμού πάντα ανοι-
χτά, ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία της
ψύκτρας και του ανεμιστήρα, φροντίζου-
με να μη λειτουργεί άσκοπα ο υπολογι-
στής μας για πολλές ώρες, αποφεύγουμε
τα ζεστά περιβάλλοντα και για ακόμα κα-
λύτερη ψύξη μπορούμε να προμηθευτού-
με μία εξωτερική βάση στήριξης-ψύξης.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η λύση που υπάρχει ακούει στο όνομα
reballing και στοχεύει απλά στην εκ νέου
σύνδεση των ακροδεκτών της κάρτας με
το υπόλοιπο κύκλωμα. Η διαδικασία μπο-
ρεί να γίνει είτε από ειδικευμένο τεχνικό
με ειδικό εξοπλισμό, είτε με πιο ανορθό-
δοξο τρόπο από έναν λίγο πιο ψαγμένο
και κυριευμένο από περιέργεια χρήστη.
Στην πρώτη περίπτωση το κόστος κυ-
μαίνεται περίπου στα
150, αλλά το
αποτέλεσμα έχει περισσότερες πιθανότη-
τες επιτυχίας. Το τσιπ αποκολλάται και
επανατοποθετείται με νέες συνδέσεις. Η
στήλη μας, όμως, λέγεται «How Το» για
κάποιο λόγο: μας ενδιαφέρει να δούμε
πώς μπορούμε μόνοι μας να επέμβουμε –
δεδομένου βέβαια ότι δεν έχουμε να χά-
σουμε και τίποτα, δηλαδή την εγγύηση ή
τη δυνατότητα συμφέρουσας επισκευής.
Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, τίποτα
δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία του
εγχειρήματος, αλλά με μηδενικό κόστος
αξίζει να προσπαθήσουμε. Σημειωτέον ότι
ειδικά στη δεύτερη περίπτωση το αποτέ-
λεσμα δεν είναι μόνιμο, αλλά μπορεί να
δώσει πνοή ζωής σε ένα έτσι κι αλλιώς
άχρηστο μηχάνημα.
Προσοχή! Αν συνεχίζετε ακόμα την
ανάγνωση, μάλλον γνωρίζετε τα ρίσκα
του εγχειρήματος ή σας πνίγει η περιέρ-
γεια! Όπως και να ‘χει, συνεχίστε με δική
σας ευθύνη.
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε και ειδι-
κά τι να προσέξουμε.
n
Κατ’ αρχάς, ελέγχουμε τη δυνατότη-
τα επισκευής από επίσημο service και σι-
γουρευόμαστε ότι η βλάβη όντως εντοπί-
ζεται στο κύκλωμα γραφικών.
n
Αφαιρούμε την παροχή ρεύματος.
Ξεβιδώνοντας αρκετές βίδες, βγάζουμε
το καπάκι και αποκαλύπτουμε τη mother-
board. Ανάλογα με το μοντέλο, η διαδι-
κασία μπορεί να είναι λιγότερο ή περισ-
σότερο πολύπλοκη και ίσως χρειαστεί και
παρέμβαση από την περιοχή του πλη-
κτρολογίου. Στην περίπτωσή μας η απο-
κάλυψη ήταν εύκολη. Αν διαθέτετε επι-
πλέον γνώσεις, μπορείτε να αφαιρέσετε
τελείως τη motherboard, όπως κάναμε κι
εμείς.
n
Εντοπίστε το τσιπ γραφικών. Συνή-
θως κρύβεται κάτω από κάποια ψύκτρα.
Πολλές φορές δεν διαθέτει κάποιο χαρα-
κτηριστικό και μοιάζει με άλλα γειτονικά
chipsets. Μην περιμένετε ότι θα εντοπί-
σετε τις ελαττωματικές συνδέσεις. Δεί-
χνουν το ίδιο υγιείς με όλες.
n
Προστατέψτε τα υπόλοιπα μέρη της
πλακέτας με κάποιο χοντρό ύφασμα και
αφήστε εκτεθειμένο μόνο το κύκλωμα
γραφικών. Αν δεν αφαιρέσετε τη mother-
board, φροντίστε και για την προστασία
της οθόνης από τη θερμότητα.
Από εδώ και πέρα, υπάρχουν δύο βή-
ματα που μπορείτε να επιλέξετε.
n
Χρησιμοποιήστε ένα πιστολάκι ζε-
στού αέρα (ναι, αυτό που έχουμε στο
σπίτι κάνει δουλειά!) και, πλησιάζοντάς
το κοντά στο τσιπ, θερμάνετέ το για αρ-
κετά λεπτά έως ότου η θερμότητα περά-
σει στις μεταλλικές ενώσεις. Εναλλακτι-
κά, πλησιάστε μία λάμπα πυρακτώσεως
πάρα πολύ κοντά στο κύκλωμα γραφι-
κών. Η δεύτερη μέθοδος έχει το πλεονέ-
κτημα ότι περιορίζεται η διάχυση θερμό-
τητας στα υπόλοιπα κυκλώματα. Ο χρό-
νος που απαιτείται είναι συνήθως 15 λε-
πτά, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες και κυρίως από τη θερμαντι-
κή ικανότητα των «εργαλείων» που ανα-
φέραμε.
n
Στη συνέχεια αφήστε το τσιπ να
κρυώσει και επανατοποθετήστε την ψύ-
κτρα, προσέχοντας η επιφάνεια διάχυσης
να «κάθεται» σωστά. Αν στο σημείο υπήρ-
χε θερμοαγώγιμη αλοιφή, πρέπει οπωσ-
δήποτε να την αντικαταστήσετε. Πριν συ-
ναρμολογήσετε το σύστημα, φροντίστε
να καθαρίσετε και το κύκλωμα ψύξης, δε-
δομένου ότι ο κακός αερισμός είναι η κύ-
ρια πηγή τέτοιων προβλημάτων.
ΕΠΙΤΥΧIΑ Ή ΑΠΟΤΥΧIΑ
ΜΕ IΣΗ ΑΞIΑ
Εμείς πειραματιστήκαμε με δύο φορη-
τούς, αλλά το εγχείρημα πέτυχε μόνο τη
μία φορά. Αν είστε τυχεροί, φροντίστε
από εδώ και πέρα για την όσο το δυνα-
τόν καλύτερη ψύξη του μηχανήματός
σας. Η επισκευή του δεν είναι πλήρης και
είναι πολύ πιθανό να επανέλθει εύκολα
στην ίδια κατάσταση. Για το σκοπό αυτό
μία εξωτερική βάση ψύξης θα βοηθούσε
πολύ.
Αναλογιστείτε το ρίσκο και τις δεξιότη-
τές σας και αποφασίστε ανάλογα. Η επι-
τυχία δεν είναι σίγουρη, ενώ και το απο-
τέλεσμα είναι πιθανό ότι θα διαρκέσει λί-
γο. Αξίζει όμως να προσπαθήσετε. Ακόμα
κι αν δεν καταφέρετε να δώσετε ζωή
στον υπολογιστή, τουλάχιστον θα ικανο-
ποιήσετε την περιέργειά σας και θα δοκι-
μάσετε τις τεχνικές σας δεξιότητες.
PC
133
PC Master
Εντοπίσαμε το ενσωματωμένο κύκλωμα γραφι-
κών.
Είναι αδύνατον να δούμε τις ελαττωματικές
συνδέσεις.
Όλα δείχνουν φυσιολογικά και από την πίσω
πλευρά.