Page 139 - PCM272

Basic HTML Version

139
PC Master
πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό που
ως πελάτες επιζητούμε, είναι να μην υπάρ-
χουν κραυγαλέες και αδικαιολόγητες δια-
φορές μεταξύ τους. Σε αυτό το σημείο πρέ-
πει να ομολογήσω ότι μέχρι σήμερα δική
μου αίσθηση ήταν ότι τα περιθώρια κέρ-
δους των απανταχού ελληνικών καταστη-
μάτων είναι πολύ μικρά. Το συγκεκριμένο
e-mail με προβλημάτισε αρκετά και με έκα-
νε να αναρωτηθώ μήπως έσφαλα. Ας δού-
με λίγο πιο προσεκτικά τις περιπτώσεις που
αναφέρει ο αναγνώστης.
Αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο 1TB, διό-
τι προφανώς (και ορθώς) τα
160 που
απαιτούνταν για το 2TB χωρητικότητας μο-
ντέλο του φαίνονταν μεγάλο ποσό. Ξαφνι-
κά βλέπει στην Αγγλία έναν ίδιας χωρητι-
κότητας δίσκο στη μισή σχεδόν τιμή. (Από
μία μικρή έρευνα που πραγματοποίησα, η
τιμή του στη χώρα μας εξακολουθεί να κυ-
μαίνεται στα επίπεδα που αναφέρει). Ας
ξεχάσουμε προς στιγμήν τον Άγγλο πελά-
τη και ας επικεντρωθούμε στον Έλληνα.
Ακόμη και αν αποφασίσει να τον προμη-
θευτεί από τη Γηραιά Αλβιώνα, μέσω των
διαφόρων υπηρεσιών ταχυδρόμησης η μέ-
ση τιμή για τα έξοδα αποστολής κυμαίνε-
ται στις 15 λίρες, ήτοι
17–19, οπότε πάλι
θα είναι κερδισμένος κατά
50. Το ποσό
κάθε άλλο παρά αμελητέο είναι. Ας δε-
χτούμε όμως ότι η συγκεκριμένη περίπτω-
ση αποτελεί εξαίρεση-ευκαιρία και ας προ-
σθέσουμε περί τα
15 για να φτάσουμε
σε μία υποτιθέμενη συνηθισμένη τιμή της
τάξεως των
125. Σε ποιο συμπέρασμα
καταλήγουμε; Ένα προϊόν που θα ταξιδέ-
ψει από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλά-
δα, όντας τιμολογημένο με ποσό λιανικής
πώλησης, εξακολουθεί να είναι αισθητά
πιο φθηνό από την τιμή πώλησής του στη
δεύτερη χώρα. Αν δεν υπήρχε ο φόβος να
υποστεί κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά
του, όπως και η ανάγκη της εγγύησης (και
το τι θα συμβεί αν εμφανιστεί, στο πλαίσιο
της διάρκειάς της, κάποιο πρόβλημα στο
δίσκο), έχω την αίσθηση ότι πολλοί θα
αποφασίζανε να αγοράσουν hardware από
εκεί. Αν μαζί με όλα αυτά σκεφτούμε ότι ο
Άγγλος αγοραστής θα χρειαστεί να κατα-
βάλει ένα πολύ χαμηλότερο ποσό σε σχέ-
ση με τον Έλληνα, για να προμηθευτεί τον
2TB WD δίσκο, εύκολα συμπεραίνουμε ότι
όποια και αν ήταν τα «απόνερα» της πρό-
σφατης ανόδου των τιμών των εν λόγω
προϊόντων, στη χώρα μας μοιάζει να υφί-
σταται μία συνεχιζόμενη και περίεργη… οι-
κονομική παλίρροια, που δεν τα αφήνει να
απομακρυνθούν. Με άλλα λόγια, έγινε το
κακό, ανέβηκαν οι τιμές και καθυστερούν
υπερβολικά να επανέλθουν στα πρότερα
επίπεδά τους.
Στην περίπτωση των e-readers δεν συνέ-
βη κάτι ανάλογο, οπότε η κατάσταση όφει-
λε να είναι διαφορετική. Έχουμε λοιπόν το
Kindle της αμερικανικής Amazon, το οποίο
πωλείται έναντι
100-110 από την ίδια
την Amazon και ακόμη πιο φθηνά –λόγω
προσφοράς– από ένα βρετανικό κατάστη-
μα. Στην Ελλάδα η τιμή του είναι και πάλι
αισθητά πιο υψηλή, στα
160, τη στιγμή
που έχει σαφώς αγοραστεί μέσω χοντρικής
(άρα φθηνότερα) και έχει συνυπολογιστεί
το αναμενόμενο ποσό κέρδους του μαγαζι-
ού. Πώς φτάνουμε στα
160; Για μία ακό-
μη φορά η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Η
δε σύγκριση μεταξύ Kobo και Turbo-X
reader καταδεικνύει ότι ακόμη και σε επί-
πεδα προϊόντων που έχουν πιο «τοπικό»
χαρακτήρα, είμαστε εκείνοι που καλούμα-
στε να βάλουμε βαθύτερα το χέρι στην
τσέπη, αν και πάλι παίζει τεράστιο ρόλο ο
αριθμός των υποψήφιων αγοραστών. Λογι-
κό είναι στα μάτια του Έλληνα ο Turbo-X
reader να φαντάζει πολύ ελκυστικό σε
σχέση με το Kindle, ακριβώς επειδή το τε-
λευταίο είναι πανάκριβο. Αντιθέτως, ο
Άγγλος απλώς ζυγίζει αν θέλει να διαθέσει
τις 10-15 επιπλέον λίρες που ζητά το προϊ-
όν της Amazon και αναλόγως πράττει.
Εμείς γιατί στερούμαστε το δικαίωμα τέτοι-
ας επιλογής;
Πέραν των παραπάνω συγκρίσεων, ανη-
συχητική είναι η όλο και μικρότερη συχνό-
τητα προσφορών που παρατηρείται σε ελ-
ληνικά καταστήματα, που έχει ως αποτέλε-
σμα να παγιώνονται οι τιμές και να μην υφί-
σταται ουσιαστικός ανταγωνισμός, κάτι που
είναι ξεκάθαρα εις βάρος του καταναλωτή.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που πολλοί συ-
μπατριώτες μας αποφασίζουν να ξεπερά-
σουν τους φόβους τους με τις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές και αγοράζουν όλο και συ-
χνότερα από το εξωτερικό. Ας μην εξετά-
σουμε τώρα το ζήτημα της οικονομικής αι-
μορραγίας που συντελείται μέσω της συνε-
χούς ροής συναλλάγματος προς τρίτες χώ-
ρες. Ας προβληματιστούμε για το πόσο πιο
ακριβά πρέπει τελικά να πληρώνουμε ορι-
σμένα προϊόντα, τη στιγμή που το περιβόη-
το κόστος εργασίας συνεχώς μειώνεται, αλ-
λά ούτε αυτό αποδεικνύεται ικανό και αρ-
κετό να καταστήσει περισσότερο ανταγωνι-
στικά τα καταστήματα της χώρας μας…
PC
Ανησυχητική είναι η όλο και
μικρότερη συχνότητα προσφορών
που παρατηρείται σε ελληνικά
καταστήματα, που έχει ως
αποτέλεσμα να παγιώνονται οι τιμές και να
μην υφίσταται ουσιαστικός ανταγωνισμός.
Όταν τέτοιου βάρους προϊόντα σε συμφέρει να
τα αγοράζεις από το εξωτερικό, τότε μάλλον
κάτι δεν πάει καλά στην εγχώρια αγορά.
Γνωστό βιβλιοπωλείο, ακόμη και στους
εκτός Βρετανίας πελάτες, το WH Smith.