Page 18 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
18
Π
ροτού αρχίσω να ασχολού-
μαι με το Captain Morgane
and the Golden Turtle,
review του οποίου μπορείτε
να διαβάσετε στις σελίδες
που ακολουθούν, έριξα μία
ματιά στα χαρακτηριστικά του, όπως ανα-
φέρονται στο επίσημο site. Μεταξύ άλλων,
το μάτι μου έπεσε στην εξής φράση: «A
new hero to develop and storyline to
immerse into, providing over 12 hours of
gameplay».
Κάπου εκεί άρχισα να σκέφτομαι αν οι 12
ώρες ενασχόλησης με ένα παιχνίδι περιπέ-
τειας είναι στοιχείο που θα έπρεπε αφενός
να ικανοποιεί εμάς ως gamers και αφετέ-
ρου να διαφημίζεται ως θετικό στοιχείο από
τους δημιουργούς του. Για μία ακόμη φορά
ασυναίσθητα δημιουργήθηκαν κάποιοι συ-
νειρμοί στο μυαλό μου και έγινε η αναπό-
φευκτη σύγκριση με τίτλους του παρελθό-
ντος. Τόσο διαρκούσαν κατά μέσο όρο τα
adventure games που παίζαμε παλιά; Ένα
12ωρο μέχρι να δούμε τους τίτλους τέλους
το θεωρούσαμε ικανοποιητικό διάστημα;
Επειδή το μυαλό μας παίζει περίεργα παι-
χνίδια, η απάντηση που έρχεται απευθείας
στο νου είναι «όχι». Αν όμως εξετάσουμε το
θέμα με περισσότερη ψυχραιμία, λαμβάνο-
ντας υπόψη κάποιες σημαντικές λεπτομέ-
ρειες, θα διαπιστώσουμε ότι πιθανώς τα
πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά.
Ο πρώτος και αδιαμφισβήτητος παράγο-
ντας που παίζει ρόλο στη διάρκεια ενός τέ-
τοιου παιχνιδιού είναι η πολυπλοκότητα
των γρίφων και η εφευρετικότητα από με-
ριάς των σχεδιαστών. Όπως συμβαίνει,
όμως, σε πολλούς άλλους τομείς της δια-
σκέδασής μας, έτσι και εδώ είναι απόλυτα
λογικό η πρωτοτυπία να έχει πάει περίπατο
προ καιρού. Ύστερα από εκατοντάδες κυ-
κλοφορίες που έχουν προηγηθεί στα χρό-
νια που πέρασαν, πόσο εύκολο είναι, άρα-
γε, για έναν developer να εμπλουτίσει το
παιχνίδι του με γρίφους που να είναι πρω-
τότυποι, όχι ιδιαίτερα εύκολοι στην επίλυ-
σή τους και την ίδια στιγμή να μην κινού-
νται στη σφαίρα του απόλυτου παραλογι-
σμού; Το τελευταίο παιχνίδι που θυμάμαι
να πέτυχε κάτι τέτοιο είναι το Whispered
World της Daedalic entertainment – αν και
ούτε εκείνο απέφυγε κάποιες εξεζητημέ-
νες περιπτώσεις. Δεύτερον, η εμπειρία δεν
μπορεί παρά να παίζει το ρόλο της. Έχο-
ντας παρακολουθήσει κατά καιρούς φίλους
να ασχολούνται με ένα adventure game
χωρίς να έχουν εντρυφήσει ιδιαίτερα στο
είδος, παρατήρησα ότι ενέργειες που προ-
σωπικά αντιλαμβανόμουν αμέσως (π.χ.
αναγκαίος συνδυασμός αντικειμένων στο
inventory) αργούσαν πολύ να τις σκε-
φτούν, ξοδεύοντας αρκετό χρόνο μέχρι να
καταλήξουν σε αυτές. Αναπόφευκτα οδη-
γήθηκα στο συμπέρασμα ότι, αν έπαιζα σή-
μερα για πρώτη φορά αρκετά από τα παι-
χνίδια του παρελθόντος, θα τα ολοκλήρω-
να σε πιο σύντομο διάστημα.
Τρίτον, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον
hotspot indicator, που λίγο πολύ είναι στά-
νταρ στις σύγχρονες παραγωγές. Λίγες ήταν
οι φορές που δεν παρατηρούσαμε ένα επί
της οθόνης αντικείμενο, με αποτέλεσμα να
είναι απαραίτητο στη συνέχεια και να μέ-
νουμε κολλημένοι επί ώρες, μέχρις ότου το
βρούμε και το χρησιμοποιήσουμε; Η εφαρ-
μογή και χρήση της προβολής των hotspots
έχει εξαλείψει τέτοιες περιπτώσεις. Σκεφτεί-
τε να παίζατε κάποιο παλιό παιχνίδι, έχο-
ντας το αβαντάζ του να μη χάνετε κανένα
αντικείμενο, σε οποιαδήποτε οθόνη. Δεν θα
το τελειώνατε πιο γρήγορα; Τέλος, ασφα-
λώς υπήρχαν και κατά το παρελθόν πολύ
εύκολα (Syberia, The longest journey) ή πο-
λύ σύντομης διάρκειας (Full throttle,
Phantasmagoria, The dig) παιχνίδια, αλλά
μάλλον με τα χρόνια το ξεχάσαμε αυτό, πα-
ρασυρόμενοι ίσως από τις καλές αναμνή-
σεις που μας άφησαν. Ομοίως, υπάρχουν
και σύγχρονα adventure games με μεγάλη
(Black Mirror 3, A new beginning) ή έστω
ικανοποιητική (Book of unwritten tales)
διάρκεια, απλά περιπτώσεις σαν το πρόσφα-
το, εξάωρης περίπου απασχόλησης,
Yesterday είναι απολύτως φυσιολογικό να
μας κάνουν να βγαίνουμε από τα ρούχα μας
και να διαμαρτυρόμαστε έντονα. Πέρα από
όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν παύει να
ισχύει το ότι μάλλον έχουν παραγίνει βατές
οι σύγχρονες περιπέτειες και αυτό είναι ένα
υπαρκτό πρόβλημα. Από την άλλη, όμως,
αναρωτιέμαι: ένα νέο Riddle of the sphinx ή
Aura θα συγκινούσε αληθινά τους gamers
της σημερινής εποχής;
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ADVENTURES
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΝΤΟΜΑ;
του Μάνου «manos426f» Καρκαλέμη
manos426f@hotmail.com
Πόσοι σημερινοί gamers διαθέτουν την υπομονή που απαιτεί η ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού όπως
το Riddle of the Sphinx;