Page 27 - PCM272

Basic HTML Version

27
PC Master
ΜΙΚΡΑ
ρώσει το (υποτιθέμενο) δάνειό του!
Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκονται
οι λεγόμενες «ρομαντικές απάτες». Σε αυ-
τές, οι απατεώνες στοχεύουν μοναχικά άτο-
μα που αναζητούν συντρόφους μέσω του
Ίντερνετ. Τα θύματα πιστεύουν πως συνα-
ναστρέφονται με κάποιον ηθικό και έντιμο
άνθρωπο, στην πραγματικότητα, όμως, ο
διαδικτυακός φίλος ή φίλη είναι συνήθως
μέλος εγκληματικής συμμορίας που ακο-
λουθεί ένα καλά προβαρισμένο σενάριο. Οι
απατεώνες ψάχνουν σε chat rooms, ιστοσε-
λίδες γνωριμιών και σελίδες κοινωνικής δι-
κτύωσης, αναζητώντας τα θύματά τους.
Χρησιμοποιούν ποίηση, λουλούδια και άλλα
δώρα για να πείσουν το θύμα ότι το αγα-
πούν πραγματικά, ενώ χρησιμοποιούν σενά-
ρια προσωπικής τραγωδίας, τραυματισμού
και θανάτου στην οικογένεια για να αποσπά-
σουν χρήματα από τα θύματά τους.
Last but not least, που λένε, υπάρχουν και
οι απάτες που αφορούν στη δήθεν πώληση
αυτοκινήτου. Το θύμα δέχεται μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο ο απα-
τεώνας τού προτείνει την αγορά αυτοκινή-
του σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή, καθώς
πρέπει οπωσδήποτε να μετακομίσει και μά-
λιστα γρήγορα. Γι’ αυτόν το λόγο δεν συνα-
ντιούνται ποτέ ούτε το θύμα μπορεί να εξε-
τάσει το αυτοκίνητο που θέλει να αγοράσει.
Ο δράστης ζητά έτσι από το θύμα του προ-
καταβολή για το όχημα, προτού εξαφανιστεί.
Εκτός από αυτό το «Top 5» υπάρχουν, βέ-
βαια, εκατοντάδες άλλες απάτες, όπως γνω-
ρίζετε. Μη χαλαρώνετε λοιπόν!
Έρχεται η συντέλεια!
Και όμως, ένας στους επτά πιστεύει ότι
ο κόσμος θα καταστραφεί το 2012!
Θυμόμαστε όλοι την ανεξήγητη τρέλα
που μας είχε πιάσει το 2009-2010 σχετικά
με το τέλος του κόσμου που... προφήτευ-
σαν οι Μάγια... Ωραία περάσαμε τότε, βγήκε
και μία σχετική ταινία, η οποία δεν βλέπεται
για δεύτερη φορά, ακούσαμε και διαβάσαμε
τα μύρια όσα, βαρεθήκαμε, τελικά, και ηρε-
μήσαμε.
Να όμως που, λίγους μήνες πριν από τον
Δεκέμβριο του 2012, η διεθνής εταιρεία
ερευνών αγοράς Ιpsos πραγματοποίησε μία
έρευνα για το... τέλος του κόσμου σε διά-
φορες χώρες. Σύμφωνα με την έρευνα, το
τέλος του κόσμου το 2012 αναμένει ένας
στους δέκα κατοίκους της Γης!
Η έρευνα διενεργήθηκε με σκοπό να κα-
ταδείξει πόσοι άνθρωποι πιστεύουν πραγμα-
τικά ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου το
τρέχον έτος, σύμφωνα με την περίφημη
προφητεία των Μάγια. Περισσότερο απ’
όλους το τέλος του κόσμου φοβούνται οι
Κινέζοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ipsos,
στην «Αποκάλυψη», όπως την προβλέπουν
οι Μάγια, πιστεύει σχεδόν το 20% των κατοί-
κων της χώρας! Ακολουθεί η Τουρκία με πο-
σοστό 13%, μαζί με τη Ρωσία, το Μεξικό, τη
Νότια Κορέα και την Ιαπωνία (!).
Οι λιγότερο «φοβισμένοι» αποδεικνύονται
οι Γερμανοί και οι Ινδονήσιοι. Ανάμεσα
στους κατοίκους αυτών των χωρών μόλις το
4 % πιστεύει ότι το τέλος του κόσμου θα έρ-
θει φέτος. Λίγο πιο φοβισμένοι (7%) είναι
στη Μ. Βρετανία, στη Νότια Αφρική και στην
Ιταλία. Η Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν
συμμετείχε στην έρευνα.
Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι ένας στους
επτά ερωτηθέντες πιστεύει ότι το τέλος του
κόσμου μπορεί να μη συμβεί το 2012, θα
συμβεί όμως κατά τη διάρκεια της ζωής του!
Αυτό το συμπέρασμα πάλι, από πού το
έβγαλαν;
Μακάρι, βρε παιδί μου...
Μάλλον απίθανη η επικύρωση της
ACTA από την ΕΕ
Από επίσημα χείλη, αυτά της Ευρωπαίας
επιτρόπου για Ψηφικά Θέματα (European
Commissioner for Digital Agenda), Neelie
Kroes, έρχονται αισιόδοξα μηνύματα για το
μέλλον της λογοκρισίας του Internet. Σύμ-
φωνα με την επίτροπο Kroes, η συνθήκη
ACTA, η οποία έχει αποτελέσει λόγο για
πολλές διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, εί-
ναι μάλλον απίθανο να επικυρωθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Kroes δήλωσε πως «είναι πολύ πιθανό,
τελικά, να βρισκόμαστε σε έναν κόσμο χω-
ρίς SOPA και ACTA». Η ACTA (Anti Counter-
feiting Trade Agreement) έχει επικυρωθεί
από 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ, καθώς και
από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Αλλά ακόμη
και σε κάποιες από τις χώρες που την υπέ-
γραψαν, τα κοινοβούλια έχουν αρνηθεί να
δώσουν την έγκρισή τους λόγω της αντί-
δρασης της κοινής γνώμης.
Τον Απρίλιο, η ΕΕ ζήτησε από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο να εξετάσει τη νομιμότητα
της Acta, καθώς πολιτικοί και ακτιβιστές δια-
μαρτυρήθηκαν ισχυριζόμενοι πως η συμφω-
νία θα έδινε τη δυνατότητα σε εταιρείες να
παρακολουθούν απλούς χρήστες του Ίντερ-
νετ για τους οποίους υπήρχαν υποψίες πως
είχαν κατεβάσει παράνομα υλικό υπό την
προστασία copyright.
PC
Στη διένεξη μεταξύ του YouTube και της γερμανικής εταιρείας
πνευματικών δικαιωμάτων GEMA για τη χρήση των μουσικών βίντεο, το
πρωτοδικείο του Αμβούργου υποχρεώνει με απόφασή του τη διαδικτυακή
πύλη YouTube να προστατεύει καλύτερα την πνευματική ιδιοκτησία των
μουσικών βίντεο στο Διαδίκτυο. Back to the Middle Ages, mein Herr!
NO COMMENT