Page 38 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
38
μEγεθοσ MOthErbOarD
Οι motherboards κατασκευάζονται σε
διάφορα μεγέθη και σχέδια, αλλά ευτυχώς
υπάρχουν κάποια στάνταρ, ώστε να υπάρ-
χουν συγκεκριμένα πρότυπα για να ταιριά-
ζουν με τα κουτιά που κυκλοφορούν στο
εμπόριο. Ο πιο κοινός τύπος motherboard
είναι ο ΑΤΧ (Advanced Technology Exten-
ded) και από αυτόν πηγάζουν και οι υπό-
λοιποι τύποι. Παρακάτω παραθέτουμε τους
διάφορους τύπους από τον μικρότερο στον
μεγαλύτερο:
n
Mini ATX
n
Flex ATX
n
Micro ATX
n
Standard ATX
n
Extended ATX (EATX)
n
Workstation ATX (WATX)
Ο τύπος της motherboard δεν προσδιο-
ρίζει μόνο το μέγεθός της και τη διάταξη
που βιδώνεται στο κουτί, αλλά και την κε-
ντρική διάταξη των εξαρτημάτων πάνω
της. Εάν προσέξουμε, θα δούμε ότι η θέση
του επεξεργαστή, των μνημών, των υπο-
δοχών sata, των Ι/Ο υποδοχών κ.λπ. βρί-
σκονται πάντα στην ίδια θέση λόγω του ότι
προκαθορίζονται βάσει του τύπου και των
προτύπων της motherboard. Εάν η θέση
αυτή δεν ήταν σταθερή, τότε δεν θα είχα-
με συμβατότητα με τα τροφοδοτικά, κου-
τιά υπολογιστών κ.λπ. που κυκλοφορούν
στην αγορά.
Πριν από μερικά χρόνια η Intel επιχείρη-
σε να επανακαθορίσει τα πρότυπα των
motherboards, δημιουργώντας έναν και-
νούργιο τύπο motherboard, τον ΒΤΧ
(Balanced Technology Extended), με σκοπό
να ξεπεράσει τους περιορισμούς του ΑΤΧ
στον αριθμό των εξαρτημάτων και το κακό
airflow. Η κίνηση αυτή δεν απέδωσε, κα-
θώς η αγορά δεν ήταν έτοιμη να αποσύρει
τον παλιό εξοπλισμό, αφού δεν υπήρχε
συμβατότητα μεταξύ ΑΤΧ και ΒΤΧ.
SOckEt εΠεξεργασΤη
Η επιλογή socket του επεξεργαστή απο-
τελεί καθοριστικό παράγοντα στην αγορά
επεξεργαστή για τον υπολογιστή μας. Με
απλά λόγια, εάν ο επεξεργαστής και το
socket δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, τό-
τε έχουμε κάνει λάθος αγορά. Η Intel και η
AMD έχουν τα δικά τους sockets, τα οποία
είναι συμβατά μόνο με τους επεξεργαστές
τους. Οπότε η αγορά της motherboard
προϋποθέτει να έχουμε προαποφασίσει και
τον επεξεργαστή μας.
Τα sockets της Intel συνήθως έχουν μία
«user friendly» ονομασία και ένα τεχνικό
όνομα, για παράδειγμα το socket LGA
1366, που ονομάζεται και Socket B. Το τε-
χνικό όνομα μας δίνει κάποιες πληροφο-
ρίες, δηλαδή ότι το LGA 1366 βασίζεται στο
Land Grid Array και ότι έχει 1.366 pins. Η
εναλλαγή μεταξύ συμβατών επεξεργαστών
με motherboards αλλάζει συνεχώς με την
παρουσίαση νέων μοντέλων και για αυτόν
το λόγο θα πρέπει να αναζητήσουμε στο
Ίντερνετ πληροφορίες για τη μητρική που
θα επιλέξουμε και για το αν υποστηρίζει
τον επεξεργαστή μας. H Intel διαχωρίζει τα
sockets της ανάλογα με την κατανάλωση
των επεξεργαστών και το εύρος δυνατοτή-
των. Για παράδειγμα, τo socket 441 έχει
φτιαχτεί για Atom επεξεργαστές, το socket
H για midrange επεξεργαστές (Core i3,
Core i5 κ.λπ.), το socket B για τους νέους
i7 κ.λπ.
Από την αντίπαλη όχθη, η AMD έχει πα-
ραμείνει σταθερή στα sockets της, έχοντας
παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια τα ΑΜ2,
ΑΜ2+ και ΑΜ3 sockets (με υποστήριξη για
τις νέες μνήμες DDR3), με πολλές δυνατό-
τητες συμβατότητας μεταξύ τους. Πολύ
σοφή κίνηση, καθώς μπορούμε να αναβαθ-
μίσουμε σε αρκετές περιπτώσεις σε νέα
γενιά επεξεργαστών και να έχουμε συμβα-
τότητα, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουμε
νέα motherboard.
chIPSEt
Το chipset είναι υπεύθυνο για την επικοι-
νωνία μεταξύ του επεξεργαστή, της μνή-
μης RAM, της κάρτας γραφικών και των
υπόλοιπων περιφερειακών. Ουσιαστικά, εί-
ναι ένας συνδυασμός του Northbridge και
του Southbridge, τα οποία μπορούν να
προσθέσουν αρκετά χαρακτηριστικά στη
μητρική μας κάρτα.
Το Northbridge είναι συνήθως υπεύθυνο
για τη βέλτιστη ταχύτητα επικοινωνίας με-
ταξύ της μνήμης RAM, της κάρτας γραφι-
κών και του επεξεργαστή. Μερικά από τα
χαρακτηριστικά που μπορούμε να βρούμε
στο Northbridge είναι η διάταξη
Crossfire/SLI, η δυνατότητα χρήσης DDR3
μνήμης κ.λπ. Βέβαια, οι τελευταίες γενιές
επεξεργαστών των Intel και AMD έχουν εν-
σωματωμένο το Northbridge μέσα στον
επεξεργαστή, κάτι που σημαίνει λιγότερη
πολυπλοκότητα στην κατασκευή των
motherboards και αρκετά χαμηλότερο
latency στον επεξεργαστή, ώστε να μπορεί
να αντεπεξέρχεται στις γρήγορες ταχύτη-
τες μετάδοσης δεδομένων, όπως αυτές
των μνημών RAM.
H ενσωμάτωση αυτή μπορεί να βοηθάει
τους κατασκευαστές ώστε να επιτυγχά-
νουν υψηλότερες αποδόσεις, αλλά σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον μπορεί να απο-
δειχθεί μειονέκτημα για τον τελικό κατανα-
λωτή. Για παράδειγμα, η AMD, ως ιδιοκτή-
της της ΑΤi, μπορεί να αποφασίσει στην
επόμενη γενιά επεξεργαστών να συμπερι-
λάβει μία λειτουργία που ξεκλειδώνει κά-
Τα sockets της Intel
συνήθως έχουν μία «user
friendly» ονομασία και ένα
τεχνικό όνομα που
ονομάζεται και Socket B.