Page 39 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
ποια χαρακτηριστικά των καρτών γραφικών
ΑΤi, κάτι που να μην μπορεί να κάνει ο κα-
ταναλωτής όταν χρησιμοποιεί επεξεργαστή
της Intel, βγάζοντας στο περιθώριο εταιρεί-
ες όπως η nVidia, που κατασκευάζουν
chipsets.
To Southbridge αναλαμβάνει τη διαχείρι-
ση για τις θύρες PCI-E, τους ελεγκτές
SATA, USB 3 κ.λπ. Συνεπώς, θα πρέ-
πει να μελετήσουμε τις ανάγκες
μας για σκληρούς δίσκους, RAID
arrays, κάρτες ήχου κ.ά. πριν αγορά-
σουμε motherboard, ώστε να κά-
νουμε τη σωστή επιλογή. Βέβαια, οι
κατασκευαστές φροντίζουν να ανα-
φέρουν στις ιστοσελίδες τους αυτές
τις λεπτομέρειες, ώστε να μη χρειά-
ζεται να ξεψαχνίζουμε το Southbridge
για τις λειτουργίες του.
Επειδή οι άπειροι συνδυασμοί των χαρα-
κτηριστικών των chipsets και των επεξερ-
γαστών δεν μπορούν να περιοριστούν σε
ένα πίνακα, καθώς μέσα σε μία χρονιά μπο-
ρεί να έχουμε διάφορες παρουσιάσεις νέ-
ων προϊόντων, θα πρέπει να ελέγχουμε
εξονυχιστικά και τις συμβατότητες μεταξύ
των περιφερειακών μας, αλλά και το αν κα-
λύπτουν τις ανάγκες μας.
On bOarD ΚαρΤεσ ηχου
Εδώ και αρκετά χρόνια οι motherboards
έχουν ενσωματωμένες κάρτες ήχου, οι
οποίες περιλαμβάνουν αρκετές λειτουρ-
γίες, καθιστώντας προαιρετικές τις εξωτερι-
κές κάρτες ήχου. Οι σύγχρονες κάρτες
ήχου περιλαμβάνουν κάποια χαρακτηριστι-
κά όπως DTS (Digital Theater Systems),
Dolby surround, υποστήριξη 7.1 ηχείων,
HDMI passthrough κ.λπ. Συνήθως οι ανά-
γκες ενός υπολογιστή καλύπτονται άνετα
από την ενσωματωμένη κάρτα ήχου και
μόνο οι πολύ απαιτητικοί χρήστες θα ανα-
ζητήσουν μία εξωτερική κάρτα κυρίως για
να έχουν αυξημένη απόδοση σε επεξεργα-
σία και αναπαραγωγή ήχου (π.χ. για
multimedia αναπαραγωγή σε ένα club ή
ένα στούντιο επεξεργασίας audio).
Sata/IDE cOntrOllEr
Όλες οι motherboards περιλαμβάνουν
κάποιον controller που είναι υπεύθυνος για
τη σύνδεση των συσκευών αποθήκευσης
και εγγραφής δεδομένων (σκληροί δίσκοι,
DVD-ROM, Blu-ray players κ.λπ.). Ανάλογα
με το μοντέλο της motherboard, μπορού-
με να έχουμε διαφορετικό αριθμό υποστή-
ριξης συσκευών sata και pata (ide), οπότε
θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο η νέα
μας motherboard μπορεί να υποστηρίξει
τον αριθμό των συσκευών που διαθέτουμε
και σκοπεύουμε να αγοράσουμε.
ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
39
ΚαΤηγορIα IntEl
FOXcOnn h67M-V b3
Χαρακτηριστικά:
n
Chipset:
H67
n
Συμβατοί επεξεργαστές:
Intel
n
Τεχνολογία επεξεργαστών:
Core i3 2XXX Core i5 2XXX Core i7 2XXX, Sock-
et s1155
n
Θέσεις μνήμης:
4
n
Υποστηριζόμενοι τύ-
ποι μνήμης:
DDR3
n
Ταχύτητα διαύλου:
1.066MHz,
1.333MHz, 1.600MHz
n
Μέγιστο μέγεθος μνήμης:
16GB
n
Channel:
Dual
n
Συνδέσεις σκληρών δίσκων
και οπτικών μέσων (DVD):
4xSATA II Slots SATA IIΙ
n
Υποστήριξη:
Raid 0+1 0,1 5, 1xPCI - Express x 16
1xPCI Express 1x 2xPCI 12xUSB 2.0, LAN Θύρα Gigabit
LAN, 10/100/1000
n
Κανάλια ήχου:
5.1
Χαμηλό κόστος με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά, αλλά
χαμηλότερη ποιότητα κατασκευής. Η συγκεκριμένη μητρική κάρτα μπο-
ρεί να καλύψει τις ανάγκες ενός υπολογιστή γραφείου, όπου αναζητάμε
το χαμηλότερο κόστος που μπορούμε να βρούμε στην αγορά. Με την
τριετή εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής, σίγουρα
θα αποσβέσει τα χρήματα της.
GIGabytE X79-uD3
Χαρακτηριστικά:
n
Τύπος motherboard:
ATX
n
Chipset:
Χ79
n
Συμβατοί επεξεργαστές:
Intel
n
Τεχνολογία επεξεργα-
στών:
Core i7 3xxx
n
Socket:
LGA 2011
n
Υποστήριξη:
Quad
Crossfire, Υποστήριξη SLI
n
Θέσεις μνήμης:
4
n
Υποστηριζό-
μενοι τύποι μνήμης:
DDR3
n
Ταχύτητα διαύλου:
1.066MHz
1.333MHz 1.600MHz 1.866MHz 2.133MHz
n
Μέγιστο μέγεθος
μνήμης:
32GB, Channel Quad
n
Συνδέσεις σκληρών δίσκων
και οπτικών μέσων (DVD):
4xSATA II Slots, SATA IIΙ, 1xeSata
n
Υποστήριξη:
Raid 0, 1, 5, 10
n
Θύρες σύνδεσης:
4xPCI - Ex-
press x 16 2xPCI Express 1xPCI 14xUSB 2.0 USB 3.0, LAN Θύρα
Gigabit LAN 10/100/1000
n
Κανάλια ήχου:
7.1
H Gigabyte X79-UD3 διακρίνεται για τις επιδόσεις
της στο overclocking, την υψηλή απόδοση, καθώς και το software που περιλαμβάνει. Είναι
εξοπλισμένη με το νέο ολοκληρωμένο Intel X79, το οποίο υποστηρίζει την επίσης νέα σειρά
επεξεργαστών Intel Core i7 σε socket LGA 2011. Παρέχει λεπτομερείς επιλογές και ρυθμίσεις
στο BIOS για προχωρημένους χρήστες, καθώς και μοναδικά χαρακτηριστικά για fine tuning.
Διαθέτει 4 θέσεις για μνήμες DDR3 σε διάταξη quad channel με ταχύτητες έως και 2.133MHz
(σε κατάσταση υπερχρονισμού), καθώς και ενεργή υποστήριξη διάταξης SLI &
Quad CrossFire.
GIGabytE Z77MX-D3h
Χαρακτηριστικά:
n
Τύπος motherboard:
M-ATX
n
Chipset:
Ζ77
n
Συμβατοί επεξεργαστές:
Intel
n
Τεχνολογία επεξεργαστών:
Core i3
2XXX Core i5 2XXX Core i5 3XXX Core i7 2XXX Core i7 3xxx, Socket s1155
n
Υποστήριξη:
Crossfire X, Υποστήριξη SLI
n
Έξοδοι κάρτας γραφικών:
HDMI Port DVI
n
Θέσεις μνήμης:
4
n
Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης:
DDR3
n
Ταχύτητα διαύλου:
1.066MHz 1.333MHz 1.600MHz 2.400MHz
n
Μέγιστο μέγεθος μνήμης:
32GB
n
Channel:
Dual
n
Συνδέσεις σκληρών
δίσκων και οπτικών μέσων (DVD):
4xSATA II Slots SATA IIΙ
n
Υποστήριξη:
Raid
0 1, 5, 10
n
Θύρες σύνδεσης:
3xPCI - Express x 16 1xPCI Express 1x 10xUSB 2.0
USB 3.0, LAN Θύρα Gigabit LAN 10/100/1000
n
Κανάλια ήχου:
7.1
Μικρή στο μάτι, μεγάλη στο…PC μας! Η συγκεκριμένη μητρι-
κή μπορεί να βγαίνει σε μορφή Μ-ΑΤΧ αλλά περιλαμβάνει χα-
ρακτηριστικά και δυνατότητες που θα ζήλευαν και οι μεγά-
λες «αδερφές» της, και όλα αυτά σε χαμηλή για τις επιδόσεις
της τιμή. Εκτός από τη δυνατότητα υποστήριξης Crossfire
X+SLI, το νέο chipset Z77 και την ενσωματωμένη κάρτα γρα-
φικών, η Z77MX μας εντυπωσιάζει με την ενσωμάτωση της 3D
Power Digital Engine, η οποία παρέχει σταθερή τάση στο σύ-
στημα, ανεξαρτήτως φόρτου. Επιπλέον, χάρη στους ψηφια-
κούς controllers, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν
ρυθμίσεις στις τάσεις σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή 3D Power Utility της Gigabyte, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα ρύθμισης των
OVP (Over Voltage Protection), Load-Line Calibration, καθώς και real-time ρυθμίσεις στη συ-
χνότητα PWM.
65
134
223