Page 85 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
85
PC Master
ήταν οξύμωρο να πούμε ότι το τρίτο μέ-
ρος της σειράς είναι diablo-clone. Δε θα
ήταν όμως υπερβολικό να το βαφτίσουμε
ένα torchlight/titan quest-clone, και αυτό
γιατί μετά από τόσα χρόνια το Diablo εν-
σωματώνει πολλές από τις καινοτομίες
που έχουν εισαγάγει παιχνίδια της περα-
σμένης δεκαετίας, προσπαθώντας να βελ-
τιώσουν την πολύ καλή συνταγή των προ-
κατόχων του. Ας προχωρήσουμε αναλυτι-
κά στο τι μας προσφέρει ο τίτλος.
STAY A WHILE AND… READ
Με το τέλος του Diablo 2: Lord of
Destruction (LoD) το τελικό χτύπημα στα
Prime Evils είχε ολοκληρωθεί. Ο Bhaal εί-
ναι νεκρός, η soulstone του καταστράφη-
κε και ο αρχάγγελος Tyrael έλαβε τη δύ-
σκολη απόφαση να καταστρέψει την
Worldstone. Δύσκολη γιατί η Worldstone
ήταν πηγή δημιουργίας του Sanctuary,
του κόσμου στον οποίο διαδραματίζονται
τα γεγονότα της σειράς, αλλά και επειδή
κρατούσε κρυφό τον κόσμο από τους
στρατούς τόσο των Αγγέλων όσο και της
Κόλασης.
Είκοσι χρόνια αργότερα, το όρος Arreat
είναι κατεστραμμένο και οι ακούραστοι
φρουροί του (οι διάφορες φυλές των Βαρ-
βάρων) διασκορπισμένοι. Η επέλαση των
ορδών της Κόλασης, που αναμενόταν να
γίνει πριν από είκοσι χρόνια, δεν έγινε πο-
τέ. Ένα φλεγόμενο αστέρι πέφτει στον
καθεδρικό ναό του Tristram, το χώρο
όπου εκτυλίχθηκαν όλα τα γεγονότα του
D1. Εμείς ερχόμαστε στο χορό για να δού-
με τι είναι αυτό το άστρο και γιατί έχουν
αρχίσει να ξεπηδούν μέσα από το μονα-
στήρι πλάσματα τα οποία θεωρούνταν
εδώ και πολύ καιρό καλά θαμμένα (και
κυρίως νεκρά… δις).
Βοηθός μας σε όλα αυτά ο Deckard
Cain, πάντα ακούραστος, παρά το προχω-
ρημένο της ηλικίας του, μας δίνει συμ-
βουλές και πληροφορίες γύρω από την
εξέλιξη και τα ιστορικά γεγονότα. Μαζί
του η εικοσάχρονη ανιψιά του, Leah, ο νέ-
ος NPC χαρακτήρας της σειράς. Όπως μας
λέει και ο ίδιος ο Deckard, το φλεγόμε-
νο… πεφταστέρι είναι το πρώτο συμβάν
σε μία αλυσίδα γεγονότων που έχει προ-
φητευθεί ως… το Τέλος των Ημερών. Επο-
μένως, θα βρεθούμε ως ήρωες να καθαρί-
ζουμε μια για πάντα τον κόσμο του
Sanctuary από τα δύο εναπομείναντα
Lesser Evils (μόνο κατ’ όνομα lesser!) και
τελικά να αντιμετωπίσουμε τον υπέρτατο
άρχοντα του Τρόμου.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Η σειρά Diablo ποτέ δεν είχε το περί-
πλοκο σενάριο. Τα πράγματα ήταν ανέκα-
θεν απλά, δηλαδή να σφάξουμε κόσμο
μέχρι τον τελικό κακό. Το καλό είναι
όμως ότι όσο και απλό και αν ήταν το σε-
νάριο, τόσο περισσότερο αυτό εμπλουτι-
ζόταν από τις ιστορίες που διαβάζαμε μέ-
σα από τα βιβλία στο D1. Το D2 δεν είχε
τόσο μεγάλη εμβάθυνση πίσω από το
lore. Ό,τι μαθαίναμε, το μαθαίναμε μέσα
από το βασικό quest του παιχνιδιού και
από τις συζητήσεις με τους NPC. Το Diablo
3 έρχεται και παντρεύει αυτά τα δύο στοι-
χεία και δίνει τεράστιο βάθος στην ιστο-
ρία, το οποίο, φυσικά, όποιος θέλει μπο-
ρεί να παρακάμψει. Κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού μας πέφτουν lore books και
γράμματα από περιπλανώμενους και συ-
νήθως άτυχους ταξιδιώτες (ή παλιούς κα-
τοίκους), τα οποία μας τοποθετούν πολύ
έντονα μέσα στον κόσμο. Ακόμη και οι
περιγραφές του Deckard και του καινούρ-
γιου λόγιου του παιχνιδιού, του Abd Al-
Halazir, για τη βασική ιστορία πίσω από
κάθε νέο τέρας που σκοτώνουμε, μας
οδηγούν σε ένα αίσθημα μοναδικότητας
πίσω από τον κόσμο του Sanctuary.
Μεγαλύτερο βάθος δίνεται στην ιστορία
των Nephalem, των πρώτων ανθρώπων, οι
οποίοι δημιουργήθηκαν με την ένωση απο-
στατών Αγγέλων και Δαιμόνων από την
Eternal Conflict. Επίσης, η Blizzard επεν-
δύει πολύ στη νοσταλγία που προκαλεί ο
βραδύς χρόνος έκδοσης τίτλων της. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να επανέρχεται σε
χαρακτηριστικές μορφές του franchise,
χωρίς να ακούει τόσο μεγάλη γκρίνια από
το κοινό της για έλλειψη έμπνευσης (που
σε έναν βαθμό πλέον υπάρχει). Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η επανεμφάνιση
του Skeleton King στην Act Ι. Γενικά, όλη
η πρώτη πράξη του παιχνιδιού εξελίσσεται
και δίνει βάση στην ιστορία της τραγικής
μορφής του King Leoric. Έπειτα μεταφε-
ρόμαστε από το σκοτεινό και γοτθικό Act Ι
σε πιο ζεστά κλίματα, όπως και στο D2,
στην Caldeum τη μεγαλύτερη πόλη της
ερήμου του Sanctuary, όπου κυριαρχεί η
ίντριγκα ως αποτέλεσμα των πράξεων του
Eνσωματώνει πολλές
από τις καινοτομίες που
έχουν εισαγάγει
παιχνίδια της
περασμένης δεκαετίας.
Αφιερωμένη σε όσους έπαιζαν Diablo 1!
Ορισμένες φορές βλέπουμε events που είχαν γίνει στο παρελθόν για εμπλουτισμό της ιστορίας.