Page 9 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
9
ρείτε: θα βρείτε σημειώματα, όπλα και αντι-
κείμενα που αναπληρώνουν ενέργεια και
θωράκιση (αν έχετε αναπτύξει και το
Search, θα βρείτε ακόμα περισσότερα). Θα
βρίσκετε επίσης πυρομαχικά.
Αν κάνετε γρήγορο ψάξιμο σε ένα πτώ-
μα (σύντομο δεξί κλικ), θα μπορείτε να
δείτε με μία γρήγορη ματιά τι όπλα και πυ-
ρομαχικά έχει. Μπορείτε στη συνέχεια, αν
σας ενδιαφέρει, να το μετακινήσετε κάπου
με ασφάλεια, για να το ψάξετε με την ησυ-
χία σας.
Ένα χτύπημα στο κεφάλι (headshot) κά-
νει μεγάλη ζημιά σε έναν εχθρό. Για να
βελτιώσετε τις πιθανότητες, επενδύστε
στην κατηγορία του Markmanship.
Θέλετε να μείνετε κρυμμένοι μέσα σε
κτήρια ή κλειστές περιοχές; Ψάξτε γύρω
σας για διακόπτες φωτισμού ή εκτεθειμέ-
νες εστίες φωτός (π.χ., γλόμπους). Κλείστε
διακόπτες ή ξεβιδώστε φώτα, για να δημι-
ουργήσετε συσκότιση.
Εξαντλήστε την εξερεύνηση κάθε πίστας
και βρείτε όλα τα κρυφά αντικείμενα. Μερι-
κά από αυτά (όπως τα Spy Training Manu-
als), καθώς και η επίτευξη ορισμένων στό-
χων θα σας αποφέρουν εκατοντάδες παρα-
πάνω πόντους για τα skills σας!
Διαβάστε προσεκτικά τις συμβουλές που
εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης,
όταν φορτώνει το παιχνίδι. Συχνά σας λένε
τι πρέπει να κάνετε στο επόμενο στάδιο και
προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια για τη σω-
στή χρήση όπλων και εργαλείων.
Η πυξίδα σας έχει μερικές φορές κάποια
κόκκινα σημάδια: ένα κόκκινο «Χ» υποδει-
κνύει ένα σημείο στο οποίο πρέπει να φτά-
σετε ή να επιστρέψετε αργότερα. Ένα κόκ-
κινο «Ι» δείχνει το σημείο στόχου αποστο-
λής. Οι κόκκινες κουκκίδες είναι άνθρωποι
που έχετε πυροβολήσει με πομπούς ανί-
χνευσης.
Τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης
έχουν συχνά κάποια νομίσματα στο έδαφος
μπροστά τους. Είναι δύσκολο να τα δείτε –
θα πρέπει να σκύψετε για να τα δείτε.
Κάποιοι εχθροί φέρουν ένα Key Ring στα
πτώματά τους: με αυτά θα μπορείτε να ξε-
κλειδώσετε γειτονικές πόρτες χωρίς να
χρησιμοποιήσετε το δικό σας αντικλείδι.
ΕΜΠΟΔΙΑ
Διακόπτες συναγερμού: Όταν ένας
εχθρός δει τον παίκτη, μπορεί να τρέξει
προς το διακόπτη συναγερμού. Ο συναγερ-
μός θα φέρει όλους τους εχθρούς στην πε-
ριοχή, αλλά και μερικές έξτρα ενισχύσεις.
Ένας εχθρός που τρέχει προς έναν διακό-
πτη, πρέπει να σκοτωθεί πάση θυσία! Ση-
μειώστε ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της
τύπο διακόπτη: οι νίντζα θα χτυπήσουν
κομμάτια ξύλου που κρέμονται, ενώ οι σο-
βιετικοί συναγερμοί είναι σε μεταλλικά
κουτιά. Μην πατήσετε το συναγερμό, γιατί
θα γεμίσει ο τόπος με πράκτορες!
Φυσικά εμπόδια: Το νου σας σε φυσικά
εμπόδια, π.χ., φωτιές, καλώδια ρεύματος
και βαθιά νερά.
Προβολείς: Αν η Cate βρεθεί στο φως
ενός προβολέα, ο φρουρός που ελέγχει
τον προβολέα θα ανοίξει πυρ, φέρνοντας
έτσι κι άλλους φρουρούς της περιοχής. Η
ακτίνα φωτός θα ακολουθήσει την Cate μέ-
χρι εκεί που φτάνει.
Κάμερες ασφαλείας: Αν μία κάμερα πιά-
σει την Cate, θα έχει μερικά μόνο δευτε-
ρόλεπτα για να βγει εκτός οπτικού πεδίου,
διαφορετικά θα σημάνει συναγερμός. Θα
έρθουν τότε κάποιοι φρουροί για να ψά-
ξουν την περιοχή: αν δεν βρουν κάτι, ο
συναγερμός θα σταματήσει και οι φρουροί
θα επιστρέψουν στα πόστα τους. Σημειώ-
στε ότι αν η κάμερα καταστραφεί, θα ση-
μάνει αμέσως συναγερμός! Ευτυχώς,
υπάρχει το CT-180 που έχει ειδικά πυρο-
μαχικά αφοπλισμού τέτοιων ηλεκτρονικών
συστημάτων.
PC
Σ
το DVD θα βρείτε και τη φοβερή δημιουρ-
γία των φανατικών mod-makers, με τίτλο
Wing Commander. Πρόκειται για μία επική
αναβίωση του εκπληκτικού space simulator.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
στο http://www.wcsaga.com.
WING COMMANDER
SAGA
Menu
<Esc>
Quicksave
<F6>
Screenshot
<F8>
Quickload
<F9>
Κίνηση χαρακτήρα:
W, A, S, D
Πλάγια βήματα:
Αριστερό Alt
Stealth:
Αριστερό Shift
Άλμα:
Space bar
Σκύψιμο:
C
Μεταβολή:
Backspace
Πλάγιασμα
(αριστερά/δεξιά):
Q/E
Σταθερό sneak:
Caps Lock
Σταθερό σκύψιμο:
Αριστερό Ctrl
Πυροβολισμός:
Αριστερό κλικ
Ενέργεια:
Δεξί κλικ
Ξαναγέμισμα όπλου:
R
Εναλλαγή λειτουργίας: F
Εναλλαγή όπλων:
Mouse wheel ή
πλήκτρα [ και ]
Κρύψιμο όπλου:
Η
Μεταφορά πτώματος:
G
Φως:
L
Zoυμ:
Ζ
Εξοπλισμός:
Μ
Inventory:
N
Πληροφορίες:
Ι
Κατάσταση παίκτη:
Ρ
Κατάσταση αποστολής: ΤΑΒ
Πυξίδα:
Ασύρματος:
V
Ομιλία:
Τ
ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟY