Page 98 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
Στο παιχνίδι υπάρχει και η δυνατότητα
για multiplayer μάχες, στις οποίες ανα-
λαμβάνετε υπό τον έλεγχό σας μία ομάδα
από τις τέσσερις φατρίες του παιχνιδιού
και επιδίδεστε σε μάχες αρένας εναντίον
άλλων παικτών. Δυστυχώς, όσο και αν
προσπαθήσαμε, δεν βρήκαμε κάποιον
υποψήφιο αντίπαλο για να δοκιμάσουμε
το εν λόγω mode.
ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΟΛΟ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ!
Τα θετικά του Confrontation τελειώ-
νουν, δυστυχώς, κάπου εδώ. Μπορεί η
ποικιλομορφία των χαρακτήρων και ο θεα-
ματικός στρατηγικός και τακτικός τομέας
των μαχών να εντυπωσιάζουν, αλλά δεν
αρκούν για να πετύχει ένας τίτλος εν έτει
2012.
Ξεκινώντας από το σχεδιασμό των acts,
γίνεται φανερή η έλλειψη έμπνευσης και
πρωτοτυπίας. Ήδη μετά το τέλος του
πρώτου act (μιλάμε για 6-7 ώρες game-
play) θα έχετε δει τα πάντα και –πιθανώς–
θα έχετε ήδη κορεστεί. Η αντιμετώπιση
των ίδιων αντιπάλων, έστω και με διαφο-
ρετικές τακτικές, μόνο βαρετή μπορεί να
χαρακτηριστεί. Προχωρώντας την cam-
paign η κατάσταση δεν βελτιώνεται καθό-
λου. Η λογική του τίτλου παραπέμπει σε
προηγούμενες δεκαετίες: στο πρώτο act
αντιμετωπίζετε Scorpions, στο δεύτερο
act τους Jackals και ούτω καθεξής. Μήπως
θα ήταν προτιμότερο να κτιστεί ο τίτλος
πάνω σε μικρά διαφορετικά campaigns,
καθένα από τα οποία θα μας έδινε τη δυ-
νατότητα να ελέγξουμε διαφορετική φα-
τρία; Νομίζω ότι θα είχε και περισσότερο
ενδιαφέρον, ενώ θα ξετυλίγονταν και κα-
λύτερα η ιστορία και τα γεγονότα του κό-
σμου (λέμε τώρα, μπας και μας ακούσουν
τα Cyanide Studios). Αμφιβάλλω αν κάποι-
ος θα καθίσει 25-30 ώρες για να ολοκλη-
ρώσει το story mode του Confrontation
στη μορφή που αυτό έχει.
Ο τομέας της εξερεύνησης, επίσης πα-
ραπαίει. Δεν υπάρχει τίποτε το ενδιαφέ-
ρον στις περιοχές του παιχνιδιού που θα
σας «τσιγκλίσει» να τις εξερευνήσετε μέ-
χρι τελευταίας σπιθαμής. Διάδρομοι που
απλά οδηγούν σε κάποια κρυμμένα heal-
ing kits ή ρούνους αναβάθμισης, levers
για το άνοιγμα κλειδωμένων πορτών
και... αυτό ήταν όλο! Την κατάσταση χει-
ροτερεύει η παντελής έλλειψη role play-
ing στοιχείων. Το πλούσιο ρεπερτόριο
skills και abilities των χαρακτήρων σας έρ-
χεται σε πλήρη αντίθεση με την ανάδειξη
των προσωπικοτήτων τους μέσα στο παι-
χνίδι... η δεύτερη είναι μηδαμινή. Δεν
πρόκειται να δεθείτε συναισθηματικά με
κανέναν χαρακτήρα και την ίδια στιγμή θα
μάθετε μόνο λίγες και φτωχές λεπτομέ-
ρειες για το background του και αυτά που
ο ίδιος πρεσβεύει. Κρίμα, μεγάλο ατόπη-
μα, καθώς θα μπορούσε να εκτοξεύσει
την ποιότητα του Confrontation πάρα πο-
λύ ψηλά.
Ακόμη και το σενάριο δεν προσδίδει
αγωνία και ενδιαφέρον για τη συνέχεια.
Τα πάντα απλώς αφορούν την επόμενη
μάχη σας. Ακόμη και ανάμεσα στις απο-
στολές δεν υπάρχει καν ένα βίντεο ή
έστω ένα slideshow που να σας προετοι-
μάζει για τη συνέχεια. Είναι φανερές οι
low budget καταβολές του τίτλου, αλλά
σίγουρα κάτι παραπάνω από το απλό κεί-
μενο που υπάρχει θα μπορούσε να προ-
στεθεί. Να σημειώσω εδώ, τέλος, ότι
οι σεναριακές ανατροπές που θα
δημιουργούσαν αγωνία στην εξέ-
λιξη της campaign λάμπουν διά
της απουσίας τους. Μοναδικό
στοιχείο που αναδεικνύεται σε αυ-
τό το βαρετό και μονότονο πακέτο
αποτελεί το codex, στο οποίο ξεκλειδώ-
νετε τις εγγραφές του καθώς προχωράτε
στην campaign. Οποιαδήποτε στιγμή
μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό
και να αντλήσετε λίγες πληρο-
φορίες για τον κόσμο και την
ιστορία του Aarklash. Καλό αλλά
λίγο.
PC Master
98
Επιλέγοντας μία αναβάθμιση για το όπλο μας,
αυτόματα αποκλείουμε μία άλλη.
Οι Jackals μας την έπεσαν από τρία σημεία...
Δύσκολα τα πράγματα!
Χαμογελάστε για μία φωτογραφία, παρακαλώ!