Page 75 - PC Master τ. 279

75
PC Master
Από την επίδειξη
συναρμολόγησης
για να μαθαί-
νουν και τα μικρά
παιδιά…
Μαζί με τον Φώτη (αριστερά)
και το πρώτο τεύχος του
«
PC Master».
Spectrum printer! Γίνεται; Γίνεται!
μένος ώστε να κλείνει σαν βαλίτσα, ενώ εί-
χε και χερούλι για μεταφορά! Σίγουρα εντυ-
πωσιακό έκθεμα! Η εταιρεία πάνω στον εν-
θουσιασμό της για την επιτυχία του
Osborne-1 έκανε κάποιες πολύ λανθασμέ-
νες κινήσεις, ανακοινώνοντας επόμενα μο-
ντέλα Osborne χωρίς να έχει πουλήσει τα
παλαιότερα και χωρίς να έχει διαθέσιμα τα
καινούργια μοντέλα, με συνέπεια να παγώ-
σουν οι πωλήσεις και να κηρύξει πτώχευση.
Ο Jupiter Ace είναι επίσης ξεχωριστό μη-
χάνημα, προϊόν δημιουργίας δύο πρώην μη-
χανικών της Sinclair Research, οι οποίοι
αποχώρησαν και ίδρυσαν τη δική τους εται-
ρεία, Jupiter Cantab. Ο υπολογιστής αυτός
είναι πολύ σπάνιος, καθώς είναι ο μοναδι-
κός που ερχόταν με προεγκατεστημένη τη
γλώσσα Forth και όχι κάπ οια έκδοση της
Basic που είχε η συντριπτική πλειοψηφία
των μηχανημάτων. Είναι επίσης σπάνιος,
διότι δεν κυκλοφόρησαν πολλά κομμάτια
σε σχέση με τους άλλους υπολογιστές της
εποχής, επειδή η εταιρεία πτώχευσε επτά
μόλις μήνες μετά την ίδρυσή της.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ RETRO
MASTER
Δεν θα μπορούσαμε, βέβαια, να αφήσου-
με τον βασικό υπεύθυνο της έκθεσης στην
ησυχία του! Έτσι, στριμώξαμε τον Φώτη
«
Fotis_Kfor» Μαυράκη για μία γρήγορη συ-
νέντευξη…
PC Master:
Φώτη, κατ’ αρχάς, συγχαρη-
τήρια για την έκθεση! Κάνε μας μία εισαγω-
γή για την έκθεση και για τον κόσμο που
σας βοήθησε να στήσετε αυτή τη ρετρό-
φιέστα!
Φώτης Μαυράκης:
Ευχαριστώ για τα κα-
λά σας λόγια, χαίρομαι που σας άρεσε. Η
έκθεση αποτελεί ομαδική δουλειά όλων
των εκθετών, διότι θέλουμε να μοιραστού-
με το χόμπι μας, που είναι η συλλογή ρετρό
υπολογιστών και κονσολών και το retro
gaming. Πέρα από το «μόνιμο» team των
δύο προηγούμενων εκθέσεων που έχουμε
στο ενεργητικό μας, όταν ανακοινώσαμε
την τρίτη έκθεση της ομάδας μας στο
η ανταπόκριση
από άτομα που ήθελαν να έχουν ενεργό
συμμετοχή με το να συνεισφέρουν κι αυτοί
κάποια μηχανήματα ήταν μεγάλη. Έτσι, κα-
νονίσαμε τι μηχανήματα θα φέρει ο καθέ-
νας, για να μη φέρουμε διπλά ή τριπλά, και
σ το σύνολο είχαμε περίπου 150 μονά μηχα-
νήματα, χωρίς να υπολογίσουμε και τα έξ-
τρα εκθέματα, όπως handhelds, tabletops,
σπάνια περιοδικά πληροφορικής και
gaming, old hardware parts και διάφορα
άλλα σχετικά αντικείμενα του χώρου.
PCM:
Μίλησέ μας για σένα και το site
σου.
Φ.Μ.
:
Γεννήθηκα το 1978 και είμαι γνω-
στός με το nickname «Fotis_KFOR» στο
Internet. Το 1987 απέκτησα τον πρώτο μου
υπολογιστή, έναν ZX Spectrum+3. Σχεδόν
παράλληλα είχαμε και έναν Amstrad PC
1512,
αλλά έπαιζα και πολλά arcades στα
γνωστά σε όλους μας «ουφάδικα» και από
τότε μπήκα στο μαγικό κόσμο της πληρο-
φορικής και του gaming που ασχολούμαι
μέχρι σήμερα. Το 2000 σκέφτηκα να δημι-
ουργήσω μία συλλογή με υπολογιστές και
κονσόλες για να φτιάξω ένα μουσείο με
την ιστορία της πληροφορικής και του
gaming και το χόμπι αυτό συνεχίζεται μέχρι
κα ι σήμερα, όσο αυτό είναι δυνατόν, έχο-
ντας δημιουργήσει με πάρα πολύ κόπο τό-
σα χρόνια μία αρκετά μεγάλη και ωραία
συλλογή, με αντιπροσωπευτικά μηχανήμα-
τα από το timeline της πληροφορικής και
του gaming, περιοδικά πληροφορικής, κα-
θώς και διάφορα άλλα αντικείμενα - προγό-
νους της πληροφορικής και του gaming.
Το 2005 αποφάσισα να φτιάξω ένα site
για να μοιραστώ το χόμπι μου αυτό και με
άλλους ανθρώπους , αλλά και για να μπορεί
και ο κόσμος να δει σαν μια μορφή on–line
μουσείου πώς είναι αυτά τα μηχανήματα,
αφού δεν μπορούσα να φτιάξω ένα φυσικό
μουσείο λόγω υποχρεώσεων. Έτσι, άρχισε
να δημιουργείται το
ters.gr, που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη
μεταφορά του χόμπι μου σε μορφή ιστοσε-
λίδας. Τράβηξα περίπου 4.500 φωτογρα-
φίες με όλη τη συλλογή μου, μάλιστα, τα
μηχανήματα τα τράβηξα από όλ ες τις πλευ-
ρές τους, για να μπορεί ο κόσμος να δει με
κάθε λεπτομέρεια πώς ήταν κάθε μηχάνη-
μα, έστω εικονικά για αρχή, και αργότερα
θα προσπαθούσα να κάνω κάποιο μουσείο
ή, σε περίπτωση που δεν τα κατάφερνα, θα
έκανα κάποιες εκθέσεις με τη συλλογή
μου. Επίσης, στο site έβαλα και κάποια ενη-
μερωτικά άρθρα για την ιστορία της πληρο-
φορικής, των υπολογιστών και του gaming,
αλλά και φόρουμ για να υπάρχει επικοινω-
νία μεταξύ μας.
PCM:
Μίλησέ μας και για τα άλλα παιδιά
της ομάδας. Ποια είναι και πώς γνωριστή-
κατε;
Φ.Μ.
:
Καθώς συμμετέχω σε αρκετά φό-
ρουμ στο Internet, σε ένα από αυτά γνώρι-
σα κάποια παιδιά που επίσης ήθελαν να
κάνουν κάποια έκθεση υπολογιστών, έτσι
έλαβα κι εγώ ενεργά μέρος, κάναμε δύο
εκθέσεις μαζί ως ομάδα, το 2010 στο Περι-
στέρι και το 2011 στο Ψυχικό, και γίναμε
φίλοι. Επειδή όμως δημιουργήθηκαν κά-
ποια θέματα στο φόρουμ, σχεδόν όλα τα
μέλη σταδιακά, μαζί κι εγώ, αποχωρήσαμε
από εκεί. Δεδομένου ότι πλέον ήμασταν
φίλοι, σκεφτήκαμε πως θα ήταν χαζό να
χαραμίσουμε έτσι αυτό που κάνουμε με τις
εκθέσεις δύο χρόνια τώρα επειδή απλά δεν
θα ξαναμπαίναμε σε ένα συγκεκριμένο φό-
ρουμ. Έτσι λοιπόν αφού ήμασταν τα ίδια
άτομα ως πυρήνας των εκθέσεων, αλλά
και της αρχικής ιδέας της έκθεσης, και από
τη στιγμή που εγώ είχα ήδη on–line φτιαγ-
μένο ένα προσωπικό μου site, που τόσα
χρόνια το σχεδίαζα με τις ρετρό συλλογές
μου, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε στο
retrocomputers.gr και μάλιστα με την τρί-
τη μας έκθεση γίναμε περισσότεροι, αφού
αριθμούμε 17 εκθέτες: Brandon, Geo1977,
Darth_Cotsos, Ndial, Pdial, Zx_jim,V
aggos664, Chriskgnr, Tarasque, Chdlee,
Glaros, Arislab, Ethaniel, Dj_beast,
Αngel_grig και, επιπλέον, τον κύριο Τσου-
ροπλή από τη Σχολή Μωραΐτη, που τυχαί-
νει να είναι και πρώην συντάκτης του πε-
t
Magnavox Odyssey
t
Nintendo Block
Kuzushi
t
Nintendo NES
t
Osborne-1
t
Sega DreamCast
t
Tatung Einstein 256
t
Vectrex