Page 108 - PC Master τ. 284

R
eview
PC Master
108
Σ
την αρένα των Indie Games ο
χώρος για πειραματισμούς και
αλχημείες από τους developers
είναι μεγάλος. Τα τελευταία
χρόνια ανεξάρτητοι τίτλοι ξεπε-
τάγονται από παντού, με ανεξέ-
λεγκτους ρυθμούς, πράγμα που μας χαρο-
ποιεί ιδιαίτερα. Από την άλλη, ώρες ώρες
με κάνει να αναρωτιέμαι: «Είναι τόσο απα-
ραίτητα τα scores, achievements και άλλα
παρόμοια, για να μας κρατήσουν ξάγρυ-
πνους πάνω από ένα σύγχρονο game;».
Ο Richard Perrin (developer του The
White Chamber, 2005), μέσα από το παιχνί-
δι Kairo, δίνει τις δικές του απαντήσεις, δί-
νοντας περισσότερη έμφαση στην αφηρη-
μένη εξερεύνηση, παρά σε ένα ανταγωνι-
στικό gameplay, κάτι που έχουμε συναντή-
σει σε αρκετούς τίτλους, όπως τα Proteus,
Myst και Journey. Το Kairo είναι ένα ατμο-
σφαιρικό 3D παιχνίδι εξερεύνησης και γρί-
φων. Εδώ δεν υπάρχουν σκοπός, κανόνες
και λογική, όλα βρίσκονται στο χέρι του
παίκτη και στον τρόπο που θέλει ο ίδιος να
προσεγγίσει το game. Ίσως με τρεις λέξεις
να περιέγραφα τον τίτλο σαν μία διαδραστι-
κή έκθεση τέχνης: όσοι έχετε παραβρεθεί
σε κάποιο video art festival, είμαι σίγουρη
ότι θα μπείτε αμέσως στο νόημα.
ΠλΟκΗ; ΣυνΔΕθΗκΑΤΕ ΜΕ…
KAiRO!
Το παιχνίδι ξεκινάει χωρίς κανένα αφηγη-
ματικό πλαίσιο, εισαγωγή ή κάτι που να
μας προδιαθέτει για το τι ακολουθεί. Βρι-
σκόμαστε σε έναν μινιμαλιστικό κόσμο του
μέλλοντος, όπου το μόνο που μπορούμε
να διακρίνουμε με σιγουριά είναι κάποια
έντονα σχήματα που μοιάζουν με κτήρια.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για
έναν ερημικό πλανήτη στο μακρινό μέλ-
λον, χωρίς ζωή ή κάτι άλλο που να δηλώ-
νει ότι δεν είμαστε τελείως μόνοι. Πλησιά-
ζοντας το πρώτο κτήριο, προσπαθούμε να
καταλάβουμε αρχικά πώς θα μπούμε μέσα.
Η απόλυτη ησυχία που επικρατεί, σε συν-
δυασμό με κάποιους παράξενους επανα-
λαμβανόμενους ήχους, δίνουν την αίσθη-
ση ενός κρυφού μυστηρίου. Αφού καταφέ-
ρουμε να μπούμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με τον πρώτο γρίφο του παιχνιδιού. Στο
σημείο αυτό να προλάβω τους άγριους λύ-
τες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γρίφοι του Kairo,
σε γενικές γραμμές, δεν έχουν υψηλό βαθ-
μό δυσκολίας. Η χαρά της ανακάλυψης ή,
ακόμα καλύτερα, η ανακάλυψη μιας λογι-
κής μέσα σε αυτό το αφηρημένο σύμπαν
του παιχνιδιού είναι αυτό που θα σας επι-
βραβεύσει. Οπότε, αν περιμένετε να λύσε-
τε το αίνιγμα της σφίγγας ή κάτι παρόμοιο,
μην υπολογίζετε στο συγκεκριμένο τίτλο.
Κάθε κτήριο χωρίζεται σε δωμάτια και
ορόφους. Έχετε τα μάτια σας δεκατέσσε-
ρα, γιατί σε κάθε δωμάτιο υπάρχουν κρυφά
σημεία που πρέπει να παρατηρήσετε καλά,
ενώ ο επόμενος γρίφος παραμονεύει... Οι
περισσότερες σπαζοκεφαλιές έχουν να κά-
νουν με σχήματα, σύμβολα, συνοχές και
φυσικά φαινόμενα. Οι λύσεις τους είναι αρ-
κετά διασκεδαστικές και χαλαρωτικές στην
περίπτωση που είστε λάτρεις του είδους,
ενώ αρκετές είναι οι φορές που μπορεί να
κολλήσετε λίγο παραπάνω μέχρι να τις
βρείτε.
Η χΑΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΡΕυνΗΣΗΣ
Σκοπός του Richard Perrin για το Kairo
ήταν να μπορέσει να δώσει μέσα από κάθε
δωμάτιο και μία διαφορετική διαδραστική
εμπειρία, αφήνοντας τον παίκτη ελεύθερο
να εξερευνήσει και την παραμικρή γωνία.
Έτσι, μεταβαίνοντας από τον έναν χώρο
στον άλλο, φαίνεται σαν να βρισκόμαστε
σε διαφορετικούς κόσμους, με άλλα χρώ-
ματα, λογικές, διατάξεις και ύφος: ακόμα
και οι ήχοι κάθε δωματίου είναι ιδιαίτεροι,
δίνοντας μία ξεχωριστή αίσθηση. Τα περι-
βάλλοντα είναι φτιαγμένα από απλά βασι-
κά σχήματα (τετράγωνα, τρίγωνα, κύκλους
και ρόμβους) σε μία φουτουριστική διάτα-
ξη, η οποία πολλές φορές μπορεί να μας
μπερδέψει. Το άγρυπνο μάτι ενός γνήσιου
adventurer, παρ’ όλα αυτά, μπορεί να δια-
κρίνει πότε πρόκειται για σπαζοκεφαλιά και
πότε για απλή παραπλάνηση.
Με κάθε γρίφο που λύνουμε, ενεργοποι-
είται ένα hub στο πάνω αριστερό μέρος
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core i7 920, 8GB RAM, ATi Radeon
HD 5670 1GB, Windows 7 64-bit,
1.680
x1.050.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Έτρεξε υποδειγματικά σε κάθε περίπτωση.
KAIRO
Is that you Big Brother?
To κόκκινο δωμάτιο.
Κάπως έτσι αρχίζουν όλα...
Ησυχία, τάξη, πυρασφάλεια
της Μαρίλης «Fairy» Νίκολη