Page 88 - PC Master τ. 286

R
eview
PC Master
88
K
άπου στο βάθος του Element4l
υφέρπει ένα σενάριο (καλύτε-
ρα: μια κεντρική ιδέα) που
αμυδρά δικαιολογεί τα τεκται-
νόμενα του παιχνιδιού. ΠΟΛΥ
αμυδρά όμως...
ΓΗ, ΦΩΤΙΑ, ΝΕΡΟ, ΑΕΡΑΣ!
Με έμμεσο τρόπο γίνεται κατανοητό ότι
το στοιχείο που χειριζόμαστε πασχίζει να
δημιουργήσει μια νέα ζωή, κάτι που φανε-
ρώνεται καθαρά στις εμβόλιμες εικόνες
μεταξύ των κεφαλαίων και ενισχύεται από
τα γέλια μωρού που ανακατεύονται συχνά
στο soundtrack. Εν πάση περιπτώσει, η
ουσία είναι ότι αρχικά ελέγχουμε μια γε-
λαστή σαπουνόφουσκα (Αέρας) η οποία
κατά τη διάρκεια του tutorial ξεπερνάει
διάφορα φυσικά εμπόδια προκειμένου να
συγκεντρώσει διαδοχικά τα υπόλοιπα στοι-
χεία, δηλαδή αυτά του Πάγου, της Γης και
της Φωτιάς.
Από κει και μετά ξεκινάει το κυρίως παι-
χνίδι, που κατά βάση είναι ένα κλασικό
platformer με ιδιόμορφη χρήση physics.
Με το πάτημα ενός πλήκτρου (WASD, βε-
λάκια ή ό,τι άλλο βολεύει τον καθένα), η
φούσκα μεταμορφώνεται σε παγάκι, πέτρα
ή μίνι φλεγόμενο κομήτη, ενώ ανά πάσα
στιγμή μπορούμε φυσικά να επιστρέψουμε
και στην αρχική μορφή. Πέρα από τη μετα-
μόρφωση δεν έχουμε τρόπο να προκαλέ-
σουμε κίνηση του element και, για να τα
βγάλουμε πέρα στο ταξίδι μας, θα πρέπει
να αξιοποιούμε άψογα τις ξεχωριστές ιδιό-
τητες του κάθε στοιχείου, τη μορφολογία
του εδάφους καθώς και ορισμένα πρόσθε-
τα στοιχεία κάθε πίστας, όπως ρεύματα
αέρα, γλιστερές ή επικλινείς επιφάνειες,
τραμπάλες, βαγονάκια κ.τλ. Ως φούσκα
μπορούμε να ανυψωθούμε κάθετα ώσπου
να μας τελειώσει η ενέργεια που απεικονί-
ζεται με έναν κόκκινο κύκλο ο οποίος στε-
φανώνει το element. Η φούσκα παρασύρε-
ται εύκολα από τον αέρα και έχει αρκετή
ευχέρεια κίνησης, αλλά μόλις έρθει σε
επαφή με στερεή επιφάνεια, τότε ποπ!
να ’ταν κι άλλη. Εδώ έρχονται να βοηθή-
σουν οι υπόλοιπες μορφές: ο πάγος χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλη ολισθητική ικανό-
τητα κι έτσι αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες
στα κεκλιμένα επίπεδα, ενώ όταν έρθει σε
επαφή με καυτές επιφάνειες μετατρέπεται
προσωρινά σε νερό και μπορεί να γλιστρή-
σει στις χαραμάδες. Όπως και το παγάκι
έτσι και η πέτρα είναι ανθεκτική στις στε-
νές επαφές με το έδαφος, αλλά η τελευ-
ταία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βά-
ρος, ανθεκτικότητα και τριβή, πράγμα που
σημαίνει ότι κυλάει πολύ αργά αλλά πέ-
φτει με φόρα. Τέλος, η φωτιά-κομήτης
διαγράφει μια μικρή πορεία στον αέρα
προτού νικηθεί από τη βαρύτητα και, όταν
προσκρούσει σε πυρακτωμένη επιφάνεια,
εξοστρακίζεται προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση.
ΤΡΕΧΕΙ ΤΡΕΧΕΙ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
Μπορεί να μην του φαίνεται με την
πρώτη ματιά, αλλά το παιχνίδι έχει αρκετά
γρήγορο τέμπο. Οι πίστες του Element4l
(
συνολικά 16 τον αριθμό, χωρισμένες σε
4
ενότητες) είναι σχεδιασμένες με μεγάλη
προσοχή και γεμάτες ποικίλες προκλήσεις
που το element πρέπει κάθε φορά να
υπερκεράσει ώστε να φτάσει στο πολυπό-
θητο Soulpart, μια πρασινωπή παλλόμενη
φλόγα που θα γίνει ο διακαής πόθος σας.
Η συνηθέστερη πρόκληση είναι είτε η εκ-
κίνηση (από κατάσταση αδράνειας) μέσω
εναλλαγής φωτιάς-αέρα ή φωτιάς-πάγου,
είτε η ολίσθηση σε κεκλιμένες επιφάνει-
ες, είτε η επιτάχυνση κατά την ελεύθερη
πτώση χάρη στο βάρος της πέτρας. Το
κλειδί κάθε φορά είναι η σωστή και έγκαι-
ρη εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων στοι-
χείων/ μορφών, η οποία ναι μεν γίνεται
ακαριαία, αλλά καταναλώνει ενέργεια που
τελικώς εξαντλείται κι έτσι δεν μπορούμε
να ταξιδέψουμε πολύ μακριά χωρίς τη σω-
στή αξιοποίηση της γεωγραφίας του περι-
βάλλοντος.
Εκτός από βοηθητικούς/προωθητικούς
μηχανισμούς, όμως, το περιβάλλον κρύβει
και θανάσιμες παγίδες, όπως λάβα και το-
ξικές λίμνες ή βράχια, καταρράκτες, πίδα-
κες φωτιάς και κυλιόμενες πέτρες. Ορι-
σμένες είναι θανάσιμες για όλα τα στοι-
χεία, ενώ άλλες μπορούν να προσπελα-
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Core i5-750 2.67GHZ, 8GB RAM, ATI
Radeon HD 4890 1GB, ανάλυση
1280
x1024, Windows 7 64-bit SP1.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Φτερό στον άνεμο.
ELEMENT4L
Αυτές οι σφαίρες που λαμπυρίζουν μας δίνουν
ένα μικρό energy boost.
Η φούσκα επιπλέει με άνεση, όμως προσοχή
στις οροφές...
Πώς έμπλεξα έτσι τώρα;
Ο Captain Planet έχει νεύρα
Του Αντώνη «maladroid» Βαλασιάδη