Page 12 - Τουριστική Αγορά τ. 251

12
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Τελευταία νέα
Η
υπουργός παραβρέθηκε
στις εργασίες του συνε-
δρίου και ξεκίνησε την
ομιλία της αναφερόμενη στο ότι
τα ετήσια συνέδρια του ΣΕΤΕ
κρατούν ζωντανό το δημόσιο διά-
λογο. Σημείωσε ότι –φτάνοντας
πια στην ενδέκατη διοργάνωσή
τους– αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της τουριστικής επιχει-
ρηματικότητας τονίζοντας ότι η
θεματική του συνεδρίου αφορά
στο σημαντικότατο ζήτημα του
τουριστικού marketing, ένα ζήτη-
μα το οποίο είναι ψηλά στις προ-
τεραιότητες του Υπουργείου.
Όπως χαρακτηριστικά είπε:
«
Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρά
μέσα προβολής και ανάδειξης
της ταυτότητας της. Μέσα που
θα συμβάλλουν αποφασιστικά
και αυτά– στην έξοδο της χώ-
ρας από την κρίση. Ο τουρισμός
είναι ένα ισχυρό όπλο για να
αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρί-
ση και τις συνέπειες της. Η
Ελλάδα χρειάζεται κάτι περισ-
σότερο από μία καλή επικοινω-
νιακή καμπάνια. Χρειάζεται μία
πολυπαραγοντική προσέγγιση
που πρέπει να χτιστεί γύρω από
τις έννοιες της ασφάλειας και
της σταθερότητας. Ο τουρισμός
μπορεί να αναλάβει το ρόλο του
καλού πρεσβευτή, του αγγελιο-
φόρου των καλών μηνυμάτων. Οι
στόχοι απαιτούν ριζικές αλλαγές
ακόμη και στον τρόπο που σκε-
φτόμασταν μέχρι τώρα. Ανάπτυ-
ξη του τουρισμού σημαίνει ανά-
καμψη της οικονομίας: σημαίνει
θέσεις εργασίας, εισροή εσό-
δων, αναθέρμανση της αγοράς,
ευκαιρίες επιχειρηματικότητας
και προοπτικές επενδύσεων.»
Η υπουργός Τουρισμού στο συνέδριο του ΣΕΤΕ
Ο ΣΣΕΝ για την ακτοπλοϊα
Στην έκθεση ΗΟ.RE.CA. η 2η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ
Τ
ο Ξενοδοχειακό Επιμελη-
τήριο της Ελλάδας, μετά
την αναβολή της έκθεσης
xenia, αποφάσισε να πραγματο-
ποιήσει τη δεύτερη ετήσια γενι-
κή συνέλευση των μελών του, το
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013,
στο πλαίσιο της όγδοης έκθεσης
HO.RE.CA., που θα πραγματοποι-
ηθεί από 8 έως 11 Φεβρουαρίου
στο Metrοpolitan Expo, στο αε-
ροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Παρά την κρισιμότητα των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και
παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από
τον αρμόδιο υπουργό Ναυτιλίας, κ. Κ. Μουσου-
ρούλη, και υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυστυχώς
έως και σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα κατάλλη-
λα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης
εκτέλεσης των αναγκαίων ακτοπλοϊκών δρομο-
λογίων. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2013,
αντί της αναμενόμενης ενίσχυ-
σης, παρατηρείται πρόθεση πε-
ραιτέρω περικοπής των κονδυ-
λίων που αφορούν στην ακτο-
πλοΐα. Σε συνδυασμό με την
απροθυμία παροχής κάθε εί-
δους οικονομικής διευκόλυνσης
από οργανισμούς και άλλους
φορείς του Δημοσίου και τη δια-
φαινόμενη εξάντληση όλων των
δυνατοτήτων άμεσης βελτίωσης
της ρευστότητάς των εταιρειών
από τις τράπεζες, υφίσταται
πλέον πραγματική αδυναμία κά-
λυψης του κόστους κίνησης των πλοίων στο
αμέσως προσεχές διάστημα.
Παράλληλα, οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονι-
σμό του θεσμικού μας πλαισίου έχουν δρομο-
λογηθεί με χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο του
2013,
ενώ άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις που
θα επιτρέψουν στην ακτοπλοΐα μας να λει-
τουργεί έως τότε, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα
επίπεδα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και η
κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων
που επιβαρύνουν τα εισιτήρια, δεν προωθού-
νται με το ρυθμό που υπαγορεύει η κρισιμότη-
τα της κατάστασης. Δεδομένων των δηλώσεων
εκ μέρους της πλειοψηφίας των μελών του ότι
προβληματίζονται για τη συνέχιση της λειτουρ-
γίας των πλοίων τους και σε μία προσπάθεια
συνειδητοποίησης της σοβαρότητας της κατά-
στασης και τη λήψη μέτρων προτού να είναι
πολύ αργά, το ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων Επιβατηγού Ναυτιλίας στη συνεδρίαση της
15/11
αποφάσισε να ενταθούν οι
προσπάθειες ενημέρωσης της
κυβέρνησης σε κάθε επίπεδο,
καθώς και τη λήψη περαιτέρω
αποφάσεων για την άμεση αντι-
μετώπιση του θέματος με κάθε
πρόσφορο μέσο. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, είναι βέβαιο ότι οδη-
γούμαστε αναπόφευκτα προς τη
σταδιακή αδυναμία εκτέλεσης
των προγραμματισμένων δρομο-
λογίων, με καταστροφικές συνέ-
πειες για τα εθνικά συμφέροντα
και τον τουρισμό μας.