Page 11 - Τουριστική Αγορά τ. 251

11
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Τελευταία νέα
Τ
η νέα επικοινωνιακή στρατη-
γική του ελληνικού τουρισμού
για το 2013 παρουσίασε κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο
Λονδίνο, η υπουργός Τουρισμού,
κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Στη δια-
φημιστική καμπάνια της Ελλάδας
αναφέρθηκε και ο γ.γ του ΕΟΤ, κ.
Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος εξει-
δίκευσε τους στόχους της.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης, η υπουργός Τουρισμού πα-
ρουσίασε τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του προορισμού «Ελλά-
δα» και το ισχυρό brand «Ελληνι-
κός Τουρισμός». Απαντώντας σε
ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κα
Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στους
στόχους του Υπουργείου, που εί-
ναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων,
όπως ο θαλάσσιος και ο ιατρικός
τουρισμός, αλλά και η βελτίωση
των υποδομών της χώρας, ώστε οι
τουριστικές υπηρεσίες να είναι
περισσότερο ελκυστικές στους
ξένους επισκέπτες. «Η Ελλάδα
δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα,
αλλά παρέχει ποικίλες εμπειρίες
στους ξένους και είναι εξαιρετι-
κός τουριστικός προορισμός καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους», επι-
σήμανε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο γ.γ. του ΕΟΤ, κ. Νί-
κος Καραχάλιος, εστίασε στην
επικοινωνιακή στρατηγική του
ΕΟΤ για τα επόμενα έτη και πα-
ρουσίασε έρευνα για την ταξιδιω-
τική αγορά της Βρετανίας, σύμ-
φωνα με την οποία η Ελλάδα απο-
τελεί παραδοσιακό δημοφιλή προ-
ορισμό για τους Άγγλους πολίτες.
Βάσει των στοιχείων της έρευνας,
περίπου 1.200.000 Άγγλοι κάθε
χρόνο επισκέπτονται τη χώρα μας.
Επίσης, εκπρόσωπος της Google
παρουσίασε το νέο κανάλι του
You Tube για τον ΕΟΤ.
Στο πάνελ της συνέντευξης Τύ-
που βρισκόταν επίσης ο πρέσβης
της Ελλάδας, κ. Κ. Μπίκας, ο γ.γ.
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ.
Ανδρέας Κατσανιώτης, και η Βρε-
τανίδα συγγραφέας Victoria
Hislop, η οποία αναφέρθηκε στη
μοναδικότητα της Ελλάδας, που
αποτελεί, όπως τόνισε, πηγή
έμπνευσης για το συγγραφικό έρ-
γο της, το οποίο γνωρίζει τεράστια
επιτυχία παγκοσμίως. Η κα Hislop
κατέληξε λέγοντας ότι «αν και
δεν είναι Ελληνίδα, αισθάνεται
Ελληνίδα στην καρδιά».
Στην WTM ο ΕΟΤ συμμετείχε με
περίπτερο 813τ.μ., το οποίο πλαι-
σιωνόταν από 36 συνεκθέτες, με-
ταξύ των οποίων φορείς όπως οι
ΓΕΠΟΕΤ, ΗΑΤΤΑ, Ένωση Ξενο-
δόχων Αττικής, ΕΒΕΑ και πλήθος
τουριστικών επιχειρήσεων.
Παρουσίαση της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του ελληνικού τουρισμού για το 2013
στην WTM
Η
συνάντηση, στην οποία
συμμετείχε η υπουργός
Τουρισμού, κα Όλγα Κε-
φαλογιάννη, οργανώθηκε από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρι-
σμού σε συνεργασία με τη Διε-
θνή Έκθεση Τουρισμού, με θέμα
«
Ανοικτά σύνορα και ανοικτοί ου-
ρανοί: Ξεπερνώντας τα εμπόδια
για ταξίδια».
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο
γ.γ. του ΠΟΤ, Dr Taleb Rifai,
υπουργοί Τουρισμού από διάφο-
ρες χώρες, εκπρόσωποι του
ιδιωτικού τομέα, όπως η Fiona
Jeffery, πρόεδρος της WTM, ο
David Scowsill, πρόεδρος του
WTTC, ο Jeff Poole της IATA, ο
Michael Frenzel πρόεδρος της
TUI και πολλοί άλλοι. Ένα από τα
βασικά θέματα που συζητήθηκαν
ήταν η άρση των αντικινήτρων
στα ταξίδια και τη διεθνή τουρι-
στική αγορά. Η συζήτηση επικε-
ντρώθηκε στην άρση των εμπο-
δίων που υπάρχουν σε τρεις βα-
σικούς τομείς του τουρισμού,
όπως είναι οι θεωρήσεις εισόδου
(
visa), οι αεροπορικές διασυνδέ-
σεις και οι διάφοροι φόροι και
τέλη στα διεθνή αεροδρόμια.
Στην παρέμβασή της η κα Κεφα-
λογιάννη αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στις δράσεις που έχουν αναλη-
φθεί για τα θέματα αυτά στη χώ-
ρα μας, τονίζοντας ότι η νέα του-
ριστική πολιτική της κυβέρνησης
στηρίζεται στην άρση των αντικι-
νήτρων για τον τουρισμό, που
αποτελεί εθνική προσπάθεια οι-
κονομικής ανάκαμψης.
Διυπουργική Συνάντηση Κορυφής στο Λονδίνο στο πλαίσιο της WTM
O γ.γ. του Π.Ο.Τ.Η.Ε., κ. Taleb Rifai.