Page 10 - Τουριστική Αγορά τ. 251

10
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Τελευταία νέα
Σ
αφή μεταστροφή της διε-
θνούς κοινής γνώμης υπέρ
της χώρας μας διαπιστώνει ο
ΣΕΤΕ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος,
κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, μετά την
επιστροφή του από την παγκό-
σμια έκθεση τουρισμού WTM
(
World Travel Market).
«
Σημαντικό ρόλο προς την κατεύ-
θυνση αυτή έπαιξαν τόσο οι προ-
σπάθειες της τρικομματικής κυ-
βέρνησης όσο και τα 16 εκατομ-
μύρια των φίλων ξένων επισκε-
πτών της χώρας μας κατά το
2012.
Ένας αριθμός απίστευτος
σε σχέση με την τεράστια αρνητι-
κή δημοσιότητα που αντιμετώπι-
σε η Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο
του έτους. Όμως, πέρα και πάνω
από τα 10 δισ. ευρώ άμεσα έσο-
δα, τα εκατομμύρια αυτά των φί-
λων της χώρας μας προσέφεραν
την ηθική τους υποστήριξη, μετα-
φέροντας στους συμπολίτες τους
τη μεγάλη προσπάθεια του ελλη-
νικού λαού να κτίσει, με δυσκο-
λίες και στερήσεις, πάνω στα
ερείπια ενός διεφθαρμένου κρα-
τικισμού τη νέα σύγχρονη Ελλά-
δα.
Τα πρώτα στοιχεία των κρατήσε-
ων για τη χώρα μας για το 2013
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αι-
σιοδοξούμε ότι θα επιτευχθεί ο
στόχος των 17 εκατ. επισκεπτών,
προσφέροντας 11 δισ. ευρώ άμε-
σα έσοδα και επιπλέον 1,5 μονά-
δα στο ΑΕΠ της χώρας. Μετά και
την ψήφιση του προϋπολογισμού,
οι πολιτικές ηγεσίες των εταίρων
μας οφείλουν και πρέπει να κινη-
θούν ανάλογα, προχωρώντας
στην άμεση χρηματοδότηση της
ελληνικής οικονομίας και στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση
της βιωσιμότητας του χρέους της
χώρας μας», δήλωσε ο κ. Ανδρε-
άδης.
Δηλώσεις του πρόεδρου του ΣΕΤΕ μετά την WTM
Η
υπουργός Τουρισμού,
κα Όλγα Κεφαλογιάννη,
σε εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε στο Μου-
σείο της Ακρόπολης, απευθύν-
θηκε σε καταξιωμένους επαγ-
γελματίες του τουρισμού, του
μάρκετινγκ και της έρευνας.
Στην ομιλία της επισήμανε ότι
πρέπει να σημειωθούν διαρθρω-
τικές αλλαγές, που θα βοηθή-
σουν την Ελλάδα να αναπτυχθεί
και ανέφερε ότι υπάρχει ήδη
συνεργασία με σειρά Υπουργεί-
ων, τόσο στον τομέα των νομο-
θετικών ρυθμίσεων,όσο και στο
κομμάτι της κοινωνικής ειρήνης
και ασφάλειας, που αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση για την
προσέλκυση επενδύσεων αλλά
και επισκεπτών στην Ελλάδα.
Η υπουργός τόνισε ότι το
Υπουργείο δουλεύει πάνω σε
μία συγκεκριμένη στρατηγική
επικοινωνίας για τον τουρισμό.
Ένα πλαίσιο στόχων για τα επό-
μενα χρόνια, μέσα από το οποίο
θα ισχυροποιηθεί το brand
name «Ελλάδα» και θα γίνει εφι-
κτό να ανακτηθεί το έδαφος σε
σημεία, που δεν υπήρξε μέχρι
σήμερα η επιθυμητή ανάπτυξη.
Η στρατηγική για το μάρκετινγκ
του ελληνικού τουρισμού αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα.
Στόχος του Υπουργείου Του-
ρισμού είναι μέσα στα επόμενα
χρόνια η χώρα να έχει επιστρέ-
ψει ανάμεσα στους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς. Για
να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται
επενδύσεις στην επικοινωνία,
το μάρκετινγκ του τουρισμού,
καθώς και σε όλα τα σύγχρονα
εργαλεία προώθησης.
Κεντρικός στόχος είναι ο επα-
νακαθορισμός της θέσης της
Ελλάδας στην παγκόσμια τουρι-
στική αγορά. Η χώρα έχει να
ανταγωνιστεί κορυφαίους τουρι-
στικούς προορισμούς.
Ο τουρισμός μπορεί να είναι
ανταγωνιστικός και αποδοτικός
για την οικονομία μόνο με ισχυ-
ρό brand name, σύγχρονες με-
θόδους μάρκετινγκ και όρους
της αγοράς. Η χώρα αποτελεί
κορυφαίο εθνικό brand. Μέχρι
πριν από πέντε χρόνια ήταν στη
λίστα των μεγαλύτερων τουρι-
στικών δυνάμεων του κόσμου.
Μπορεί να βρεθεί και πάλι στη
θέση αυτή. Το 2013 μπορεί να
είναι μία πολύ καλύτερη χρονιά.
Επίσης, η υπουργός Τουρι-
σμού, προλογίζοντας την ετήσια
παρουσίαση της επικοινωνιακής
στρατηγικής του ελληνικού του-
ρισμού, που οργάνωσε ο ΕΟΤ
στο ίδρυμα Μείζονος Ελληνι-
σμού, ανέδειξε τη μοναδικότητα
του ονόματος «Ελλάδα», ως πλέ-
ον πολύτιμο εργαλείο για τον
επανακαθορισμό της χώρας
μας στην παγκόσμια τουριστική
αγορά.
Μίλησε για τις δυσκολίες που
βιώνει η Ελλάδα λόγω της πα-
ρατεταμένης ύφεσης και τόνισε
ότι: «Παρά τη δυσφήμιση που
έχει υποστεί το όνομα της χώ-
ρας, αλλά και την πολυετή αδυ-
ναμία εξόδου της χώρας μας
από την κρίση, εμείς πιστεύου-
με ότι ο τουρισμός αποτελεί
έναν από τους δυναμικότερους
και πιο παραγωγικούς τομείς
της ελληνικής οικονομίας.»
Την αναλυτική παρουσίαση
της επικοινωνιακής στρατηγικής
έκανε ο γενικός γραμματέας
του ΕΟΤ, κ. Νίκος Καραχάλιος,
σε επιχειρηματίες και θεσμι-
κούς εκπρόσωπους του κλάδου
και της Πολιτείας.
Εκδηλώσεις Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ για την επικοινωνιακή
στρατηγική του Ελληνικού τουρισμού