Page 16 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Γ
ια τέταρτη συνε-
χή χρονιά, η Εται-
ρεία Ανάπτυξης
και Τουριστικής Προ-
βολής του Δήμου Αθη-
ναίων (ΕΑΤΑ) και η
Ένωση Ξενοδόχων
Αθηνών-Αττικής
(
ΕΞΑΑ) ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους και συμμε-
τείχαν από κοινού στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού World Travel
Market 2012, με στόχο την προ-
βολή μίας ενιαίας εικόνας του
τουριστικού προϊόντος και του
ξενοδοχειακού δυναμικού της
Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της
WTM το stand της Αθήνας
εντός του ελληνικού περιπτέ-
ρου του ΕΟΤ– επισκέφθηκαν
επαγγελματίες της τουριστικής
αγοράς της Μ. Βρετανίας, κα-
θώς και άλλων ξένων αγορών,
δημοσιογράφοι, bloggers και εκ-
πρόσωποι βρετανικών media, οι
οποίοι ενημερώθηκαν για τις
υποδομές και τις δυνατότητες
της Αθήνας ως προορισμού του-
ρισμού αναψυχής, City Break,
συνεδρίων και εταιρικών συνα-
ντήσεων, καθώς και για το ευρύ
φάσμα τουριστικών προϊόντων,
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
που μπορεί να προσφέρει η πό-
λη στους επισκέπτες της. Κε-
ντρικό μήνυμα των παρουσιάσε-
ων ήταν ότι η Αθήνα είναι ένας
ασφαλής, ιδανικός προορισμός
για κάθε μορφή και κατηγορία
τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Ο δημοτικός σύμ-
βουλος Αθηναίων και πρόεδρος
της ΕΑΤΑ, κ. Γιώργος Μπρού-
λιας, δήλωσε σχετικά: «Η προ-
σπάθεια προβολής της Αθήνας
και αντιστροφής του αρνητικού
κλίματος στη διεθνή τουριστική
αγορά απαιτεί συνεργασία και
στοχευμένες ενέργειες όλων
των εμπλεκόμενων φορέων. Η
ΕAΤΑ και η ΕΞΑΑ συνεχίζουν με
επιτυχία τη συνέργειά τους προς
αυτή την κατεύθυνση, προβάλλο-
ντας μία ενιαία και ολοκληρωμέ-
νη εικόνα του προορισμού στις
αγορές ενδιαφέροντος».
Ο πρόεδρος της ΕΞΑΑ, κ.
Αλέξανδρος Βασιλικός, τονίζει:
«
Οι στρατηγικές συμμαχίες και η
συνένωση δυνάμεων ενισχύουν
σημαντικά την προσπάθεια επα-
νατοποθέτησης της Αθήνας στο
διεθνή τουριστικό χάρτη. Το άρι-
στο ξενοδοχειακό δυναμικό της
περιοχής μας μπορεί να καλύψει
κάθε απαίτηση, κάθε κατηγορία
επισκέπτη, ενώ η συντονισμένη
και στοχευμένη προβολή του σε
συνδυασμό με το συνολικό φά-
σμα υπηρεσιών του προορισμού
συμβάλλει στην επίτευξη των
κοινών μας στόχων».
Κοινή συμμετοχή ΕΑΤΑ και ΕΞΑΑ στην WΤΜ 2012
Π
ρωτόκολλο συνεργασίας
για την προώθηση και
την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας της ελληνικής επιχει-
ρηματικότητας υπογράφηκε στις
9
Νοεμβρίου με πρωτοβουλία
του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρί-
ου και παραγωγικών φορέων, με
στόχο την ανάληψη κοινών δρά-
σεων και την παροχή τεχνογνω-
σίας στις ελληνικές επιχειρή-
σεις. Το πρωτόκολλο συνεργα-
σίας εντάσσεται στη μεγάλη
πρωτοβουλία που έχει ήδη ανα-
πτύξει το Ελληνοϊταλικό Επιμε-
λητήριο της Αθήνας σε συνεργα-
σία με την Κεντρική Ένωση Ιτα-
λικών Διμερών Επιμελητηρίων.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρί-
ου τελεί υπό την αιγίδα της ιταλι-
κής πρεσβείας στην Αθήνα, της
Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων
της Ιταλίας, της Κεντρικής Ένω-
σης Διμερών Ιταλικών Εμπορι-
κών Επιμελητηρίων, σε συνεργα-
σία με το Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Αθηνών
(
ΕΒΕΑ), την Ελληνική Εταιρεία
Διοίκησης Επιχειρήσεων
(
ΕΕΔΕ), τον Πανελλήνιο Σύνδε-
σμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), την Τρά-
πεζα Eurobank, το Σύνδεσμο
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
(
ΣΕΒΕ), καθώς και το Ελληνοϊτα-
λικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης. Την πρωτοβουλία χαιρέτισε
ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών & Δικτύων, κ. Κωστής Χα-
τζηδάκης.
«
Εξάγουμε περισσότερη Ελλάδα»: πρωτοβουλία του Ελληνοϊταλικού
Επιμελητηρίου
16
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Από θέση αρχής
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΞΘ και ΕΟΤ
Μ
ία πιο στενή συνεργασία θα
εγκαινιάσουν σύντομα η
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
και ο Ελληνικός Οργανισμός Του-
ρισμού με την υπογραφή Μνημονί-
ου Συναντίληψης και Συνεργα-
σίας (Memorandum Of
Understanding), την οποία ανακοί-
νωσε ο γενικός γραμματέας του
Οργανισμού, κ. Νίκος Καραχάλιος,
σε συνάντηση που είχε στη Θεσ-
σαλονίκη με τον πρόεδρο και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονί-
κης. Σκοπός της συνεργασίας εί-
ναι η ανάληψη κοινών δράσεων
και πρωτοβουλιών με στόχο τον
επανακαθορισμό της θέσης της
Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια
τουριστική αγορά.