Page 17 - Τουριστική Αγορά τ. 251

17
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Από θέση αρχής
Σ
το πλαίσιο της πολιτικής
του δήμου Αθηναίων για
την οικονομική και τουρι-
στική ανάπτυξη της Αθήνας και
την ενίσχυση της θέσης της πό-
λης στη διεθνή τουριστική αγορά,
η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουρι-
στικής Προβολής Αθηνών
(
ΕΑΤΑ) προχώρησε σε συμφω-
νία στρατηγικής συνεργασίας με
τον Σύνδεσμο Tour Operators
Ευρώπης (European Tour
Operators Association- ETOA)
για τη έναρξη διοργάνωσης σει-
ράς ετήσιων workshops αυστηρά
επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό
την επωνυμία Travel Trade
Athens. Το πρώτο Travel Trade
Athens 2013 θα διοργανωθεί στις
22
και 23 Απριλίου 2013, στο Νέο
Μουσείο Ακρόπολης, και το σχε-
τικό πρόγραμμα προβλέπει τη φι-
λοξενία τουλάχιστον 60 hosted
buyers, tour operators, οργανω-
τών συνεδρίων και συναντήσεων
και διακεκριμένων δημοσιογρά-
φων από την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της διορ-
γάνωσης, έως και 200 επιχειρή-
σεις και επαγγελματίες απ’ όλο
το φάσμα επιχειρήσεων και κλά-
δων της τοπικής τουριστικής αγο-
ράς θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν έως και 32
προκαθορισμένα b2b ραντεβού,
να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες
και τα προιόντα τους και να συζη-
τήσουν τρόπους συνεργασίας με
τους ξένους επαγγελματίες επι-
σκέπτες. Ο δήμαρχος Αθηναίων,
κ. Γιώργος Καμίνης, δήλωσε
σχετικά: «Ο δήμος Αθηναίων
υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατη-
γική για την οικονομική και του-
ριστική ανάπτυξη, με κύριο στό-
χο την επανατοποθέτηση της
Αθήνας στο διεθνή τουριστικό
χάρτη και την ενίσχυση της εικό-
νας της πόλης μας ως ιδανικού
αυτόνομου τουριστικού και συ-
νεδριακού προορισμού.» Ο πρό-
εδρος της ΕΑΤΑ, κ. Γιώργος
Μπρούλιας, δήλωσε: «Η συμφω-
νία που υπεγράφη με τον ΕΤΟΑ
έχει διττή σημασία για το τουρι-
στικό προϊόν της Μητροπολιτικής
Αθήνας και την προσπάθειά μας
να ενισχύσουμε τη διεθνή εικόνα
της πόλης μας στην παγκόσμια
τουριστική κοινότητα.»
Στρατηγική συμφωνία της ΕΑΤΑ με την ΕΤΟΑ
Συνάντηση ΣΕΕΔΔΕ με την υπουργό και το γ.γ. Υπουργείου Τουρισμού
Κ
ατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, η ΣΕΕΔΔΕ ανέδειξε το
μείζον θέμα της δυσλειτουργίας
των κρατικών υπηρεσιών, που σε
συνδυασμό με την αναχρονιστική
νομοθεσία που διέπει τη λειτουρ-
γία των τουριστικών επιχειρήσεων
της χώρας, λειτουργούν ως τροχο-
πέδη στην καταπολέμηση πάσης
φύσεως παράνομων δραστηριοτή-
των στον κλάδο.
Ακόμη, τη συνάντηση απασχόλησε
το θέμα της προβολής και προώ-
θησης του τουρισμού μας, με τη
ΣΕΕΔΔΕ να υπογραμμίζει ότι,
όπως αυτή γίνεται μέχρι σήμερα
από τις Περιφέρειες και στους
δήμους, δεν είναι αποτελεσματι-
κή, καθώς υπολείπεται σύγχρονων
μεθόδων προσέγγισης και προ-
σέλκυσης τουριστών.
Παράλληλα, η ΣΕΕΔΔΕ υπογράμ-
μισε την ανάγκη καθιέρωσης διευ-
ρυμένου ωραρίου λειτουργίας σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους.
Η υπουργός ζήτησε και ενημερώ-
θηκε εκτενώς από τα μέλη του ΔΣ
της ΣΕΕΔΔΕ για τα κατά τόπους
τουριστικά και κλαδικά θέματα και
δεσμεύτηκε ότι θα τα εξετάσει
κατά περίπτωση.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο
πρόεδρος της ΣΕΕΔΔΕ, κ. Κων-
σταντίνος Μπρεντάνος, δήλωσε
ικανοποιημένος και σημείωσε ότι
η ΣΕΕΔΔΕ θα είναι αρωγός στην
προσπάθεια για την ποιοτική ανα-
βάθμιση των προσφερόμενων του-
ριστικών υπηρεσιών.
«
Τ
ο καλοκαίρι που πέ-
ρασε, εργαστήκαμε
για να προετοιμά-
σουμε ευνοϊκότερες συνθήκες
για το 2013, στο οποίο μας περι-
μένει πολλή δουλειά. Μετά τη
σοβαρή κάμψη που αντιμετωπί-
σαμε στον τουρισμό μας, χρεια-
ζόμαστε μία νέα δυναμική εκκί-
νηση. Με τη νέα πολιτική ηγε-
σία βρισκόμαστε σε συνεχείς
συναντήσεις, επαφές, συζητή-
σεις, ώστε να μπορέσουμε να
περάσουμε τις θέσεις μας, να
αναλύσουμε τις προτάσεις μας
και να μεταδώσουμε την αγωνία
των τουριστικών γραφείων για
το μέλλον του τουρισμού της
χώρας μας. Είμαστε ικανοποιη-
μένοι μέχρι στιγμής, γιατί αντι-
λαμβανόμαστε την πρόθεση των
αρμόδιων Αρχών να εργαστούν
για να καλύψουν κενά, να δρο-
μολογήσουν λύσεις για τα προ-
βλήματα που ταλανίζουν τον
κλάδο των τουριστικών γραφεί-
ων και του τουρισμού μας γενι-
κότερα. Αυτό μας επιτρέπει να
είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά δεν
μας επιτρέπει να επαναπαυό-
μαστε. Το μήνυμα ότι πρέπει να
ληφθούν κοινές δράσεις, πολι-
τείας και φορέων του τουρι-
σμού, είναι σαφές. Ίσως περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε, τώρα
είναι η ώρα που πρέπει να ση-
κώσουμε τα μανίκια και να ερ-
γαστούμε προς όλες τις κατευ-
θύνσεις.
Ο τουρισμός μας πέρασε
πολλά εμπόδια και δυσχέρειες
και δεν έχουμε τη δυνατότητα
να περιμένουμε άλλο.
Γιώργος Τελώνης
Πρόεδρος ΔΣ HATTA»
Μήνυμα του προέδρου ΔΣ του HATTA