Page 18 - Τουριστική Αγορά τ. 251

18
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Από θέση αρχής
Επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού στην Κωνσταντινούπολη
T
ην ίδρυση γραφείου ΕΟΤ στην
Κωνσταντινούπολη σε χώρο
του Σισμανόγλειου Μεγάρου,
εξήγγειλε η υπουργός Τουρι-
σμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη,
μετά την ολοκλήρωση του δεί-
πνου εργασίας που είχε με τον
Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και
Τουρισμού, κ. Ε. Gunay.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συμφωνήθηκε να αναληφθούν
δράσεις για την προώθηση κοι-
νών τουριστικών πακέτων, με στό-
χο την προσέλκυση επισκεπτών
από μακρινές χώρες, όπως η
Ινδία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κο-
ρέα κ.ά.
Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα που
συζητήθηκε ήταν η διεύρυνση του
πιλοτικού προγράμματος διευκό-
λυνσης της διαδικασίας χορήγη-
σής θεωρήσεων σε υπηκόους
προερχόμενους από την Τουρκία
για τουρισμό. Αποφασίστηκε επί-
σης να συγκροτηθούν άμεσα κοι-
νές ομάδες εργασίας με σκοπό
την προετοιμασία συγκεκριμένων
ενεργειών, καθώς και τη δημι-
ουργία του πλαισίου για την
πραγματοποίηση επενδύσεων σε
Ελλάδα και Τουρκία. Στο πλαίσιο
αυτό αποφασίστηκε και η ίδρυση
τουρκικού γραφείου τουρισμού
στην Αθήνα. Τέλος, η υπουργός
Τουρισμού προσκάλεσε τον
Τούρκο ομόλογό της στην Αθήνα
για επίσημη επίσκεψη. Η πρότα-
ση έγινε αποδεκτή, από τον ο κ.
Ε. Gunay, ο οποίος θα έλθει στην
Ελλάδα μέχρι τα τέλη του έτους,
συνοδευόμενος από πολυπληθή
ομάδα επιχειρηματιών και εκπρο-
σώπων τουριστικών φορέων της
χώρας του.
Τ
η σημαντική συμβολή του
τουριστικού τομέα στο εγ-
χώριο προϊόν και στην
απασχόληση της χώρας υπο-
γραμμίζει μελέτη του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η Επί-
δραση του Τουρισμού στην ελλη-
νική οικονομία».
Σύμφωνα με τη μελέτη του
ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση στην
ελληνική οικονομία από την εσω-
τερική τουριστική δαπάνη (τη δα-
πάνη, δηλαδή, από αλλοδαπούς
επισκέπτες που επισκέπτονται
την Ελλάδα, αλλά και ημεδαπούς
επισκέπτες στο εσωτερικό της
χώρας) και τις επενδύσεις που
σχετίζονται με τον τουρισμό εκτι-
μάται (στοιχεία 2010) στα 34,4
δισ. ευρώ ή 15,1% του ΑΕΠ, εκ
των οποίων τα 15,2 δισ. ευρώ
αντιπροσωπεύουν την άμεση επί-
δραση από την ανάπτυξη του
τουριστικού προϊόντος στην
Ελλάδα. Μάλιστα είναι αρκετά
πιθανό με τα στοιχεία του 2011,
όπου το ΑΕΠ συρρικνώθηκε, αλ-
λά οι ταξιδιωτικές αφίξεις και οι
εισπράξεις αυξήθηκαν, η τελική
συμβολή να είναι ακόμα μεγαλύ-
τερη. Εξάλλου εκτιμάται ότι για
κάθε 1.000 ευρώ τουριστικής δα-
πάνης το ακαθάριστο προϊόν της
ελληνικής οικονομίας αυξάνεται
κατά 2.220 ευρώ περίπου. Ταυ-
τόχρονα, η επίτευξη του στόχου
των 20 εκατ. αφίξεων αλλοδαπών
επισκεπτών στην Ελλάδα, θα εί-
χε ως αποτέλεσμα οι τουριστικές
εισπράξεις από το εξωτερικό να
ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,8
δισ. ευρώ, ενώ σε όρους συνολι-
κής επίδρασης στο ΑΕΠ η επι-
πλέον επίδραση θα ξεπερνούσε
τα 7 δισ. ευρώ σε σχέση με το
2010,
δηλαδή 3% του ΑΕΠ. Σε
όρους απασχόλησης, η άμεση
και έμμεση τουριστική απασχό-
ληση στην Ελλάδα εκτιμάται σε
446
χιλιάδες εργαζόμενους, ενώ
συνολικά 741 χιλιάδες θέσεις
απασχόλησης (ή 16% της συνολι-
κής απασχόλησης της χώρας)
υποστηρίζονται από την ανάπτυ-
ξη του τουρισμού στην Ελλάδα.
ΙΟΒΕ: Η Επίδραση του Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία
Μ
ε το νέο προεδρείο
του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) συναντήθηκε
η διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ προκει-
μένου να εξετασθούν θέματα, τα
οποία αφορούν στην ακτοπλοΐα
και την κρουαζιέρα. Το προε-
δρείο του ΣΕΕΝ (κ.κ. Μιχάλης
Σακέλλης, Αντώνης Αγαπητός,
Μιχάλης Καψάλης και Αδαμά-
ντιος Κρασανάκης) έθεσαν ως
κύρια θέματα για συζήτηση την
τιμολογιακή πολιτική του ΟΛΠ
ΑΕ, το θέμα διαχείρισης αποβλή-
των, την ανακύκλωση ορισμένων
στερεών κατάλοιπων, την ηλε-
κτροδότηση των πλοίων από χερ-
σαίες υποδομές, καθώς και θέμα-
τα λειτουργικά σε σχέση με την
κρουαζιέρα και τις υπηρεσίες λι-
μένα. Από πλευράς διοίκησης
ΟΛΠ ΑΕ (κ.κ. Γιώργος Ανωμερί-
της, Παναγιώτης Πετρουλής και
Σταύρος Χατζάκος), ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του
ΟΛΠ ΑΕ, κ. Γιώργος Ανωμερίτης,
δεσμεύθηκε ότι σύντομα θα
έχουν σχολιασθεί και απαντηθεί
όλα τα ζητήματα, που τέθηκαν.
Συνάντηση της διοίκησης του ΟΛΠ με το προεδρείο του ΣΕΕΝ