Page 24 - Τουριστική Αγορά τ. 251

24
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Περί τουρισμού
Η
πτήση θα πραγματοποι-
είται καθημερινά καθ’
όλη τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου αιχμής
με αεροσκάφη Airbus A-330-300,
298
θέσεων, σε συνεργασία με
τους εταίρους της Delta, Air
France, KLM και Alitalia, προ-
σφέροντας 4.000 θέσεις εβδο-
μαδιαίως από/προς ΗΠΑ.
«
Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν
ένας δημοφιλής θερινός προορι-
σμός για τους Αμερικανούς πα-
ραθεριστές και είναι απόλυτα
λογικό το να εκτελούμε το συ-
γκεκριμένο δρομολόγιο την πε-
ρίοδο κατά την οποία υπάρχει
μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή κα-
τά τους θερινούς μήνες. H πραγ-
ματοποίηση δρομολογίων σε
εποχιακή βάση αποτελεί ένα
προληπτικό και επιτυχημένο μέ-
τρο, που έχουμε λάβει προκειμέ-
νου να προστατεύσουμε τα έσο-
δά μας, προσαρμόζοντας την
προσφορά με τη ζήτηση. Προ-
σβλέπουμε στη μεταφορά χιλιά-
δων Αμερικανών ταξιδιωτών
στην Αθήνα το ερχόμενο καλο-
καίρι, τονώνοντας την τοπική οι-
κονομία», δήλωσε ο κ. Perry
Cantanutti, senior vice president
της Delta για την Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Η πτήση της Delta από την
Αθήνα θα διαθέτει 34 θέσεις
Business Elite. Το αεροσκάφος
διαθέτει, επίσης, την Economy
Comfort, το κορυφαίο προϊόν οι-
κονομικής θέσης της Delta.
Άλλα πρωτοποριακά προϊόντα
που προσφέρονται στις διεθνείς
πτήσεις της Delta, περιλαμβά-
νουν την επέκταση της υπηρε-
σίας Wi-Fi από το 2013. Επίσης,
τον Μάιο του 2013 η Delta θα
εγκαινιάσει τις νέες εγκαταστά-
σεις της στο Terminal 4 του αε-
ροδρομίου JFK της Νέας Υόρ-
κης, προσφέροντας μετεπιβίβα-
ση σε οποιονδήποτε από τους 55
και πλέον προορισμούς στις
ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και
την Καραϊβική.
Η Delta Airlines ξαναρχίζει τον Μάιο
Η
Amadeus παρουσίασε το νέο
της User Interface (UI) μαζί
με μία εφαρμογή κρατήσεων για
φορητές συσκευές. Το on–line ερ-
γαλείο κρατήσεων εταιρικών ταξι-
διών, Amadeus e-Travel
Management (AeTM), το οποίο
χρησιμοποιείται από περισσότε-
ρους από 6.000 οργανισμούς σε 59
αγορές, θα βοηθήσει τις επιχειρή-
σεις να μειώσουν τα κόστη και να
ανακτήσουν το συνολικό έλεγχο
της διαδικασίας των εταιρικών τα-
ξιδιών από κάθε άποψη.
Η λύση AeTM έχει επανασχεδια-
στεί καθολικά ως προς τη ροή ερ-
γασιών, απλοποιώντας τη διαδικα-
σία κρατήσεων, καθιστώντας την
ευκολότερη και ταχύτερη κατά την
αναζήτηση, επισκόπηση και έγκρι-
ση. Αυτές οι αλλαγές σε συνδυα-
σμό με τη νέα αισθητική και αίσθη-
ση της λύσης, επιτρέπουν στους
ταξιδιώτες και στους διοργανωτές
ταξιδιών να υλοποιούν απρόσκο-
πτα τη διαδικασία κρατήσεων,
εξοικονομώντας παράλληλα χρό-
νο. Η νέα εμπειρία, που πλησιάζει
κατά πολύ στη ροή που οι ταξιδιώ-
τες έχουν συνηθίσει στις ιστοσελί-
δες ταξιδιών αναψυχής, επιτρέπει
την καλύτερη αποδοχή του προ-
γράμματος εταιρικών ταξιδιών,
ενώ μειώνει παράλληλα την ανά-
γκη δύσκολων διαδικασιών διαχεί-
ρισης και εντολών, περιορίζοντας
έτσι περαιτέρω τις επιχειρηματι-
κές δαπάνες.
Μαζί με την παρουσίαση του νέου
UI, η Amadeus παρουσίασε και την
εφαρμογή κρατήσεων για φορητές
συσκευές, το Amadeus e-Travel
Management Mobile, που βρίσκε-
ται σε φάση beta testing στη Σκαν-
διναβία και η οποία θα είναι διαθέ-
σιμη στους χρήστες τους επόμε-
νους μήνες.
Το νέο εργαλείο επιτρέπει στους
ταξιδιώτες να πραγματοποιούν νέ-
ες αεροπορικές και σιδηροδρομι-
κές κρατήσεις μέσω των φορητών
συσκευών τους, συμπεριλαμβανο-
μένων των iPhone και Android,
διασφαλίζοντας αποδοτικότητα
και συνέπεια υπηρεσιών των ταξι-
διωτών εν κινήσει.
Εφαρμογή κρατήσεων για φορητές συσκευές και νέο UI για το AeTM από την Amadeus
Στις 16 Οκτωβρίου το Υπουργείο Τουρισμού υποδέχτηκε την αποστολή
της Turkish Airlines
Η
υπουργός Τουρισμού,
κα Όλγα Κεφαλογιάν-
νη συναντήθηκε με τη
γενική διευθύντρια της Turkish
Airlines στην Ελλάδα, κα Gulay
Ozturk, σε μία προσπάθεια των
δύο πλευρών να εξετάσουν και
να προωθήσουν πιθανές κοινές
ενέργειες για την ώθηση της
ροής του εισερχόμενου τουρι-
σμού. Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης συζητήθηκαν θέματα
κοινής προώθησης της Ελλά-
δας και της Τουρκίας, με τη
δημιουργία κοινών τουριστικών
πακέτων, ενώ η ατζέντα περιε-
λάμβανε επίσης το θέμα της δι-
ευκόλυνσης των θεωρήσεων
visa. Οι δύο πλευρές εξέφρα-
σαν την επιθυμία και την πρό-
θεσή τους να συνεργαστούν
στο άμεσο μέλλον για την προ-
ώθηση του ελληνικού τουριστι-
κού προϊόντος.
Η Turkish Airlines, από την
πλευρά της, εξέφρασε τη δια-
θεσιμότητα και την ετοιμότητά
της να βοηθήσει το Υπουργείο
οποιαδήποτε στιγμή αυτό ζητη-
θεί.