Page 25 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Τ
ο πέμπτο κρουαζιερό-
πλοιο Celebrity
Reflection, κατηγορίας
Solstice, έγινε και επίσημα μέλος
του υπερσύγχρονου στόλου της
Celebrity Cruises, με μία τελετή
παράδοσης πάνω στο ίδιο το
κρουαζιερόπλοιο, όπου ο κ.
Bernard Meyer, από το ναυπηγείο
του Meyer Werft παρέδωσε το
Celebrity Reflection στον Michael
Bayley, πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της Celebrity Cruises,
τον Richard D. Fain, πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο της μητρι-
κής εταιρείας Royal Caribbean
Cruises Ltd και τον Έλληνα καπε-
τάνιο, Νικόλαο Παγώνη. Τα εγκαί-
νια συμπληρώθηκαν με μία διήμε-
ρη κρουαζιέρα στα ευρωπαϊκά
νερά στις 10-12 Οκτωβρίου, στην
οποία συμμετείχαν δημοσιογρά-
φοι και συνεργάτες της εταιρείας
από όλο τον κόσμο, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν το κρουαζιερό-
πλοιο και να ζήσουν από κοντά την
ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέ-
ρει η Celebrity Cruises, απολαμ-
βάνοντας τις παροχές του και μία
σειρά από καινοτομίες, όπως η
υπερπολυτελής Reflection Suite, οι
AquaClass και Signature Suites,
το εξωτερικό γυάλινο ντους, που
προεξέχει από την άκρη του πλοί-
ου, τα θεματικά εστιατόρια, καφέ
και μπαρ, οι θεαματικές θεατρι-
κές και μουσικές παραστάσεις, οι
χαλαρωτικές θεραπείες στο
AquaSpa by Elemis, το φυσικό
γρασίδι στο εξωτερικό The Lawn
Club κ.ά. Μετά το πέρας του ταξι-
διού, το κρουαζιερόπλοιο ξεκίνη-
σε το παρθενικό του ταξίδι με μία
σειρά από κρουαζιέρες σε προο-
ρισμούς της Μεσογείου, όπου θα
παραμείνει για περίπου δύο μή-
νες προτού διασχίσει τον Ατλαντι-
κό για να βρεθεί στην Καραϊβική
για τα χειμερινά του δρομολόγια.
Η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας
του Celebrity Reflection θα πραγ-
ματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου
στο Μαϊάμι από τις 4 αναδόχους
του, όλες υπάλληλοι της εταιρείας
που έχουν βιώματα καρκίνου του
μαστού.
25
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Εγκαινιάστηκε το Celebrity Reflection της Celebrity Cruises
Η HELMEPA στα 20ά γενέθλια της CYMEPA
Η
CYMEPA, η Κυπριακή
Ένωση Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλο-
ντος, γιόρτασε στη Λεμεσό, τη
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, 20 χρό-
νια εθελοντικής μη κυβερνητι-
κής και μη κερδοσκοπικής δρα-
στηριότητας για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος
στην Κύπρο και των θαλασσών
του πλανήτη όπου ταξιδεύουν οι
εθελοντές-πλοία μέλη της. Στη
διάρκεια του εορταστικού δεί-
πνου, παρουσία του εκπροσώπου
του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, επισήμων και με-
λών της ναυτιλιακής κοινότητας,
η CYMEPA τίμησε τον ιδρυτή
της, Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου,
και το γενικό διευθυντή της
HELMEPA, Δημήτρη Κ. Μητσά-
τσο, όπως και τα ιδρυτικά μέλη
της CYMEPA, που από το 1992
εξακολουθούν να είναι μέλη της.
Ο κ. Χατζηιωάννου επέδωσε
στον κ. Μητσάτσο αναμνηστική
πλακέτα «σε έκφραση ευγνωμο-
σύνης και εκτίμησης για τα 20
χρόνια της σημαντικής του υπο-
στήριξης και εθελοντικής του
δέσμευσης στο σύνθημα των
MEPAs: “Να σώσουμε τις θά-
λασσες”».
Ο ΙCAP βραβεύει την Autohellas-Hertz
Η
Autohellas-Hertz βραβεύτη-
κε από την ICAP Group ως
μία από τις 42 κορυφαίες επιχει-
ρήσεις-ομίλους στην Ελλάδα, στο
πλαίσιο του θεσμού «True
Leaders», που διοργανώθηκε για
δεύτερη φορά φέτος.
Ειδικότερα, μέσα από ένα σύνολο
24.000
επιχειρήσεων-ομίλων που
εξετάστηκαν, 42, μεταξύ των οποί-
ων και η Autohellas-Hertz, αντεπε-
ξήλθαν στα κριτήρια επιλογής και
διακρίθηκαν. Τα κριτήρια ήταν:
*
Να συγκαταλέγονται στις 500
εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθ-
μό προσωπικού και να έχουν αυ-
ξήσει το προσωπικό τους από το
2010
στο 2011.
*
Να έχουν υψηλό ICAP Credit
Score.
*
Να βρίσκονται στις 10 κορυφαί-
ες θέσεις του κλάδου τους (με
βάση τον τζίρο).
*
Να συμπεριλαμβάνονται στις 500
πιο κερδοφόρες εταιρείες (κριτή-
ριο κατάταξης το EBITDA της έκ-
δοσης Business Leaders in
Greece).
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής γε-
νικός διευθυντής της Autohellas-
Hertz, κ. Δημήτρης Μαγγιώρος,
παραλαμβάνοντας το βραβείο:
«
Στις σημερινές συνθήκες παγκο-
σμιοποιημένης οικονομίας απαι-
τούνται σοβαρή οργάνωση και
υποδομές για την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών, κάτι που
αποτελεί την πάγια φιλοσοφία
μας και για την οποία έχουμε
επενδύσει τεράστια ποσά, εκπαί-
δευση και κόπο. Δεν θα παραλεί-
ψω να αναφέρω και την εξωστρέ-
φεια της εταιρείας μας με την εκ-
προσώπηση (National Franchise)
από την Autohellas της Hertz Int’l
σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία,
Ρουμανία και Μαυροβούνιο. Και
επειδή σε μία βράβευση οικονομι-
κών αποτελεσμάτων σε επιχείρη-
ση παροχής υπηρεσιών σημαντικό
ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παρά-
γοντας, συγχαίρω όλα τα μέλη του
προσωπικού που συμβάλλουν κα-
θοριστικά στην ανάπτυξη και την
πρόοδο της επιχείρησής μας. Συ-
νεχίζουμε τις προσπάθειές μας
στο πολύ δύσκολο επιχειρηματικό
περιβάλλον της χώρας μας και εί-
μαστε σίγουροι ότι θα διακριθού-
με και πάλι».