Page 28 - Τουριστική Αγορά τ. 251

28
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Περί τουρισμού
Η
Amadeus ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι η British
Airways έγινε η πρώτη
αεροπορική εταιρεία που υιοθέ-
τησε τη νέα λύση της Amadeus
Passenger Revenue Accounting.
Το Passenger Revenue
Accounting έχει σχεδιαστεί για
να βοηθήσει τις αεροπορικές
εταιρείες να αυξήσουν τα έσοδά
τους, να μειώσουν το λειτουργικό
κόστος και να πάρουν αποφάσεις
σχετικά με τα έσοδα, ταχύτερα
και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ενώ οι τρέχουσες διαδικασίες
λογιστικής διαχείρισης εσόδων
συχνά αργούν να αναγνωρίσουν
και να επεξεργαστούν έσοδα, το
νέο σύστημα της Amadeus προ-
σφέρει αυτοματοποιημένη επε-
ξεργασία και απόκτηση δεδομέ-
νων σε πραγματικό χρόνο.
«
Η απομάκρυνση των χάρτινων
εγγράφων από τη διαδικασία δια-
νομής επιβατών προσφέρει την
ευκαιρία να φέρουμε τη λογιστι-
κή διαχείριση εσόδων πιο κοντά
στις λειτουργικές διαδικασίες
μας. Αναζητούσαμε ένα σύστημα
λογιστικής διαχείρισης εσόδων
που εκμεταλλεύεται στο έπακρο
αυτή τη δυνατότητα και η λύση
που συμφωνήσαμε να υιοθετή-
σουμε, θα οριστικοποιηθεί σε συ-
νεργασία με την Amadeus», δή-
λωσε η κα Gyorgyi Szantner, επι-
κεφαλής οικονομικών υπηρεσιών
της British Airways, καταλήγο-
ντας: «Πιστεύουμε ότι η λύση θα
μας επιτρέψει να μετατρέψουμε
τις λειτουργίες λογιστικής διαχεί-
ρισης εσόδων επιβατών που χρη-
σιμοποιούμε από “back-office” σε
front-end”, παρέχοντας ορατότη-
τα σε πραγματικό χρόνο, συμπε-
ριλαμβάνοντας τους λειτουργι-
κούς συνεργάτες και το πόσο κα-
λά αποδίδει εντέλει η αεροπορι-
κή εταιρεία».
Ο κ. Christophe Bousquet,
αντιπρόεδρος του τμήματος Ανά-
πτυξης της Amadeus, σχολίασε
σχετικά: «Η στρατηγική συνεργα-
σία με την British Airways δείχνει
ότι και οι δύο εταιρείες μοιραζό-
μαστε το ίδιο όραμα για μία λύση
λογιστικής διαχείρισης εσόδων
επόμενης γενιάς.
Το σύστημα λογιστικής διαχεί-
ρισης εσόδων έχει χτιστεί με τη
χρήση σύγχρονης τεχνολογίας
και εμπεριέχει τα πιο εξελιγμένα
πρότυπα της βιομηχανίας. Επι-
τρέπει απόκτηση δεδομένων,
reporting και λογιστική σε πραγ-
ματικό χρόνο, χάρη στη μοναδική
ενσωμάτωση με τα λειτουργικά
συστήματα της αεροπορικής
εταιρείας. Η ακρίβεια και η πα-
ραγωγικότητα αυξάνονται και ου-
σιαστικά αυτή η νέα λύση της
Amadeus επιτρέπει στις αεροπο-
ρικές να γνωρίζουν τα έσοδά
τους με το που κλείσει η πόρτα
του αεροπλάνου.
Κορυφαίες αεροπορικές εται-
ρείες πιστεύουν ότι η λογιστική
διαχείριση εσόδων είναι ένας το-
μέας που χρειάζεται εκσυγχρονι-
σμό.
Η Amadeus φέρνει στην αγο-
ρά ένα πρωτοποριακό προϊόν που
καλύπτει αυτή την ανάγκη και εί-
μαστε ενθουσιασμένοι που η
British Airways την επέλεξε ως
στρατηγικό συνεργάτη της σε αυ-
τό τον κρίσιμο τομέα».
Η British Airways αναμένεται
να μεταφερθεί στη νέα λύση στις
αρχές του 2014 και θα επωφελη-
θεί από την πλήρη ενοποίηση της
λύσης με τη λύση Amadeus Altea,
την οποία ήδη έχει υιοθετήσει
εδώ και αρκετό διάστημα.
British Airways: Η πρώτη αεροπορική εταιρεία που υιοθετεί τη νέα λύση
λογιστικής διαχείρισης εσόδων της Amadeus
Η
εταιρεία Ελεκτρολούξ Ελ-
λάς Α.Ε. – Professional έχει
ήδη ξεκινήσει τη δωρεάν αποστο-
λή μέσω e–mail του Οδηγού Επι-
λογής Επαγγελματικού Ψυγείου
Ecoguide σε κάθε ενδιαφερό-
μενο που σκοπεύει να αγοράσει
επαγγελματικό ψυγείο για την
επιχείρησή του.
Με δεδομένα ότι οι καθημερινές
επιλογές καθορίζουν το μέλλον
του πελάτη και προωθούν την ερ-
γασία της εταιρείας, ότι η εταιρι-
κή ευθύνη είναι ο κώδικας ηθικής
που βασίζεται στις αρχές της
διαφάνειας και επίγνωσης, κα-
θώς και ότι η Electrolux κατα-
σκευάζει τα προϊόντα της σκε-
πτόμενη και τις γενιές που θα έρ-
θουν, δημιούργησε σ’ αυτό το
πνεύμα τον Ecoguide που βοηθά
στην επιλογή, χρήση και συντήρη-
ση των επαγγελματικών ψυγείων.
Άλλωστε, ο σεβασμός στο περι-
βάλλον αποτελεί τον καλύτερο
τρόπο διασφάλισης και απόδοσης
μίας επιχείρησης στην εστίαση.
Κάθε επαγγελματίας μπορεί να
ζητήσει τον οδηγό και να τον λά-
βει δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στέλνοντας απλά
το αίτημά του στα e–mails:
m.gr και george.sxoinas@
electrolux.com.gr.
O Οδηγός Επιλογής Επαγγελματικού Ψυγείου – Ecoguide διατίθεται δωρεάν από την
Electrolux Professional προς κάθε ενδιαφερόμενο