Page 31 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Τ
ο GB Roof Garden του ξε-
νοδοχείου «Μεγάλη Βρε-
ταννία» θεωρείται ένα από
τα 101 καλύτερα εστιατόρια πα-
γκοσμίως, σύμφωνα με άρθρο
της πασίγνωστης αμερικανικής
ιστοσελίδας «The Daily Meal».
Το εστιατόριο στον 8ο όροφο
του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρε-
ταννία» έχει γίνει γνωστό σε πα-
γκόσμια κλίμακα όχι μόνο για τη
μοναδική του θέα, αλλά και για
την εκπληκτική εμπειρία μεσο-
γειακών γεύσεων που χαρίζει
καθημερινά στους πελάτες του ο
chef Αστέριος Κουστούδης μαζί
με την επίλεκτη ομάδα του.
Η λίστα περιλαμβάνει εστιατό-
ρια από ξακουστά ξενοδοχεία
σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως,
για παράδειγμα, το εστιατόριο
«
Alain Ducasse» στο ξενοδοχείο
Plaza Athéné στο Παρίσι, το
«
Terrazza» στο περίφημο Hotel
Danieli στη Βενετία, το Moo
Restaurant στο Hotel Omm της
Βαρκελώνης, καθώς και το ξα-
κουστό και βραβευμένο με
αστέρι Michelin «May Wah» του
Mandarin Oriental στο Χονγκ
Κονγκ. Αξιοσημείωτο είναι το γε-
γονός ότι το GB Roof Garden εί-
ναι το μοναδικό ελληνικό εστια-
τόριο της λίστας.
31
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Το GB Roof Garden στα 101 καλύτερα εστιατόρια παγκοσμίως
Η στήλη των προμηθευτών
T
ο «Creta Maris Beach Resort»,
υποστηρίζοντας τη νέα φιλο-
σοφία του «Green Cretan All
Inclusive» και στο πλαίσιο της οι-
κολογικής του συνείδησης, τιμήθη-
κε από το Ινστιτούτο ΒΙΟ Hellas.
Συγκεκριμένα, το ά la carte εστια-
τόριο του ξενοδοχείου, με την
ονομασία «Pithos», τηρώντας τα
αυστηρά κριτήρια χρήσης βιολογι-
κών προϊόντων και εφαρμόζοντας
το πιστοποιημένο σύστημα διαχεί-
ρισης της ασφάλειας τροφίμων,
βραβεύτηκε τον περασμένο Σε-
πτέμβριο με την πιστοποίηση «ΒΙΟ
Kouzina» πρώτων υλών. Κριτήρια
αποτελούν η ποιότητα των ελαίων
τηγανίσματος, η εφαρμογή κατάλ-
ληλων προγραμμάτων καθαρισμού
και απολύμανσης, η κατάλληλη εκ-
παίδευση του προσωπικού ως
προς τις απαιτήσεις του προτύπου
«
ΒΙΟ Kouzina», ο τρόπος επισή-
μανσης των εδεσμάτων, η σωστή
χρήση του όρου «βιολογικό» και
του λογοτύπου «ΒΙΟ Kouzina» και,
τέλος, η διαχείριση παραπόνων
πελατών. Η διάκριση αυτή τιμά την
ξενοδοχειακή μονάδα και ενθαρ-
ρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν
ακόμα πιο ενεργά στη διαφύλαξη
της νέας φιλοσοφίας του.
Το Ινστιτούτο BIO Hellas ιδρύθηκε
το 2001, ενώ αξιολογήθηκε και
εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ως Οργανισμός Ελέγχου και Πι-
στοποίησης βιολογικών προϊό-
ντων. Το πρότυπο «ΒΙΟ Kouzina»
συνιστά ιδιωτικό πρότυπο πιστο-
ποίησης που εκπονήθηκε αποκλει-
στικά από το φορέα πιστοποίησης
ΒΙΟ Hellas σε συνεργασία με ειδι-
κούς στο χώρο της εστίασης, με
σκοπό την πιστοποίηση επιχειρή-
σεων μαζικής εστίασης, οι οποίες
διαθέτουν γεύματα που έχουν πα-
ραχθεί χρησιμοποιώντας ένα ή πε-
ρισσότερα συστατικά βιολογικής
γεωργίας.
library.aspx
Βραβείο «ΒΙΟ Kouzina» για το «Creta Maris Beach Resort»
Η
ελληνική μάρκα Sanitas
Professional καλωσορίζει
στην κατηγορία των ανα-
λωσίμων και συγκεκριμένα στην
ομάδα των επαγγελματικών μεμ-
βρανών ένα νέο προϊόν, τη Hi-
Tech μεμβράνη. Με βασικό χα-
ρακτηριστικό το αυξημένο πάχος
σε σχέση με την ισχύουσα γκά-
μα, υπόσχεται αντοχή, καλή πρό-
σφυση και εφαρμογή με μεγάλη
ευκολία στη χρήση. Είναι, μάλι-
στα, κατάλληλη για χρήση σε
shrink machine χειροκίνητες ή
αυτόματες, που απαιτούν μεμ-
βράνες υψηλών προδιαγραφών.
Τέλος, παρέχει διπλή εγγύηση
ακρίβειας στα μέτρα και στο βά-
ρος της και η τιμή της είναι
πραγματικά value-for-money.
Για ένα ξενοδοχείο ή γενικά
για έναν χώρο εστίασης το κρίσι-
μο ερώτημα παραμένει: τα ανα-
λώσιμα, τα οποία βρίσκονται πά-
ντα στα «παρασκήνια» της εται-
ρείας, αποτελούν μία ανοιχτή
πληγή εξόδων ή πηγή εξοικονό-
μησης χρημάτων; Η Sanitas
Professional απαντά ότι η σωστή
ποιότητα δεν απαιτεί φύρα, χα-
μένα μέτρα μεμβράνης ή πετα-
μένο υλικό. Προτιμήστε την
value for money ποιότητα και θα
εκπλαγείτε από το μέγεθος της
εξοικονόμησης! Σημειώνεται ότι
η εταιρεία Γρ. Σαράντης διαθέ-
τει πιστοποιημένο σύστημα δια-
χείρισης ποιότητας ISO
9001:2008.
Sanitas Professional: Νέα HI-TECH μεμβράνη