Page 34 - Τουριστική Αγορά τ. 251

34
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η στήλη των προμηθευτών
Τ
ον περασμένο Σεπτέμ-
βριο η Louis Cruises πα-
ρουσίασε ένα νέο και
πλούσιο θεματικό πρόγραμμα με
κρουαζιέρες σε Ελλάδα και
Τουρκία, μία διαδραστική σειρά
εν πλω διαλέξεων από εξειδι-
κευμένο ιστορικό με τίτλο «Από
τις αρχαίες αυτοκρατορίες ως
τις σύγχρονες μητροπόλεις». Τα
σεμινάρια έγιναν και στο πρό-
γραμμα της δημοφιλούς επταή-
μερης κρουαζιέρας από την
Αθήνα / Λαύριο, την Κωνσταντι-
νούπολη, Σμύρνη, Πάτμο, Σαντο-
ρίνη, Μύκονο, Ηράκλειο και τη
Ρόδο.
«
Με την καθοδήγηση ενός
έγκριτου και αναγνωρισμένου
ιστορικού, οι ταξιδιώτες πριν
από κάθε επίσκεψη ταξίδευαν
με τη φαντασία τους, ανακάλυ-
πταν τα μικρά και μεγάλα μυστι-
κά κάθε πόλης και εξερευνού-
σαν τα φημισμένα μέρη, τα θαυ-
μάσια ιστορικά και θρησκευτικά
μνημεία» δήλωσε ο κ. Κυριάκος
Αναστασιάδης, διευθύνων σύμ-
βουλος της Louis Cruises, συνε-
χίζοντας: «Οι διαλέξεις δίνουν
άλλη διάσταση και πνοή ζωής
στην ιστορία των πόλεων για
τους ταξιδιώτες, προσφέροντας
μία αλλιώτικη, μοναδική και πο-
λυδιάστατη εμπειρία των προο-
ρισμών μας στην Ανατολική Με-
σόγειο. Φέτος δίνεται η ευκαιρία
να εξερευνήσουν και να γνωρί-
σουν εις βάθος τη χώρα μας και
ιδιαίτερα την απαράμιλλη ιστο-
ρία και πολιτισμό των νησιών
μας».
O ιστορικός και συγγραφέας
Άγγελος Φ. Βλάχος, ο οποίος
έχει συνεργαστεί με το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου, το Υπουρ-
γείο Τουριστικής Ανάπτυξης και
τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρι-
σμού, καθώς και με τα Starwood
Hotels & Resorts, ταξίδευε τους
συμμετέχοντες μέσα στο χρόνο
κατά τη διάρκεια της κρουαζιέ-
ρας, με καθημερινά διαδραστικά
σεμινάρια, διάρκειας μίας ώρας,
εμβαθύνοντας στην ιστορία και
στον πολιτισμό κάθε τόπου που
επρόκειτο να επισκεφθούν. Ανά-
μεσα στις θεματικές ενότητες
που είχαν προγραμματιστεί να
αναπτυχθούν ανά προορισμό
ήταν:
Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη:
Οι ταξιδιώτες ακούνε συναρπα-
στικές λεπτομέρειες της ιστο-
ρίας των δύο πόλεων, από τη βυ-
ζαντινή δόξα και την ανυπέρβλη-
τη βυζαντινή αυτοκρατορία, με
ιστορικούς ηγέτες από τον Μέγα
Κωνσταντίνο έως τον Μωάμεθ
τον Πορθητή, με έμφαση στα
ορόσημα και μνημεία των μεγά-
λων αστικών κέντρων.
Πάτμος-Μύκονος-Σαντορί-
νη: Κατά τη διάρκεια αυτού του
σεμιναρίου, οι ταξιδιώτες μαθαί-
νουν για την αυγή του πολιτισμού
στην περιοχή του Αιγαίου, ανα-
καλύπτουν τα «μυστήρια της
Ανατολής», διερευνούν τις θρη-
σκευτικές και κοινωνικές δομές
των πολιτών στο αρχιπέλαγος
κ.λπ.
Ρόδος-Ηράκλειο: Ένα ταξί-
δι του «Διαφωτισμού» που αρχί-
ζει πριν από χιλιάδες χρόνια με
τους Μινωίτες και σηματοδοτεί
την ίδρυση του βασιλείου τους
στα νησιά της Μεσογείου.
Η έντονη παρουσία της Δύσης
στο νότιο Αιγαίο, όπου περιλαμ-
βάνονται τα βενετσιάνικα κά-
στρα στην Κρήτη. Οι Ιωαννίτες
ιππότες στη Ρόδο και την Κρήτη
τον 20ό αι., μέχρι και τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, η κοινωνία και
η οικονομία στο σταυροδρόμι
των πολιτισμών.
Η Louis Cruises και οι θεματικές κρουαζιέρες γνώσης και ιστορίας
Δ
ύο μεγάλα εκπαιδευτήρια ενώνουν τη δύνα-
μή τους και οδηγούν τη γαστρονομία σε νέα
επίπεδα. Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
ETOILE Studies by Les Chefs και η ιταλική
σχολή γαστρονομίας CASTAlimenti, με την πα-
ρουσία του κ. Vittorio Santoro, διευθυντή της
σχολής, επισφράγισε την έναρξη του σπουδα-
στικού έτους 2012-2013 της ETOILE Studies by
Les Chefs. Ο κ. Γιαννόπουλος, πρόεδρος του
Εργαστηρίου, μαζί με τον κ. Santoro, ανακοίνω-
σαν επίσημα την έναρξη αυτής της αδελφοποί-
ησης και μίλησαν με θερμά λόγια για το σχέδιο.
Η αδελφοποίηση της ETOILE Studies, που
εδρεύει στην Αθήνα, και της CASTAlimenti, με
έδρα το Μιλάνο, κατοχυρώνει το ανώτερο επί-
πεδο επαγγελματισμού στους chef μαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής τέχνης.
Πρόθεση είναι κατά τη διάρκεια της διετούς
φοίτησης να ανταλλάσσουν και να ενσωματώ-
σουν τις ικανότητες των σπουδαστών που επι-
θυμούν να μπουν στον κόσμο της βιομηχανίας
της γαστρονομίας, με τις τεχνικές της μαγειρι-
κής και της ζαχαροπλαστικής τόσο της ελληνι-
κής όσο και της ιταλικής μαγειρικής παράδο-
σης. Η ETOILE Studies ευχαριστεί τη στήριξη
αυτή και προσβλέπει σε περισσότερες συνερ-
γασίες σαν κι αυτή στο μέλλον, με σκοπό τη δη-
μιουργία μίας νέας γενιάς επαγγελματιών.
Νέα συνεργασία της Etoile by Les Chefs με την ιταλική σχολή CASTAlimenti
Ο γενικός διευθυντής της CASTAlimenti,
Vittorio Santoro, o γενικός διευθυντής του «The
Ritz Hotel», η Μαργαρίτα Μανούσου που
συντόνισε και ο γενικός διευθυντής της σχολής
Etoile, κ. Αργύρης Νταουλιέρης.