Page 35 - Τουριστική Αγορά τ. 251

35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η στήλη των προμηθευτών
Σ
την παραδοσιακή φάρμα
AGRECO πραγματοποιή-
θηκε η απονομή πιστοποι-
ητικών «BIO Kouzina 2012» σε
εννέα επιχειρήσεις της Κρήτης,
οι οποίες χρησιμοποιούν κατεξο-
χήν βιολογικά προϊόντα.
Το BIO Kouzina αποτελεί το
πρώτο και μοναδικό έως τώρα
πρότυπο πιστοποίησης από το
φορέα ΒΙΟ Hellas σε συνεργα-
σία με ειδικούς στο χώρο της
εστίασης, με σκοπό την πιστοποί-
ηση επιχειρήσεων μαζικής
εστίασης με βιολογικά προϊόντα.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πι-
στοποίηση χαίρει μεγάλης εκτί-
μησης και αποδοχής τόσο από
τους φορείς του εξωτερικού όσο
και από τοπικούς παράγοντες
στο χώρο του οικοτουρισμού και
της εστίασης. Η AGRECO, μία
από τις 9 βραβευμένες κρητικές
επιχειρήσεις, δεν επιλέχτηκε τυ-
χαία για την εκδήλωση, αφού το
κτήμα του Νίκου Δασκαλαντωνά-
κη αποτελεί πρωτοπόρο στην
καλλιέργεια βιολογικών προϊό-
ντων με τα οποία προμηθεύει τα
ξενοδοχεία της Grecotel στην
Κρήτη εδώ και 17 χρόνια. Με
διακριτικό εμπορικό τίτλο «Προϊ-
όντα Agreco» τα προϊόντα του
κτήματος έχουν γίνει ευρέως
γνωστά στους καταναλωτές τα
τελευταία χρόνια.
Στο Κτήμα AGRECO τα βραβεία από την ΒIO Hellas
«
Ο
scar di Pasta» είναι το
όνομα του εστιατορίου
στα Κάτω Πατήσια, που προφέρει
ελληνική, ιταλική και αιγυπτιακή
κουζίνα. Ο επιχειρηματίας Μάικ
Αχμέτ συνεργάστηκε με την Α. &
Δ. ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ για το σχεδιασμό
και τη μελέτη της εργονομίας του
χώρου και επιπλέον της εμπι-
στεύτηκε τον εξοπλισμό της κου-
ζίνας του εστιατορίου με μηχανή-
ματα και ανοξείδωτες κατασκευ-
ές υψηλής ποιότητας. Πρόκειται
για ένα όμορφο και προσιτό περι-
βάλλον, με πιστοποιήσεις HACCP
και ISO 22000, ενώ στην open
κουζίνα του εστιατορίου δεσπό-
ζει ο διώροφος φούρνος Zanolli
με κυλιόμενη ταινία.
Εστιατόριο «Oscar di Pasta»
Χαλεπά 53, Κάτω Πατήσια
Τηλ.: 210 2137700
Ελληνική, ιταλική και αιγυπτιακή κουζίνα
Η
Ideales, πάντα προσανα-
τολισμένη στην ικανοποί-
ηση των πελατών, πρω-
τοπορεί ξανά, εγκαινιάζοντας το
Ideales Blog, τη νέα, δυναμική
κοινότητα ενημέρωσης για όλους
τους λάτρεις της πισίνας και του
spa. Σκοπός του blog Ideales.gr
είναι να αποτελέσει ένα εργα-
λείο πληροφόρησης και ανταλλα-
γής ιδεών για οτιδήποτε αφορά
στην πισίνα, το spa και τα αμέ-
τρητα οφέλη που προσφέρουν,
αλλά και για καθετί που κάνει τη
ζωή σας πιο ευχάριστη και πιο
χαλαρωτική. Μέσα από αυτή τη
νέα παρέα Ideales, που επιδιώ-
κει να κάνει την καθημερινότητα
όλων πιο απολαυστική, ο καθένας
μπορεί να διαδώσει ιδέες ή/και
να στείλει άρθρα για δημοσίευ-
ση. Με σύνθημα «Η ζωή πρέπει
να είναι γεμάτη υγεία, ξεκούρα-
ση, μαγεία και χαρά» το blog
Ideales.gr σας περιμένει να το
ανακαλύψετε.
Ideales Blog: On–line κοινότητα απόλαυσης πισίνας και spa
A
ύξηση του μικτού κέρ-
δους κατά 49,8% και των
καθαρών κερδών μετά
από φόρους κατά 22,5%, παρου-
σίασαν τα οικονομικά στοιχεία
του εννεάμηνου 2012 έναντι της
αντίστοιχης περιόδου των αποτε-
λεσμάτων 2011.
Σύμφωνα με τις οικονομικές
καταστάσεις του εννεάμηνου
(01/01/2012-30/09/2012),
τις οποί-
ες ενέκρινε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΟΛΠ ΑΕ:
α) Τα έσοδα του ΟΛΠ ΑΕ πα-
ρουσίασαν αύξηση 1%
β) Τα έσοδα από το Σταθμό
Εμπορευματοκιβωτίων
(
ΣΕΜΠΟ) αυξήθηκαν κατά
22,3%
γ) Τα έσοδα από το Car Ter-
minal αυξήθηκαν κατά 6%
δ) Tα λειτουργικά έξοδα πα-
ρουσίασαν μείωση κατά 4%
Κερδοφόρο το πρώτο εννεάμηνο για τον ΟΛΠ ΑΕ