Page 38 - Τουριστική Αγορά τ. 251

38
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
K
οινή παραδοχή φορέων και ξενο-
δόχων είναι η άμεση ανάγκη για
κατανόηση από την πολιτική ηγε-
σία του τουρισμού ότι τα πράγμα-
τα δεν πρόκειται να διορθωθούν από μόνα
τους! Πρέπει να στοιχειοθετηθεί ένα συγκε-
κριμένο και οργανωμένο πλάνο δράσης, ένα
πρόγραμμα με χρονοκαταληκτικές ημερομη-
νίες, με πρώτο στόχο την αποκατάσταση της
εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριστοτέλης Θωμόπουλος
Απογοητευτική χαρακτηρίζει την τουριστι-
κή κίνηση για το 2012 ο πρόεδρος των ξενο-
δοχείων Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία της
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης δείχνουν
πτώση στις διανυκτερεύσεις, της τάξης του
-8,27%,
κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγού-
στου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2011.
Εξαίρεση παρουσιάζεται με την έκτα-
κτη φιλοξενία των Λίβυων τραυματιών, οι
οποίοι, προστιθέμενοι, θα έδιναν μία μικρή
αύξηση (4,84%).
Η αγορά των αλλοδαπών
Ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει ιδι-
αίτερα τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης
είναι η ad hoc περίπτωση των Λίβυων, οι
οποίοι ανέβηκαν στην πρώτη θέση, με τις πε-
ρισσότερες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών. Η
περίπτωση αυτή, που αρχικά φάνηκε ως μία
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη
του ιατρικού τουρισμού, εξελίχθηκε σε
«
εφιάλτη» για σημαντικό αριθμό ξενοδοχεια-
κών μονάδων της Θεσσαλονίκης, που αντιμε-
τωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης, εξαι-
τίας της μη αποπληρωμής των οφειλόμενων
υπέρογκων ποσών.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες εθνικότητες,
αλλαγές παρουσιάζει ο αριθμός των Ισραηλι-
νών, οι οποίοι μειώνονται σημαντικά (-39,10%).
Οι Ρώσοι ανεβαίνουν εντυπωσιακά (37,39%)
και οι Τούρκοι αυξάνονται μεν, αλλά με μικρό-
τερο ρυθμό συγκριτικά με προηγούμενες
χρονιές (16,54%). Στον αντίποδα, πτωτικά κι-
νούνται οι αγορές από τα Βαλκάνια, με εξαί-
ρεση τους Σκοπιανούς. Όσο για τη διάρκεια
παραμονής των επισκεπτών, αυτή δεν έχει
διαφοροποιηθεί σημαντικά και παραμένει
περίπου στις δύο διανυκτερεύσεις. Τέλος,
όσον αφορά στις τιμές, ο κ. Θωμόπουλος
αναφέρει ότι έχουν μειωθεί από το 2011.
Εσωτερικός τουρισμός
Οι Έλληνες επισκέπτες της πόλης, αν και
βρίσκονται στην πρώτη θέση των διανυκτε-
ρεύσεων, περίπου 4 στις 10 διανυκτερεύ-
σεις στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, εξα-
κολουθούν να έχουν φθίνουσα πορεία. Σα-
φέστατα η κρίση με όλα τα επακόλουθά της
(
ανεργία, αποβιομηχάνιση, λουκέτα, μειώ-
σεις μισθών και συντάξεων) έχει οδηγήσει
σε περικοπές στις διανυκτερεύσεις από την
πλευρά των Ελλήνων, που για χρόνια ήταν οι
καλύτεροι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου
2012
υπήρξαν περίπου 100.000 λιγότερες
διανυκτερεύσεις Ελλήνων σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, ήτοι μία πτώση
της τάξεως του 15,89%.
Οι κρατήσεις last minute δεν αφορούν
τους αστικούς προορισμούς για όλο το χρό-
νο, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Η μείωση του
ΦΠΑ, που έγινε το 2011, δεν επηρέασε ση-
μαντικά την τουριστική κίνηση και τα ποσο-
στά κέρδους των ξενοδοχείων.
Οι υποδομές έχουν ανάγκη βελτίωσης
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ξενοδοχει-
ακές μονάδες της Θεσσαλονίκης κινούνται
σε εξαιρετικό επίπεδο.
Εκείνο που θα πρέπει να βελτιωθεί είναι η
εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν
φτάνει στην πόλη και αφορά κυρίως στο επί-
πεδο των αναγκαίων υποδομών. Προϋπόθεση
για να γίνει η Θεσσαλονίκη πιο λειτουργική
και καλαίσθητη, είναι να εκσυγχρονιστούν οι
χώροι αφίξεων στο αεροδρόμιο και στο σιδη-
ροδρομικό σταθμό, να ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή του μετρό και των υπόλοιπων έργων
και να βελτιωθούν η καθαριότητα και η ευτα-
ξία της πόλης.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει
αρνητικά την επιλογή του προορισμού της
Θεσσαλονίκης είναι οι τιμές – ειδικά όταν ο
ΦΠΑ στην εστίαση έχει ανέβει στο 23% και η
τιμή της βενζίνης φθάνει τα
2 /
λίτρο.
Βόρεια Ελλάδα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ
Δύσκολη ήταν η τουριστική περίοδος 2012 και για τη
Βόρεια Ελλάδα. Παρά την αύξηση των αφίξεων στο
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα στις
διανυκτερεύσεις και ακόμα περισσότερο στα έσοδα
δείχνουν μείωση.