Page 39 - Τουριστική Αγορά τ. 251

39
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Προτάσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού
Υπάρχει ανάγκη σωστού μάρκετινγκ, που
θα αναδείξει και θα προβάλει τα πλεονεκτή-
ματα της Θεσσαλονίκης τόσο στις παραδο-
σιακές τουριστικές αγορές όσο και στις νέ-
ες. Σημαντική ώθηση στην εκθεσιακή και συ-
νεδριακή δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης
θα μπορούσε να δώσει επίσης η ιδιωτικοποί-
ηση της Helexpo, εάν η κυβέρνηση προωθή-
σει άμεσα την πρόταση ιδιωτικοποίησης που
έχει κατατεθεί από τη διοίκηση της Helexpo.
DOMOTEL
Κώστας Αλεξόπουλος
Ο Κώστας Αλεξόπουλος, διευθύνων σύμ-
βουλος της Domotel, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕ-
ΤΕ και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδό-
χων Θεσσαλονίκης, μιλά για τα αποτελέσμα-
τα που παρουσίασαν τα ξενοδοχεία της εται-
ρείας που βρίσκονται σε διαφορετικά ση-
μεία της Β. Ελλάδας.
Μείωση του εγχώριου τουρισμού
Κύριο χαρακτηριστικό και της φετινής πε-
ριόδου ήταν η περαιτέρω συρρίκνωση –λόγω
της οικονομικής κρίσης– του εγχώριου τουρι-
σμού, η οποία μέχρι κάποιο βαθμό αντισταθ-
μίστηκε από τις αφίξεις ξένων τουριστών,
τόσο από παραδοσιακές όσο και από νέες
αγορές.
Στο οκτάμηνο του 2012 καταγράφεται μία
αύξηση της τάξης του 7,95% στις διεθνείς
τουριστικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της
Θεσσαλονίκης (965.549, έναντι 894.472 το
αντίστοιχο διάστημα του 2011). Η εικόνα αυ-
τή, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποτυ-
πώνεται στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδο-
χεία του Νομού, όπου από τον Ιανουάριο έως
και τον Ιούνιο του 2012 και σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι Έλληνες
μειώθηκαν κατά 17,20% και οι αλλοδαποί κα-
τά 6,28%.
Στη Χαλκιδική η πτώση στην τουριστική κί-
νηση εκτιμάται στο 15%, εξαιτίας της κάμ-
ψης από Γερμανία και του εσωτερικού του-
ρισμού, ωστόσο οι απώλειες αναμένεται να
περιοριστούν μέχρι το κλείσιμο της περιό-
δου. Οι πληρότητες στην περιοχή κυμάνθη-
καν στο 85%-90% τον Αύγουστο, ενώ αρκετά
καλά εξελίχθηκε ο Σεπτέμβριος. Περίπου
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κλείνει η τουρι-
στική σαιζόν στην Πιερία. Οι τουριστικές πε-
ριοχές της Θράκης, ιδιαίτερα οι περιοχές
που βρίσκονται στο θαλάσσιο μέτωπο, όπως
η Αλεξανδρούπολη, η Μαρώνεια και η Σαμο-
θράκη, ενισχύθηκαν κυρίως από επισκέπτες
βαλκανικών χωρών, που έχουν εύκολη οδική
πρόσβαση.
Εθνικότητες και χρόνος παραμονής
Και τη φετινή χρονιά επιβεβαιώθηκε η τά-
ση μείωσης του κύκλου εργασιών από αφί-
ξεις τουριστών προερχόμενων από τις χώ-
ρες της Δυτικής Ευρώπης και ενίσχυσης του
εισερχόμενου τουρισμού από χώρες των
Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης,
ενώ μεγάλες προοπτικές έχουν διανοιχτεί
από την τουρκική αγορά. Μία γενική διαπί-
στωση και ερμηνεία της τάσης αυτής είναι
ότι σε όλες αυτές τις χώρες έχει αναπτυχθεί
μια μεσαία τάξη με υψηλή εισοδηματική ικα-
νότητα. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τους
Βαλκάνιους, η εύκολη οδική πρόσβαση απο-
τελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση των
αφίξεων στους δημοφιλείς προορισμούς της
Βόρειας Ελλάδας.
Στα ξενοδοχεία του Νομού Θεσσαλονί-
κης, το πρώτο εξάμηνο του 2012, οι διανυ-
κτερεύσεις τουριστών από τη Ρωσία αυξήθη-
καν κατά 43,11%, από την Ουκρανία κατά
46,02%
και από την Τουρκία κατά 10,96%.
Δραματική και μη αναμενόμενη πτώση
48,35%
σημείωσαν οι διανυκτερεύσεις τουρι-
στών από το Ισραήλ, που από την πρώτη θέ-
ση στην κατάταξη των αλλοδαπών, υποχώρη-
σαν στην έβδομη.
Αξιοσημείωτη μείωση σε σχέση με τον
απόλυτο αριθμό διανυκτερεύσεων παρατη-
ρείται για τους Βαλκάνιους, ήτοι Αλβανούς
(-39,77%),
Βούλγαρους (-17,49%), Σέρβους
(-13,44%)
και Ρουμάνους (-18,26). Στη Χαλκι-
δική αύξηση 30% καταγράφηκε στον εισερ-
χόμενο τουρισμό από την Ουκρανία, 20% από
Ρωσία και 10% από Σερβία.
Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι προτίμη-
σαν τη Θράκη, ενώ συνεχώς αυξανόμενο εί-
ναι το ρεύμα από την Τουρκία, ειδικά τις
ημέρες εορτασμού του Ραμαζανιού.
Μειωμένες οι τιμές το 2012
Οι τιμές μειώθηκαν πάρα πολύ, αυξάνο-
ντας μεν τις πληρότητες αλλά συρρικνώνο-
ντας περαιτέρω τα έσοδα των επιχειρήσε-
ων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον
Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος
και Εστίασης κατά το β’ τρίμηνο του 2012 πα-
ρουσίασε μείωση 20,8%, σε σχέση με αντί-
στοιχο διάστημα πέρυσι.
Αύξηση για τις κρατήσεις last minute
Οι κρατήσεις last minute αυξήθηκαν και
τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν εάν
δεν αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης
στη χώρα. Επικρατεί τεράστια ανασφάλεια,
με αποτέλεσμα η πίεση των tour operators
προς τα ξενοδοχεία να είναι πλέον ακόμη
πιο έντονη.
Μικρά οφέλη από τη μείωση του ΦΠΑ
Τα αυξημένα προβλήματα από την παρα-
τεταμένη ύφεση, αλλά και μέτρα όπως η αύ-
ξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, ακύρωσαν σε
μεγάλο βαθμό τα οφέλη από τη συγκεκριμέ-
νη ρύθμιση. Αυτό προκύπτει και από τα μέχρι
στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, που δείχνουν σα-
φή υστέρηση των εσόδων σε σχέση με τις
αφίξεις. Στην καθιερωμένη σύσκεψη με
τους παραγωγικούς φορείς, πριν από τη φε-
τινή ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε
την πρόθεση της κυβέρνησης να μειωθεί ο
ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% από τις αρχές
του έτους. Αναμένουμε, λοιπόν, την αναγγελ-
θείσα μείωση, η οποία θα παίξει σημαντικό
ρόλο.
Προτάσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού
Ο κ. Αλεξόπουλος θεωρεί ύψιστης σημα-
σίας το θέμα της τουριστικής παιδείας, την
οποία χαρακτηρίζει ως το Α και το Ω για το
μέλλον του ελληνικού τουρισμού και το όρα-
μα ενός προορισμού ανταγωνιστικού σε διε-