Page 40 - Τουριστική Αγορά τ. 251

40
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
θνές επίπεδο, μέσα στη δεκάδα των καλύτε-
ρων παγκοσμίως.
Για αυτό εκτιμά ότι είναι αναγκαία η
εμπλοκή και του Υπουργείου Παιδείας, κα-
θώς και η συγκρότηση μίας κοινής ομάδας
εργασίας για τον ανασχεδιασμό της τουριστι-
κής εκπαίδευσης, αλλά και την ένταξη του
τουρισμού στη γενική παιδεία.
Εκτός από επαγγελματίες, απαιτείται και
γενικότερη τουριστική συνείδηση, για την
αναβάθμιση της συνολικής τουριστικής
εμπειρίας των επισκεπτών στην Ελλάδα.
Προβλέψεις για την επόμενη χρονιά
Η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει
αμαυρωθεί. Η πίεση των tour operators προς
τα ξενοδοχεία εντάθηκε. Η αγορά έχει κατα-
κρημνιστεί σε επίπεδο τιμών, ενώ η ψυχολο-
γία τόσο εντός όσο και εκτός του τουριστικού
χώρου είναι αρνητική. Οι επαγγελματίες του
χώρου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση,
πράγμα πολύ επικίνδυνο.
Τα πράγματα δεν πρόκειται να διορθω-
θούν εάν δεν στοιχειοθετηθεί ένα συγκεκρι-
μένο και οργανωμένο πλάνο δράσης, ένα
σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, το οποίο θα έχει
ως στόχο την αποκατάσταση της εικόνας μας
στο εξωτερικό.
Ξενοδοχεία «ΑΝΑΤΟΛΙΑ»
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Πρόεδρος του ΔΣ των ξενοδοχείων «Ανα-
τόλια», που βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη και
Κομοτηνή.
Το 2012 συνεχίστηκε η πτωτική πορεία
που εμφάνιζαν οι πληρότητες και η μέση τι-
μή από το 2011. Παρ’ ότι φέτος στο αερο-
δρόμιο Μακεδονία σημειώθηκε αύξηση αφί-
ξεων και υπήρξε έλευση πολλών νέων αερο-
πορικών γραμμών, η πλειονότητα αυτών ήταν
για τη Χαλκιδική και όχι για τη Θεσσαλονίκη.
Μεγάλες αλλαγές στις εθνικότητες των
ξενοδοχείων της εταιρείας δεν υπήρξαν, κα-
θώς το ελληνικό πελατολόγιο φαίνεται –λόγω
της οικονομικής κρίσης φυσικά– να συρρι-
κνώνεται ακόμα περισσότερο και οι ξένοι
αποτελούν πλέον το 40% του συνόλου. Εθνι-
κότητες όπως οι Λίβυοι (τραυματίες πολέ-
μου), έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην πόλη
της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως είναι προ-
σωρινό στοιχείο και δεν πρέπει να εφησυχά-
ζει τους φορείς, διότι εάν αφαιρεθούν οι
διανυκτερεύσεις τους από το σύνολο, η πόλη
κινείται πτωτικά και όχι θετικά, όπως δεί-
χνουν τα νούμερα σε σχέση με το 2011. Πα-
ράλληλα, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που
οφείλουν από τις διανυκτερεύσεις τους και
ελλοχεύει ο κίνδυνος μη πληρωμής τους.
Η διάρκεια παραμονής παρέμεινε στις 1,5
με 2 διανυκτερεύσεις, στα ίδια περίπου επί-
πεδα με το 2011. Η πληρότητα στη Θεσσαλο-
νίκη μειώθηκε κατά 8%. Οι τιμές στα ξενοδο-
χεία «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» παρουσιάζουν μία πτώση
της τάξης του 12% στη Θεσσαλονίκη και 2%
στην Κομοτηνή.
Εθνικότητες
Οι Έλληνες πελάτες στη Θεσσαλονίκη
έχουν μειωθεί σημαντικά, από 70% σε 55%.
Το καλοκαίρι η πτώση αυτή γίνεται ακόμη πιο
αισθητή, καθώς η πόλη δεν συνηθίζεται να
έχει μεγάλη επισκεψιμότητα αυτούς τους
μήνες. Οι κρατήσεις last minute παρουσιά-
ζουν αύξηση, τάση που ξεκίνησε από το
2009.
Υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές που
χρησιμοποιούν πολύ τις κρατήσεις τελευταί-
ας στιγμής, όπως οι Έλληνες και οι Βαλκάνι-
οι. Στο ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ στη Θεσσα-
λονίκη υπολογίζονται στο 25% των συνολικών
κρατήσεων. Θετική χαρακτηρίζει ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης τη μείωση του ΦΠΑ στο 6,5% για τη
διανυκτέρευση. Σημειώνει ότι ήταν ένα μέ-
τρο που βοήθησε πάρα πολύ και κατά την
άποψή του βοήθησε σημαντικά και στο ποσο-
στό κέρδους ενός ξενοδοχείου σε μία πολύ
δύσκολη περίοδο.
Προτάσεις προς το Υπουργείο
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, θα πρέπει
επιτέλους το Υπουργείο να δημιουργήσει
ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του τουρι-
σμού μαζί με τους φορείς των τουριστικών
επιχειρηματιών όπως είναι ο ΣΕΤΕ, το ΞΕΕ
και η ΠΟΞ. Μία εταιρεία μάρκετινγκ ανε-
ξάρτητη από κυβερνήσεις και κομματικά
συμφέροντα, που θα προωθεί σωστά και ισά-
ξια όλες τις μορφές τουρισμού σε όλους
τους αντίστοιχους προορισμούς ανά την Ελ-
λάδα. Πρέπει επιτέλους να μειωθεί ο ΦΠΑ
στην εστίαση, για να τονωθεί η κατανάλωση
σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Σήμερα απαι-
τείται μία νέα στρατηγική αερομεταφορών,
η οποία θα περιλαμβάνει μειώσεις στα τέλη
των αεροδρομίων και προσέλκυση νέων και
περισσότερων αερογραμμών. Τέλος, είναι
άμεση η ανάγκη για τη διευκόλυνση και μεί-
ωση κόστους στην έκδοση βίζας από χώρες
εκτός συνθήκης Σένγκεν, όπως η Τουρκία
και η Ρωσία, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη
Βόρεια Ελλάδα.
Προβλέψεις για το 2013
Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαπιστώνει ότι τα ξενο-
δοχεία της Θεσσαλονίκης αυτή την στιγμή
γνωρίζουν την πλήρη εγκατάλειψη από τοπι-
κούς φορείς και Πολιτεία. Ο οργανισμός
τουριστικής προβολής, εξαιτίας των κακών
χειρισμών, δεν έχει καταφέρει να πείσει για
την αποτελεσματικότητά του.
Τα κονδύλια για διαφήμιση και προβολή
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
έχουν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειο-
κρατίας και τα διαχειρίζονται άνθρωποι με
έλλειψη τεχνογνωσίας. Επιπλέον, ο ΕΟΤ δεν
έχει παρουσιάσει ακόμα ένα ολοκληρωμένο
πλάνο προώθησης και μάρκετινγκ της χώρας
και των ποικίλων μορφών τουρισμού που μπο-
ρεί και πρέπει να αναπτύξει. Ως αποτέλε-
σμα αυτών των διαπιστώσεων, θεωρεί ότι
δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για το
2013,
καθώς είναι πάρα πολλοί οι αστάθμητοι
παράγοντες που καθορίζουν τις τύχες του
τουρισμού. Κατά τη δική του γνώμη, είναι βέ-
βαιο ότι η αλλαγή θα πρέπει να έρθει από
ψηλά. Πρέπει η κυβέρνηση να αποδείξει
έμπρακτα ότι εφόσον θεωρεί ότι ο τουρι-
σμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της Ελλά-
δας, τον αντιμετωπίζει και με την ανάλογη
σοβαρότητα. Η Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα,
πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται στα αζή-
τητα ως τουριστικός προορισμός και να ανα-
πτύξει εξωστρέφεια, να διαφημιστεί και να
προβληθεί στο εξωτερικό.