Page 50 - Τουριστική Αγορά τ. 251

συνδυασμό με το έμπειρο και πολύ καλά κα-
ταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας εγγυώ-
νται ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
Τηλ.: 23940 73919,73893
E-mail:
Web site:
Η
εταιρεία ΚΟΣΜΙΔΗΣ ιδρύθηκε από τον
κ. Κοσμά Κοσμίδη το 1974 στη Θεσσα-
λονίκη, με σκοπό τις εισαγωγές και τη διακί-
νηση χημικών – απορρυπαντικών και βοηθητι-
κών προϊόντων για στεγνοκαθαριστήρια, πλυ-
ντήρια και σιδερωτήρια. Στη συνέχεια επέ-
κτεινε τις δραστηριότητές της στην εισαγωγή
και την εμπορία καινούργιων και μεταχειρι-
σμένων (πλήρης ανακατασκευή) επαγγελμα-
τικών μηχανημάτων στον κλάδο του ιματι-
σμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συντή-
ρηση μετά την πώληση (After Sale Service).
Το 1997, εφόσον είχε δημιουργηθεί η ανάλο-
γη υποδομή σε μηχανήματα, αναλώσιμα, συ-
στήματα πλύσεων ιματισμού, ανταλλακτικά
και ανθρώπινο δυναμικό, άρχισε η δραστηριο-
ποίηση της εταιρείας στον εξοπλισμό ξενοδο-
χειακών, νοσοκομειακών και στρατιωτικών
μονάδων, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με
μεγάλους οίκους της Ιταλίας και της Γερμα-
νίας. Η καταξιωμένη θέση της στην αγορά, η
πολυετής εμπειρία και η ανοδική πορεία της
την οδήγησαν στην αλλαγή της ονομασίας και
της νομικής μορφής της σε ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΕ-
ΒΕ, καθώς και στη μετεγκατάστασή της σε
νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην περιοχή
Λαγυνά Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα
«
καθετοποιημένο σύστημα», που διαθέτει
ολοκληρωμένες λύσεις με την πιστοποίηση
ISO 9001:2008 της TUV HELLAS. Οι εγκατα-
στάσεις που δημιουργήθηκαν είναι 2.500τ.μ.
σε ιδιόκτητο οικόπεδο 6.000τ.μ. και εμπεριέ-
χουν όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας,
στεγάζοντας γραφεία, εκθεσιακό και συνε-
δριακό χώρο, αποθηκευτικούς χώρους και
πλήρες οργανωμένο συνεργείο.
ΜΑΚ ΞΥΛ
Τηλ.: 23510 32594, 6977629322
E-mail: mak-xyl@hol.gr
Web site:
Η
εταιρεία Μακ-Ξυλ, που εδρεύει στην
Κατερίνη, ασχολείται από το 1980 με
την κατασκευή επίπλων ξενοδοχειακού,
επαγγελματικού εξοπλισμού. Έχοντας απο-
κτήσει μεγάλη πείρα στο χώρο και επενδύο-
ντας σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
και προδιαγραφών, σχεδιάζει και κατασκευά-
ζει για τον ξενοδόχο έπιπλα ποιότητας που
προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του. Όλα τα έπιπλα είναι κατασκευ-
ής της εταιρείας και παραδίδονται πανελλα-
δικά. Η εταιρεία προσφέρει πλήρη εξοπλι-
σμό ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων,
με όλα τα είδη, κρεβατοκάμαρες, καναπέ-
δες, πολυκούζινα, πόρτες και ειδικές κατα-
σκευές.
ΣΙΜΣΙΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Τηλ.: 25510 26592
E-mail:
Web site:
Η
εταιρεία Σιμσιρίκης ειδικεύεται στη
μελέτη και τον εξοπλισμό χώρων μαζι-
κής εστίασης και επεξεργασίας τροφίμων.
Στις αρχές του 2009 την εταιρεία ανέλαβε ο
Άγγελος Σιμσιρίκης και δόθηκε έμφαση στον
τομέα της συνεργασίας με μεγάλες εταιρεί-
ες του εξωτερικού και αναλήψεων έργων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελ-
λάδα. Την τελευταία διετία στράφηκε στις ει-
σαγωγές προϊόντων διαφόρων οίκων του εξω-
τερικού (κυρίως της Τουρκίας και της Ισπα-
νίας), με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητάς της. Παράλληλα και σε συ-
νεργασία με την ισπανική FAGOR, προσφέ-
ρει εξοπλισμό laundry για ξενοδοχεία και άλ-
λες εφαρμογές. Η γεωγραφική θέση της
στην Αλεξανδρούπολη –που εκ πρώτης όψε-
ως θεωρείται μειονεκτική λόγω της απόστα-
σης από το κέντρο– έχει αποδειχθεί το πλέον
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η έδρα της
εταιρείας βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση
από την Κωνσταντινούπολη, όπου εδρεύουν
μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια εξο-
πλισμού μαζικής εστίασης παγκοσμίως. Επί-
σης, χάρη στην Εγνατία Οδό, η πρόσβαση σε
όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι υπόθεση μόλις λί-
γων ωρών. Από τον Νοέμβριο του 2009 έχει
εγκατασταθεί και εφαρμοσθεί Σύστημα Ποι-
ότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προ-
τύπου ΕΝ ISO 9001: 2008, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. 091109/2118 πιστοποιητικό από τον Ορ-
γανισμό Πιστοποίησης QM–Cert Hellas. Η
εταιρεία Σιμσιρίκης απασχολεί μόνιμους
υπαλλήλους και τεχνικό προσωπικό, ενώ δια-
θέτει δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, κυ-
ρίως για την τεχνική υποστήριξη των μηχανη-
μάτων. Από το 2005 η εταιρεία στεγάζεται σε
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 650τ.μ. στον κάθε-
το άξονα Εγνατίας Οδού – Αεροδρομίου Δη-
μόκριτος στην Αλεξανδρούπολη.
BAMITEX
Τηλ.: 23940 72352
E-mail: info@beaty-home.gr
Web site:
Η
ΒΑΜΙΤΕΧ ιδρύθηκε το 1992 από τους
διορατικούς επιχειρηματίες Μαζαράκη
Βρατίδη και Ιωάννη Αλεξίου και το 1997 με-
τατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με την επω-
νυμία Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΧ ΑΕΒΕ. Από την ίδρυσή
της ακολουθεί μία συνεχώς ανοδική πορεία
στον κλάδο των λευκών ειδών, κερδίζοντας
την εμπιστοσύνη και προτίμηση των πελατών
της τόσο για την απαράμιλλη ποιότητα όσο
και για την υψηλή αισθητική των συλλογών
της. Το 2002 η εταιρεία προχώρησε σε σημα-
ντικές επιχειρηματικές δράσεις, με τη δημι-
ουργία νέων, ιδιόκτητων εγκαταστάσεων,
έκτασης 3.300τ.μ., στο 17ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Σερρών, με την αγορά νέων υπερσύγ-
χρονων μηχανημάτων για ακόμα πιο ποιοτική
παραγωγή, με την πλήρη οργάνωση της εται-
ρείας για την παροχή υψηλότερης ποιότητας
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της,
και κυρίως με τη λειτουργία άριστα οργανω-
μένου τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
Νέων Προϊόντων.
HATZ GROUP –
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ
Τηλ.: 2310 752902
E-mail:
Web site:
O
όμιλος Hatz δραστηριοποιείται στην ελ-
ληνική και διεθνή αγορά εδώ και 30
χρόνια, έχοντας επηρεάσει την πορεία της
εγχώριας αγοράς, αλλά και των βαλκανικών
χωρών στον τομέα του. Παράγει τα προϊόντα
του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξειδι-
κευμένη και συνεχή υποστήριξη, σε μία τερά-
στια γκάμα προϊόντων από κεραμικά πλακί-
δια, κεραμικούς γρανίτες, κόλλες τοποθέτη-
σης, αρμόστοκους τοποθέτησης, είδη μπάνι-
ου, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας και έπι-
πλα σπιτιού. O όμιλος Hatz διακρίνεται για τη
συνεχή και ακατάπαυστη ανάπτυξη, βασιζό-
μενη σε συνεχείς επενδύσεις, σε νέες τεχνο-
λογίες παραγωγής, στο σχεδιασμό και τη δη-
μιουργία νέων προϊόντων, καθώς και στην
εξειδίκευση των μεθόδων προβολής και ανά-
δειξης αυτών. •
50
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ