Page 51 - Τουριστική Αγορά τ. 251

E
νώ η σαιζόν 2012 έχει ουσιαστικά κλείσει, το σύνολο σχεδόν
του ξενοδοχειακού κλάδου σκέπτεται τις βελτιώσεις σε εγκατα-
στάσεις και εξοπλισμό με βραχυπρόθεσμο και άμεσο ορίζοντα
τη σαιζόν του 2013, όμως η «σπαζοκεφαλιά» είναι στο μεσομα-
κροπρόθεσμο σχεδιασμό, όπου πρέπει για τα επόμενα τουλάχι-
στον τρία έως πέντε χρόνια να βγει και πάλι ανταγωνιστικά με
βελτιώσεις στο παρεχόμενο προϊόν, με νέα τουριστικά προϊόντα
σε υφιστάμενες, αλλά και σε νέες και ολοένα πιο απαιτητικές
αγορές.
Έ
να επενδυτικό εργαλείο, το οποίο είναι σήμερα ενεργό και
μπορεί να επιστρατευθεί για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επι-
χείρησης, είναι ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011.
M
ε τον Ν. 3908/2011 δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο
επενδυτή είτε να ξεκινήσει μία νέα ξενοδοχειακή επιχείρηση εί-
τε να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο ξενοδοχείο του, με βασική
προϋπόθεση να πρόκειται για 3 αστέρων και πάνω ή μετά τον
εκσυγχρονισμό να καθίσταται από 3 αστέρων και άνω.
Ό
σο αφορά στον εκσυγχρονισμό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
χρειάζεται να μεσολαβήσει μία εξαετία από την ίδρυση του ξε-
νοδοχείου ή τον τελευταίο επιδοτούμενο εκσυγχρονισμό, ενώ
με τις νέες τροποποιήσεις του το Υπουργείο Ανάπτυξης μειώνει
το χρόνο σε πέντε έτη.
Γ
ια τον εκσυγχρονισμό, επίσης, υπάρχουν κάποιες προϋποθέ-
σεις που αφορούν στις δαπάνες οι οποίες πρέπει να γίνουν και
είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον τέσσερις από τις παρακάτω επτά
ομάδες δαπανών «ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού»:
4
Ασφάλεια προσωπικού
4
Προστασία υγείας πελατών και προσωπικού
4
Εξοικονόμηση ενέργειας
4
Προστασία περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός – υποχρε-
ωτικό)
4
Σύνδεση με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφοριών
4
Δαπάνες προσβασιμότητας ΑμεΑ
4
Κτηριακά και λοιπός εξοπλισμός (πυρασφάλεια – υποχρεωτι-
κό)
Τα κύρια σημεία του τρέχοντος επενδυτικού νόμου είναι:
1.
Επιδοτεί κτηριακές εγκαταστάσεις (έως το 60% του προϋπο-
λογισμού και ειδικά για τις νέες ΜΜΕ το 70%), μηχανολογικό
και λοιπό εξοπλισμό, άυλες δαπάνες (έως το 50% του προϋ-
πολογισμού), δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σχετική με τη
δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.
2.
Τα ποσοστά των επιδοτήσεων είναι αντιστρόφως ανάλογα με
το μέγεθος της επιχείρησης και συσχετίζονται με τη γεωγρα-
φική περιοχή της επένδυσης, ξεκινούν δε από 15% για να
φθάσουν έως 50%.
3.
Ο προϋπολογισμός έχει ως ελάχιστο όριο
200.000
για πολύ
μικρές επιχειρήσεις, ενώ αν κάποιος επιλέξει τη φορολογική
απαλλαγή αντί της επιχορήγησης κεφαλαίου, το όριο πέφτει
στις
100.000.
Το όριο αυτό αυξάνεται ανάλογα με το μέγε-
θος της επιχείρησης.
4.
Οι αιτήσεις μαζί με το επενδυτικό σχέδιο για την ένταξη υπο-
βάλλονται αρχικά ηλεκτρονικά και ακολουθεί ο φυσικός φά-
κελος.
5.
Οι υποβολές έχουν πάρει παράταση και μπορούν να γίνονται
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, ενώ υπάρχει πρόβλεψη, με τις
προς ψήφιση τροποποιήσεις, να γίνονται πλέον οι υποβολές
όλο το χρόνο.
6.
Οι προτάσεις αξιολογούνται και θα βαθμολογούνται με συγκε-
κριμένα αντικειμενικά κριτήρια.
Φ
αίνεται λοιπόν να είναι καλή ευκαιρία η αξιοποίηση των ευερ-
γετημάτων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 μέσα από τις
επιδοτήσεις που δίνονται για τις ξενοδοχειακές μονάδες και αυ-
τό μαρτυρά το ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία πάρα
πολλές επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν τέτοιες ευκαιρίες και
έχουν ενταχθεί σε ανάλογα επενδυτικά προγράμματα.
Γιώργος Χρυσοχοΐδης,
Οικονομολόγος,
Διευθυντής Χρηματοδοτικού της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
(
chrisochoidis@atlantisresearch.gr)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ