Page 52 - Τουριστική Αγορά τ. 251

52
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ο
πως είπε στην εισήγησή του
ο κ. Ανδρεάδης, για πολλά
χρόνια, ο ελληνικός τουρι-
σμός είχε το μεγαλύτερο
ποσοστό του κύκλου εργα-
σιών του από χώρες–πηγές
προέλευσης τουριστών της Δυτικής Ευρώ-
πης. Μόλις πριν από δέκα χρόνια, από τη
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο προερχό-
ταν περισσότερο από το 40% του εισερχόμε-
νου τουρισμού στην Ελλάδα. Το 2000, από
χώρες όπως η Ρωσία, η Πολωνία, η Τσεχία
και άλλες, που μέχρι πρότινος αποκαλούσα-
με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προερ-
χόταν ένα πολύ μικρό ποσοστό του ελληνικού
τουρισμού.
Σήμερα τα ποσοστά της Γερμανίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου έχουν πέσει κάτω από
το 30%, ενώ χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερ-
βία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουκρανία και κυ-
ρίως η Ρωσία, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση
και συνεισφέρουν περισσότερο από 17%
στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα.
Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, η Ρωσία έχει
τρεις πρωτιές: κατ’ αρχάς, ως προς τον από-
λυτο αριθμό τουριστών, που το 2011 έφτασε
τις 740.000 αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση
σχεδόν 64% σε σχέση με το 2010. Για το 2012
αυτή η αύξηση αναμένεται να φτάσει και να
ξεπεράσει το 30% έναντι του 2011, γεγονός
που συνιστά και τη δεύτερη πρωτιά. Τρίτη και
καλύτερη πρωτιά, η μέση κατά κεφαλή δαπά-
νη των Ρώσων τουριστών στη χώρα μας, η
οποία ξεπερνά τα
1.005,
που φέρνει τους
Ρώσους τουρίστες ανάμεσα στους top
spenders επισκέπτες της Ελλάδας.
Το άνοιγμα και η διείσδυση της ρωσικής
αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό δεν ήταν
εύκολη υπόθεση. Δυστυχώς, δεν βασίστηκε
σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ, αλ-
λά κυρίως στις προσπάθειες του ιδιωτικού το-
μέα. Στους πρωτεργάτες αυτής της προσπά-
θειας βρέθηκαν επιχειρήσεις όπως η
Aldemar, η Grecotel, ο Όμιλος Μήτση και αρ-
κετές άλλες. Τα αποτελέσματα αυτών των
προσπαθειών μάς δικαιώνουν και σήμερα η
Ρωσία είναι μία από τις σημαντικότερες αγο-
ρές για τον ελληνικό τουρισμό. Μία αγορά με
χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά των
αγορών των χωρών της Δύσης, λόγω μιας οι-
κονομίας που επί μακρόν βρισκόταν σε μετα-
βατικό στάδιο, λόγω μεγέθους και διαφορετι-
κής κουλτούρας, ή και μερικές φορές λόγω
ύπαρξης μίας μονοσήμαντης κουλτούρας,
που είχε επιβληθεί και παραμείνει από τον
τρόπο με τον οποίο ταξίδευαν οι Ρώσοι πολί-
τες στο πρόσφατο παρελθόν.
Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να σχεδιά-
σουμε και να θέσουμε σε στέρεες βάσεις τη
μελλοντική συνεργασία μας προς όφελος και
των δύο χωρών. Υπάρχει μία σειρά «θεματι-
κών ενοτήτων», τις οποίες πρέπει να προσεγ-
γίσουμε με πνεύμα συνεργασίας και να αντι-
μετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Πρώτα,
σε θεσμικό επίπεδο, όπου πέρα από τη συ-
χνά εκπεφρασμένη βούληση για την αύξηση
των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών,
χρειάζεται και η έμπρακτη διευκόλυνση. Με
άλλα λόγια, πρέπει να αφαιρέσουμε τα όποια
εμπόδια δυσχεραίνουν την αύξηση των τουρι-
στικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.
Θεωρώ ότι τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια είναι
η visa και οι αεροπορικές συνδέσεις. Ως
προς το θέμα της visa, είναι αλήθεια ότι από
ελληνικής πλευράς, τα τελευταία χρόνια,
έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην τα-
χύτητα έκδοσής της. Η συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών είναι καλή και θεω-
ρούμε ότι έχουμε έναν άξιο συμπαραστάτη
Η αγορά της Ρωσίας
απαιτεί σωστό σχεδιασμό
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας
Ανδρεάδης, παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής
τουριστικής αγοράς σήμερα. Η σημαντική αύξηση του
ποσοστού επισκεπτών από τις ανατολικές χώρες
αλλάζει τους κανόνες, αλλά και τους παίκτες στο
τουριστικό γίγνεσθαι.
Της Μαργαρίτας Μανούσου
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ