Page 53 - Τουριστική Αγορά τ. 251

53
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
στις προσπάθειές μας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης. Όσο περισσότε-
ρο αυξηθεί ο αριθμός των visa centers, τόσο
το καλύτερο για όλους μας. Όσο πιο έγκαιρα
γίνονται οι προσλήψεις και όσο περισσότερο
είναι το εποχικό προσωπικό στην Πρεσβεία
και τα Προξενεία μας στη Ρωσία, τόσο καλύ-
τερα θα εξυπηρετείται η ζήτηση.
O ΣΕΤΕ, υπογραμμίζει ο κ. Ανδρεάδης,
προσπαθεί να συμβάλει στη διευκόλυνση αυ-
τών των διαδικασιών και επιμένει τόσο για
την πολλαπλή visa όσο και για την ηλεκτρονι-
κή visa. Για τα δύο τελευταία αυτά θέματα εί-
ναι σημαντική η βοήθεια από την Επίτροπο
Μαρία Δαμανάκη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η κα Δαμανάκη, μαζί με τον
Antonio Tajani, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Επίτροπο για τη Βιομηχανία
και τις Επιχειρήσεις, ήταν οι επίσημοι ομιλη-
τές στο 11ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ με θέμα
«
Τουρισμός & Ανάπτυξη», που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα στις 29 και 30 Οκτωβρίου.
Το κύριο θέμα των παρεμβάσεών τους ήταν
η visa και οι πολιτικές της ΕΕ που θα διευκο-
λύνουν τις τουριστικές ροές μεταξύ των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρω-
σίας. Εκτίμηση του ΣΕΤΕ είναι ότι η σημερι-
νή διαδικασία χορήγησης αποστερεί από την
Ελλάδα τουλάχιστον 3 εκατ. επισκέπτες, 5
δισ. ευρώ άμεσα και έμμεσα έσοδα, καθώς
και 80.000-100.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε
επίπεδο προσφοράς και ζήτησης, οι Ρώσοι
τουρίστες κατατάσσονται στη συντριπτική
πλειοψηφία τους στην ανώτερη και μέση
προς ανώτερη κατηγορία. Θεωρούμε ότι η
προσφορά του ελληνικού τουρισμού και ιδιαί-
τερα η ξενοδοχειακή ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις και προσδοκίες αυτών των κατη-
γοριών. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια σχεδόν
όλα τα ελληνικά ξενοδοχεία που υποδέχονται
Ρώσους τουρίστες, έχουν και ρωσόφωνο
προσωπικό και πληροφοριακά έντυπα, μενού
κ.λπ. στη ρωσική γλώσσα. Είναι αλήθεια,
όμως, ότι ακόμα υστερούμε στο γενικότερο
πληροφοριακό υλικό, ενώ αισθητή είναι και η
έλλειψη ενός πλούσιου και επικαιροποιημέ-
νου Web site συνολικά για τον ελληνικό τουρι-
σμό στα ρώσικα. Το κενό αυτό, μαζί με άλλα,
φιλοδοξεί να καλύψει η υπό σύσταση εται-
ρεία Marketing Greece. Η εταιρεία αυτή, η
ίδρυση της οποίας έχει εγκριθεί από το ελλη-
νικό Κοινοβούλιο, θα είναι μία σύμπραξη ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα, με ποσοστά 70%
και 30% αντίστοιχα. Κύρια αποστολή της θα
είναι η προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουρισμού στο εξωτερικό και κατά προτεραι-
ότητα στις σημαντικότερες αγορές. Στο πλαί-
σιο αυτό, θα αναληφθούν αρχικά δύο συγκε-
κριμένες δράσεις: πρώτον, η δημιουργία
ενός world class Web site, αρχικά σε 6 γλώσ-
σες, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και τα ρώ-
σικα. Δεύτερον, η εφαρμογή προγραμμάτων
δημοσίων σχέσεων και επαφών με τα ΜΜΕ
στις κυριότερες χώρες–πηγές προέλευσης
των τουριστών μας, ανάμεσα στις οποίες η
Ρωσία βρίσκεται σε προτεραιότητα. Στο
πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για την
αύξηση της ζήτησης από τη Ρωσία προς την
Ελλάδα, τίθεται ως στόχος να γίνει και η Αθή-
να τουριστικός προορισμός για τους Ρώσους.
Γνωρίζοντας, όπως σημειώνει, ο ίδιος σε κα-
λό βαθμό την κουλτούρα της ρωσικής αγο-
ράς, ξέρει ότι η Αθήνα εύκολα μπορεί να γί-
νει preferred destination για τους Ρώσους. Η
Αθήνα αυτή τη στιγμή υποφέρει λόγω της κα-
κής δημοσιότητας στα ΜΜΕ του εξωτερικού,
που έχει προκληθεί από την οικονομική κρί-
ση. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η
Αθήνα δεν υποφέρει από προβλήματα του
τουριστικού της προϊόντος. Το αντίθετο μάλι-
στα, καθώς προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα
προϊόντος, που περιλαμβάνει μνημεία παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καλό φαγητό
και νυχτερινή ζωή έως και εξαιρετικές παρα-
λίες, σε απόσταση μόλις 20 λεπτών από το
κέντρο. Φέτος, ο ΣΕΤΕ, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Τουρισμού, την Aegean Airlines
και ξενοδοχεία της Αθήνας προσκάλεσε και
φιλοξένησε στην Αθήνα 25 δημοσιογράφους
από 5 χώρες, με σκοπό να διαπιστώσουν και
να μεταφέρουν στις χώρες τους τι πραγματι-
κά προσφέρει η Αθήνα. Για το άμεσο μέλλον,
ο ΣΕΤΕ σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΚΑΪ
(
τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ.) αναλαμβάνει
πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Αθήνας
μέσω παρεμβάσεων αισθητικής αναβάθμισης
του κέντρου. Με συγκεκριμένα και στοχευ-
μένα μέτρα, που η Κυβέρνηση οφείλει να πά-
ρει άμεσα, είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός του-
ρισμός μπορεί σε χρονικό ορίζοντα 2-3 ετών
να φτάσει στα 20 εκατ. διεθνείς αφίξεις,
προσφέροντας συνολικά επιπλέον 3 μονάδες
κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας και δεκάδες
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Στην προ-
σπάθεια αυτή η συμβολή της ρωσικής αγο-
ράς θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, η Πολωνία, η
Τσεχία, η Ουκρανία και κυρίως η Ρωσία,
παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και συνεισφέρουν
περισσότερο από το 17% στον εισερχόμενο
τουρισμό στην Ελλάδα.