Page 54 - Τουριστική Αγορά τ. 251

54
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ENTOΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Η
Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, το
Ηρώδειο, το νέο Μουσείο της
Ακρόπολης, η Πλάκα, το Μονα-
στηράκι και το Σούνιο είναι ελάχι-
στοι από τους πολλούς λόγους για τους οποί-
ους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο επιθυμούν
να επισκεφθούν την Αθήνα.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Αθήνα συγκα-
ταλέγεται στους «πρέπει να δω» προορι-
σμούς για τους τουρίστες. Ένας άλλος σημα-
ντικός παράγοντας που ενισχύει τη σημασία
της πρωτεύουσας για το ελληνικό τουριστικό
προϊόν, είναι ότι αποτελεί υποχρεωτική στά-
ση για μετάβαση σε πολλά από τα νησιά του
Αιγαίου και του Ιονίου. Οι περισσότεροι μάλι-
στα επισκέπτες που θα περάσουν από την
Αθήνα προτού φτάσουν στον τελικό προορι-
σμό τους, ενδιαφέρονται να επισκεφθούν
μερικά από τα παγκοσμίως γνωστά μνημεία
της πόλης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ει-
κόνα της Αθήνας επιδρά καταλυτικά στην ει-
κόνα της χώρας και επηρεάζει τα τουριστικά
αποτελέσματα της χώρας μας.
Σήμερα όσο ποτέ εμφανίζεται επιτακτική
η ανάγκη δράσεων για να βγει από το αδιέ-
ξοδο η εικόνα της Αθήνας και μαζί το τουρι-
στικό προϊόν της.
Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθη-
νών-Αττικής και σε συνέχεια των απογοητευ-
τικών στοιχείων του Α’ εξαμήνου 2012 –τα
οποία κοινοποίησε η ΕΞΑ-Α στα μέσα του κα-
λοκαιριού– εξίσου αποκαρδιωτικά είναι και
τα στοιχεία του Ιουλίου και του Αυγούστου
2012:
Σύμφωνα με το «European Bench-
mark» που συγκεντρώνει η Ένωση Ξενοδό-
χων Αθηνών-Αττικής σε συνεργασία με την
εταιρεία GBR Consulting, η πτώση της κίνη-
σης και των αποτελεσμάτων για τα αθηναϊκά
ξενοδοχεία είναι δραματική και αφορά σε
όλους τους δείκτες που εξετάζονται. Συγκε-
κριμένα, σε ό,τι αφορά τον Ιούλιο (πίνακας 1,
YTD-JUL 2012/2011) αποτυπώνεται πτώση
της τάξης του 17,9 % σε πληρότητες, του
6,6%
στη μέση τιμή δωματίου και του 23,4%
στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο για τα ξε-
νοδοχεία 2*, 3*, 4*και 5*, έναντι του αντίστοι-
χου Ιουλίου του 2011. Ο δε Αύγουστος (πίνα-
κας 2, YTD-AUG 2012/2011) συνέχισε πτωτι-
κά με τους αντίστοιχους μήνες να παρουσιά-
ζουν μείωση κατά 16,9 % σε πληρότητες, κα-
τά 6,5% στη μέση τιμή δωματίου και κατά
22,3%
στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Το
πιο εντυπωσιακό στοιχείο ωστόσο προέρχε-
ται από τη σύγκριση του φετινού οκταμήνου
με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2008 (την πιο
πρόσφατη καλή χρονιά για την Αθήνα) όπου
διαπιστώνουμε ότι η πτώση στους αντίστοι-
χους δείκτες φτάνει το 30,1% σε πληρότη-
τες, το 14,1% στη μέση τιμή δωματίου και το
39,9%
στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (πί-
νακας 3, Οverall performance of the Attica
Hotel Industry – YTD-Aug 2012/ 2008). Τόσο
τα στοιχεία πληρότητας όσο και τα στοιχεία
τιμών και εσόδων παραμένουν καθηλωμένα
σε αρνητικά ποσοστά εδώ και τέσσερα χρό-
νια, κάτι πρωτοφανές στα χρονικά της Αθή-
νας. Μπορεί μία ελαφριά πτώση πληρότητας
να παρατηρείται και σε άλλες πόλεις-αντα-
γωνιστές της εελληνικής πρωτεύουσας, αλ-
λά τα ποσοστά της Αθήνας σε κάθε επίπεδο
έχουν πλέον «κερδίσει» κάθε αρνητικό ρε-
κόρ.
Ανησυχίες για τις αντοχές της αθηναϊκής
ξενοδοχίας γεννά, φυσικά, ο χειμώνας που
έρχεται, αφού όλο και περισσότερες μονά-
δες αναστέλλουν ή πρόκειται να αναστεί-
λουν τη λειτουργία τους λόγω κυρίως της
μειωμένης ζήτησης, αλλά και του υψηλού κό-
στους λειτουργίας μίας ξενοδοχειακής μονά-
δας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως παρά τα
δεδομένα και τη γενικότερη συγκυρία, κάθε
ξενοδοχείο οφείλει να διατηρεί υψηλό και
ανταγωνιστικό επίπεδο παρεχομένων υπηρε-
σιών, ακολουθώντας απρόσκοπτα και πιστά
τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές φιλο-
ξενίας.
Στα γνωστά δε αδιέξοδα που γεννούν
πρόβλημα βιωσιμότητας στις αθηναϊκές μο-
νάδες προστίθεται και ένα «έλλειμμα»
ύψους 16.000.000 ευρώ από τη φιλοξενία Λί-
βυων τραυματιών στην Αθήνα, που δεν έχουν
ακόμα εισπράξει τα ξενοδοχεία.
Ένωση Ξενοδόχων
Αθήνας-Αττικής (ΕΞΑ-Α)
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και σημείο
αναφοράς τουριστικά και πολιτιστικά. Η εικόνα της
επιδρά στην εικόνα της χώρας.