Page 60 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Λειτουργία πακέτων για προσφορές και
δωροεπιταγές
Δυνατότητα hosting-απομακρυσμένης
πρόσβασης
Δυνατό εργαλείο Reporting
Έλεγχος και διαχείριση αποθήκης
SMS & e-mail Module
Το Afrodite Spa-Salon-Fitness παρέχει
τη δυνατότητα διασύνδεσης με εμπορικές
εφαρμογές της MICRO-Fidelio μέσω επίση-
μου interface με το Fidelio Suite 8 και Opera
PMS.
n
Myfidelio.net – Οn-line Σύστημα
Πολλαπλών Κρατήσεων
Τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο έχει
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι κατανα-
λωτές αναζητούν ταξιδιωτικές πληροφορίες,
φανερώνοντας μία σαφή στροφή προς το on-
line περιβάλλον. Έτσι, το Διαδίκτυο αναδει-
κνύεται σε μία σημαντική πηγή πληροφοριών
σχετικά με το σχεδιασμό ταξιδιών και ως εκ
τούτου παρουσιάζει σημαντικές επιχειρημα-
τικές ευκαιρίες για την τουριστική βιομηχα-
νία. Το Myfidelio.net είναι ένα Ολοκληρωμέ-
νο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πολλαπλών Κρατή-
σεων, που δημιουργήθηκε από το R&D
Department της Eurotel Hospitality. Το
Myfidelio.net συνδέει ξενοδοχειακές μονά-
δες, ξενοδοχειακές αλυσίδες, οργανισμούς,
ταξιδιωτικά γραφεία και σχετικά portals, επι-
τρέποντας τις δικτυακές/διαδικτυακές συ-
ναλλαγές σε διάφορους τομείς με προοπτική
τις πωλήσεις και στόχο την αύξησή τους. H
υπερσύγχρονη, παγκόσμια μηχανή προβολής
και κρατήσεων αντλεί αυτόματα τις τιμές και
τη διαθεσιμότητα ενός ξενοδοχείου από το
Opera PMS, καθώς και από άλλα συγγενή
συστήματα, και το διαθέτει άμεσα στα πα-
γκόσμια συστήματα διανομής Amadeus,
Galileo, Sabre, Worldspan. To Myfidelio.net
είναι πλήρως συμβατό με τη λειτουργικότητα
του Myfidelio, μια και το σύστημα διαχείρι-
σης των δεδομένων του γίνεται αποκλειστικά
από το περιβάλλον διαχείρισης της εν λόγω
εφαρμογής. Το σύστημα διαδικτυακών κρα-
τήσεων Myfidelio.net είναι εικαστικά παρα-
μετροποιήσιμο όπως επιθυμεί ο πελάτης,
ενώ παράλληλα υποστηρίζει πολλαπλές πε-
ριγραφές και εικόνες (photo galleries) του
ξενοδοχείου και των δωματίων κατά την προ-
βολή. Είναι ιδιαίτερα λειτουργικό, μια και
αποτελείται από έξι διακριτές σελίδες, μέσω
των οποίων ο χρήστης εύκολα, απλά και κα-
τανοητά, μπορεί να εκτελεί πολλαπλές κρα-
τήσεις για κάθε βήμα του, ώστε στο τέλος να
έχει μία ενιαία καταληκτική πληρωμή.
Βασικά πλεονεκτήματα:
Επιλογή ξενοδοχείου/πακέτων/τιμών
Επιλογή ατόμων/oμάδων/εταιρειών
On-line deposit & cancellation
Άμεση & έγκυρη πληρωμή
Απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία
Πολλαπλές διαχειριστικές δυνατότητες
Φιλοξενία και υποστήριξη
n
ORMS – Opera Revenue
Management System
Το ORMS είναι μία λύση Yield Mana-
gement που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυ-
χία στην ξενοδοχειακή αγορά. Ενεργοποιεί-
ται από την εταιρεία OPUS 2 Revenue
Technologies, θυγατρική εταιρεία της
MICROS Systems, και συνεργάζεται με τα
προγράμματα Opera CRS, ORS και PMS.
Παρέχει δυνατότητες διαχείρισης τόσο σε
τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Στις λει-
τουργίες συμπεριλαμβάνονται το εξελιγμένο
πρόγραμμα group analysis, η διαχείριση θε-
μάτων –βάσει κλασικών περιπτώσεων– που
αφορούν στη διαμονή του πελάτη, καθώς και
το Revenue Management, για την περίπτωση
«
Hotel within a Hotel». Είτε πρόκειται για ένα
απλό ξενοδοχείο, μία αλυσίδα, ένα ξενοδο-
χείο σε καζίνο ή ένα time share resort, το
ORMS είναι η πιο αναλυτική και παράλληλα η
πιο απλοποιημένη και οικονομική λύση παγκο-
σμίως. Το ORMS μεγιστοποιεί τα έσοδα και
την πληρότητα ενός ξενοδοχείου, αυξάνο-
ντας τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο κατά
4-12%.
Επιπροσθέτως, το Σύστημα Opera
Revenue Management συνεργάζεται με το
Σύστημα Opera Sales & Catering με σκοπό
την ποιοτική ανάλυση συγκεκριμένων επιχει-
ρησιακών μονάδων μίας αλυσίδας, την οικο-
νομία κλίμακας και τη μεγιστοποίηση του
κέρδους.
n
3
C Integra Hospitality
Η 3C Integra Hospitality της SIX Card
Solutions είναι μία πλήρως ολοκληρωμένη
υπηρεσία, που συγκεντρώνει όλες τις πλη-
ρωμές των πελατών που γίνονται μέσω των
πιστωτικών καρτών τους. Συγκεκριμένα, επι-
τρέπει την επεξεργασία των πληρωμών με
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες απευθεί-
ας μέσω του PMS της MICROS Fidelio, κα-
θώς και από το λογισμικό κάθε ταμειακής μη-
χανής MICROS για εστιατόρια. H 3C Integra
Ηospitality επιτρέπει τη συγκέντρωση πλη-
ρωμών που γίνονται από τους πελάτες –με
όλες τις πιστωτικές κάρτες που μπορεί να
διαθέτουν– στη ρεσεψιόν, στο μπαρ, στο
εστιατόριο ή ακόμη και στο Internet, σε ένα
ενιαίο πακέτο. Η 3C Integra Hospitality προ-
σφέρει ασφάλεια και εξυπηρέτηση, χάρη
στην πιστοποιημένη λύση –PA DSS– που πα-
ρέχει. Η σύνδεση IP δίνει μεγαλύτερη ταχύ-
τητα στο χρόνο επεξεργασίας και δυνατότη-
τα αυτοματοποίησης διεργασιών που απα-
σχολούν χρόνο από το προσωπικό, όπως η
επαλήθευση πιστώσεων σε καθημερινή βά-
ση, μια και καταργεί τα πολλαπλά μηχανήμα-
τα πιστωτικών καρτών. Το ιντερνετικό εργα-
λείο της SIX Card Solutions, με την καθημε-
ρινή παράδοση αναφορών, καθιστά εύκολη
τη διασταύρωση και τη συγκέντρωση πληρο-
φοριών. Με την ευέλικτη δομή του, οι συναλ-
λαγές παρακολουθούνται απόλυτα, είτε για
μία και μόνο μονάδα είτε για μία μεγάλη αλυ-
σίδα ξενοδοχείων. Στη ρεσεψιόν, η 3C
Integra Hospitality επιτρέπει στο προσωπικό
να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια για να εξυ-
πηρετηθούν οι πολύτιμοι πελάτες, διατηρώ-
ντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ταχύτητας
και ακρίβειας, ενώ στο εστιατόριο ελαχιστο-
ποιεί τα λάθη στο μηδέν. Επιπλέον, με τη
χρήση του Μετατροπέα Συναλλάγματος 3C
Integra, προσφέρεται η δυνατότητα πληρω-
μής στο εγχώριο νόμισμα κάθε επισκέπτη.
n
Fidelio Suite 8 – Hotel Connector
Το Hotel Connector είναι ένα εργαλείο
60
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ