Page 61 - Τουριστική Αγορά τ. 251

που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πολλών
ξενοδοχείων. Είναι σχεδιασμένο για αλυσί-
δες ή πολλαπλά ξενοδοχεία, όπου το ένα από
αυτά –ή ένα αυτόνομο PC– ενεργεί ως η κύ-
ρια βάση. Το Hotel Connector επιτρέπει
απλή συνδεσιμότητα μέσω διασύνδεσης
XML από τα υπόλοιπα ξενοδοχεία στο κε-
ντρικό, ζήτηση προφίλ απ’ οποιοδήποτε ξενο-
δοχείο και αποστολή ή ενημέρωση των υφι-
στάμενων προφίλ μέσω αυτόματης διαδικα-
σίας ή μη αυτόματου συγχρονισμού. Μεμο-
νωμένες κρατήσεις μπορούν να γίνουν σε
όλα τα ξενοδοχεία, καθώς και έλεγχος διαθε-
σιμότητας. Στατιστικά στοιχεία μπορούν να
αποσταλούν απ’ όλα τα ξενοδοχεία στο κε-
ντρικό. Εκτυπώσεις, όπως έσοδα, στατιστικά
στοιχεία και αναφορές «ενηλικίωσης υπολοί-
πων» μπορούν στη συνέχεια να γίνουν επε-
ξεργάσιμα για ολόκληρη την αλυσίδα από το
κεντρικό ξενοδοχείο.
n
Fidelio Suite 8 – Homepage
Η Fidelio Suite 8 Ηomepage είναι μία μη-
χανή κρατήσεων στο Internet που επιτρέπει
στα ξενοδοχεία την παροχή διαθεσιμότητας
δωματίων, την κοινοποίηση ειδικών προσφο-
ρών και την παρουσίασή τους κατευθείαν μέ-
σα από το site τους στην ίδια σελίδα. Παρέ-
χει απευθείας πρόσβαση τόσο για τους
υπάρχοντες όσο και για τους νέους πελάτες
ως προς τη διαθεσιμότητα, τις εκπτώσεις και
τις οn-line κρατήσεις, καθώς και εγγραφή
χρήστη αποκλειστικά μέσω του Web site του
ξενοδοχείου.
n
Web Proposal
Το Opera Web Proposal είναι ένα μοναδι-
κό Web-enabled εργαλείο για τη δημιουργία,
τη διανομή και τη διαχείριση επαγγελματικά
σχεδιασμένων προτάσεων/προσφορών του
τμήματος Πωλήσεων και Δεξιώσεων (Sales &
Catering) ενός ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα
δίνει τη δυνατότητα προώθησης επιπλέον
υπηρεσιών του μέσω διαθέσιμων links. Με
την επιλογή του template που θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε, το Web Proposal προ-
σαρμόζει αυτόματα μία νέα προσφορά, ανα-
κτώντας άμεσα πληροφορίες πελατών και
επαφών, ανάγκες διαμονής, ανάγκες διεξα-
γωγής της εκδήλωσης, εναλλακτικές προτά-
σεις catering και πολλές άλλες λεπτομέρει-
ες για τον πελάτη κατευθείαν από τη βάση
της Opera. Οι προτάσεις στέλνονται άμεσα
στον πελάτη μέσω e-mail, ως συνημμένο αρ-
χείο PDF και ως URL link σε μορφή ιστοσελί-
δας. Το Web Proposal εγκαθίσταται στον
υπολογιστή του πελάτη ή παρέχεται ως
hosted υπηρεσία που υποστηρίζεται από τα
data centers της MICROS.
Βασικά πλεονεκτήματα:
Γρηγορότερη ανταπόκριση σε requests
του πελάτη
Ακριβής και τρέχουσα πληροφορία πά-
ντα διαθέσιμη μόλις ζητηθεί
Επαγγελματική παρουσίαση λεπτομε-
ρειών κράτησης, με αποτέλεσμα να ενισχύε-
ται το image του ξενοδοχείου
Δυνατότητα παράλληλης προώθησης και
άλλων επιπλέον υπηρεσιών του ξενοδοχείου
Ομοιομορφία των προσφορών για τη δη-
μιουργία ενιαίας εικόνας της επιχείρησης
προς όλο το πελατολόγιο
Απλοποίηση παρακολούθησης και follow-
up προσφορών
Ελάττωση κόστους εκτύπωσης και αλλη-
λογραφίας
HIT-HOSPITALITY
ΤΗΛ.: 210 8847420
WEB:
E-MAIL:
Η
HIiΤ–Hospitality προσφέρει μία με-
γάλη γκάμα προϊόντων για τις ξενο-
δοχειακές μονάδες που καλύπτουν
όλο το φάσμα λειτουργιών τους τόσο στο
front-office όσο και στο back-office:
n
Protel Single Property Edition
Το protel SPE είναι ένα υπερσύγχρονο λο-
γισμικό διαχείρισης των εργασιών μίας ξενο-
δοχειακής μονάδας. Διαχειρίζεται τις αφί-
ξεις, τις παραμονές και τις αναχωρήσεις των
πελατών των ξενοδοχείων με πολύ απλό για
τους χρήστες του τρόπο. Διευκολύνει τις δια-
δικασίες πόρτας και διασφαλίζει τη γρήγορη
και αξιόπιστη πρόσβαση σε όλες τις κρίσι-
μες πληροφορίες για την ανάπτυξη του ξενο-
δοχείου.
Το protel SPE είναι ένα εργαλείο μηχανο-
γράφησης που χρησιμοποιείται διεθνώς.
Μπορείτε με αυτό να διαχειριστείτε τα επί-
πεδα πληρότητας του ξενοδοχείου, να πλη-
ροφορηθείτε τις προτιμήσεις των πελατών
σας, καθώς και τις απαιτήσεις τους από την
παραμονή τους στο ξενοδοχείο σας και να
ενισχύσετε έτσι τους δεσμούς τους με την
ξενοδοχειακή μονάδα για μελλοντικές κρα-
τήσεις. Στα πολύ δυνατά σημεία της εφαρ-
μογής συγκαταλέγονται ο Navigator και τα
πολυλειτουργικά πλάνα δωματίων. Με τον
Navigator ειδικότερα μπορείτε να εισαγάγε-
τε κρατήσεις «ζωγραφίζοντας» στο πλάνο
και να τις μεταφέρετε από ένα δωμάτιο σε
άλλο ή από μία περίοδο σε άλλη, να κάνετε
αλλαγές δωματίων, αφίξεων, αναχωρήσεων
από το πλάνο (Check-In/Check-Out) κ.ά.
Άλλες ενδιαφέρουσες λειτουργίες του
protel SPE:
Προφίλ πελάτη (Guest profile): Ιστορι-
κό επιστολών, fax, e-mails που στάλθηκαν
στον πελάτη, αυτόματο merge με οποιαδήπο-
τε βάση δεδομένων.
Διαχείριση λογαριασμών (Invoicing):
Παραμετρική εμφάνιση λογαριασμού, δυνα-
τότητα προσθήκης λογότυπων και γραφικών,
κάθε λογαριασμός που τυπώνεται φυλάσσε-
ται στη μορφή που τυπώθηκε για μελλοντική
χρήση, δυνατότητα διάσπασης χρεώσεων
διανυκτέρευσης εκ των υστέρων, δυνατότη-
τα σύμπτυξης κινήσεων ανά πάσα στιγμή.
Για τη διαχείριση του back-office υπάρχει
το Protel for Headquarters, το οποίο προσφέ-
ρει κεντρική διαχείριση όλης της ξενοδοχει-
ακής αλυσίδας, με διατήρηση αυτόνομης βά-
σης δεδομένων των συνδεδεμένων ξενοδο-
χείων, ενημερώνοντας αυτόματα τα κεντρικά
για τη διαθεσιμότητα κάθε μονάδας και λαμ-
βάνοντας από αυτά κρατήσεις.
n
Protel MultiProperty Edition
O μεγαλύτερος «συγγενής» τού protel SPE
ακούει στο όνομα protel MultiProperty
Edition και απευθύνεται σε αλυσίδες ξενοδο-
61
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ