Page 62 - Τουριστική Αγορά τ. 251

χειακών μονάδων, τις εργασίες και τα δεδο-
μένα των οποίων μπορεί να ενοποιεί. Προ-
σφέρει σε όλα τα συνδεδεμένα στο σύστημα
ξενοδοχεία της αλυσίδας, πρόσβαση στην
ίδια, ενοποιημένη βάση δεδομένων για δια-
χείριση και άντληση σε πραγματικό χρόνο
πληροφοριών για το σύνολο των μονάδων ή
για κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά.
n
HiTPOS Suite με ασύρματη παραγ-
γελιοληψία
Προηγμένες λύσεις για χώρους μαζικής
εστίασης, ξενοδοχεία, αλυσίδες fast food,
delivery κ.λπ. Η σουίτα αυτή περιλαμβάνει
εφαρμογές απόλυτα προσαρμοσμένες στις
ανάγκες του κλάδου εστίασης, με έμφαση
στην προετοιμασία, στη γρήγορη εξυπηρέτη-
ση, στην οργάνωση της παραγωγής, στην
ποιότητα και στον έλεγχο του κόστους. Όλες
είναι βασισμένες στην πλατφόρμα Micro-
soft.net/mSQL Server, με υποστήριξη αμφί-
δρομων τερματικών κουζίνας (iKDS ) και
ασύρματων τερματικών (PDA), ενώ ενσωμα-
τώνουν τεχνολογίες που μπορούν να διαχει-
ριστούν μοντέλα οργάνωσης αλυσίδων με
απομακρυσμένους χρήστες (ΗiΤPOS HQ)
μέσω Διαδικτύου ή εικονικών ιδιωτικών δι-
κτύων (VPNs), ακόμη και κεντρική παραγγε-
λιοληψία-διανομή (Delivery).
SINGULARLOGIC
ΤΗΛ.: 210 6266100
WEB:
E–MAIL:info@singularlogic.eu
T
ο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ-
στημα διαχείρισης ξενοδοχειακών μο-
νάδων και αλυσίδων ξενοδοχείων,
SingularLogic Hotel, είναι μία προηγμένη λύ-
ση μηχανογράφησης των επιχειρήσεων αυ-
τού του κλάδου, ανεπτυγμένη πάνω στη σύγ-
χρονη τεχνολογία Galaxy. Είναι άριστα προ-
σαρμοσμένη στις καθημερινές συνθήκες λει-
τουργίας τους και επιπλέον λαμβάνει υπόψη
τις πραγματικές σημερινές, αλλά και μελλο-
ντικές ανάγκες ενός σύγχρονου ξενοδοχεί-
ου. Με την εφαρμογή της SingularLogic πα-
ρέχεται ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
για ολόκληρο το ξενοδοχείο και τις υπομονά-
δες του. Παρακολουθούνται ταυτόχρονα όλα
τα τμήματα του ξενοδοχείου, χρησιμοποιώ-
ντας μία ενιαία εφαρμογή και μία κεντρική
βάση δεδομένων. Έτσι, επιτυγχάνεται η μεί-
ωση του κόστους λειτουργίας, η συνολική πα-
ρακολούθηση των διάφορων ενεργειών και
λογαριασμών πελατών, η δυνατότητα εφαρ-
μογής αποτελεσματικών ενεργειών
marketing και πιστότητας πελατών και, τέ-
λος, η ορθή και γρήγορη λήψη σημαντικών
επιχειρηματικών αποφάσεων.
Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε ελάχιστο
χρόνο και είναι πολύ εύκολη η εκμάθησή της,
είναι πλήρως παραμετρική και μπορεί να
προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κά-
θε ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ παρακολου-
θεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις λειτουρ-
γίες ενός σύγχρονου ξενοδοχείου, παρέχο-
ντας ταυτόχρονα άμεση συγκεντρωτική και
αναλυτική πληροφόρηση. Διαθέτει πλήρες
σύστημα εκτυπώσεων με στατιστικά και ιστο-
ρικά στοιχεία, με δυνατότητα πλήρους παρα-
μετροποίησης, επεξεργασίας και μεταφο-
ράς στοιχείων σε άλλες εφαρμογές (π.χ.,
εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου).
Η εφαρμογή προσφέρει ακριβή προγνω-
στικά, λειτουργώντας ως εργαλείο αποτελε-
σματικής παρακολούθησης των στόχων του
ξενοδοχείου και λήψης αποφάσεων. Απευθύ-
νεται σε ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξαρτή-
τως μεγέθους, λόγω των συνδυασμών που
προσφέρει, αλλά και των έξτρα λειτουργιών
της. Κάθε συνδυασμός προσφέρει άμεση κά-
λυψη των σημερινών αναγκών της ξενοδοχει-
ακής μονάδας, με την επιπλέον δυνατότητα
της εύκολης μελλοντικής επέκτασης πάνω
στην ίδια πλατφόρμα. Η εφαρμογή υποστηρί-
ζεται από ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο
αντιπροσώπων, 365/24/7.
Το σύστημα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
Front Office: Πλάνα δωματίων & κρατή-
σεων, Τιμοκατάλογοι-Ειδικά πακέτα (all
inclusive), Προτιμολόγηση-Συγκεντρωτική
Τιμολόγηση, Χρεώστες-Ιστορικό πελατών,
Ανταλλαγή συναλλάγματος, Εσωτερικός
έλεγχος, Reporting και κρατήσεις γκρουπ,
Προϋπολογισμοί-Προβλέψεις, Ανταγωνισμός
και Προγράμματα Πιστότητας–Προσφορών,
Οροφοκομία.
Interface FO – Τηλεφωνικό Κέντρο:
Επιτρέπει τη σύνδεση των υπηρεσιών τηλε-
φωνικού κέντρου (PABX).
Interface FO – Locking System: Υπο-
στηρίζει τη σύνδεση ηλεκτρομαγνητικών ή
μηχανικών κλειδαριών.
Interface FO – Pay TV: Υποστηρίζει τη
σύνδεση των υπηρεσιών Pay TV.
Internet Reservations: On-line σύνδεση
με το site του ξενοδοχείου για κρατήσεις μέ-
σω Ιnternet.
Point of Sales: Διαχείριση πωλήσεων
των τμημάτων ενός ξενοδοχείου (bar-εστια-
τόριο κ.λπ.), υποστήριξη ταμειακών συστημά-
των (PoS) και touch screen και επικοινωνία
με το Front Office.
Mobile POS: Χρήση ασύρματων τερμα-
τικών για παραγγελιοληψία στους χώρους
εστίασης.
Food & Beverage: Διαχείριση ξενοδο-
χειακής αποθήκης.
Sales & Catering: Το κύκλωμα του
Sales & Catering καλύπτει Sales & Marketing
λειτουργίες του ξενοδοχείου, καθώς και τα
Events & Functions αυτού.
Spa: Για τη διαχείριση των spa μέσα
από ένα εξελιγμένο CRM (Σύστημα διαχεί-
ρισης Πελατειακών Σχέσεων).
SUNSOFT
ΤΗΛ.: 210 9317811
WEB:
E–MAIL:
M
ία μεγάλη γκάμα ξενοδοχειακών
προϊόντων προτείνει η Sunsoft στις
επιχειρήσεις του κλάδου:
n
Αλέξανδρος Front Office
Το Αλέξανδρος Front Office σχεδιάστηκε
από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία στη
62
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ