Page 64 - Τουριστική Αγορά τ. 251

μηχανοργάνωση ξενοδοχειακών επιχειρήσε-
ων στην Ελλάδα (από το 1986) και ενσωματώ-
νει την υψηλή τεχνογνωσία τους στον κλάδο,
με αποτέλεσμα αυτό το προϊόν να είναι μία
ιδανική λύση στη μηχανοργάνωση των ξενο-
δοχειακών μονάδων. Η εφαρμογή της Sun-
soft απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ξε-
νοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνω-
σης και φάσματος υπηρεσιών που προσφέ-
ρουν (διαμονή, επισιτισμός κ.ά.). Καλύπτει
όλο το φάσμα λειτουργικών διαδικασιών τους
για κρατήσεις, υποδοχή (reception), Main
Courante και χρεώστες, ενώ συνδέεται με
τις εφαρμογές Αμβροσία και Γενική Λογιστι-
κή της τεχνολογίας Αλέξανδρος της Sunsoft.
Στο Αλέξανδρος Front Office περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων:
Πρακτορεία-εταιρείες (νομικά πρόσω-
πα)
Πελάτες (φυσικά πρόσωπα)
Συμβόλαια, συνεργασίες
Πακέτα (όροι διαμονής)
Ειδικές υπηρεσίες (treatments,
transfers)
Τιμοκατάλογοι
Κρατήσεις
Rooming list
Πλάνα κρατήσεων-διαθεσιμότητας δω-
ματίων
Διαδραστικό (interactive) πλάνο κρατή-
σεων
Booking positions
Λογαριασμοί πελατών
Έλεγχοι και εργασίες κλεισίματος ημέ-
ρας (night audit)
Έλεγχος εκκρεμοτήτων ημέρας
Υποχρεωτικά βιβλία (βάσει νομοθεσίας)
Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, έλεγχοι ΑΦΜ,
πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις του νό-
μου
Κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνι-
κών ξενοδοχείων
Σύνδεση με συστήματα κρατήσεων του
Internet
Δυνατότητα αμφίδρομης on-line σύνδε-
σης με συστήματα τηλεφωνικών κέντρων,
Pay TV, KeyLocks
Σύνδεση με εφαρμογή Αμβροσία POS
(
χρεωστικά, δικαιούμενα, ληφθέντα)
Σύνδεση με Λογιστική: Εξαγωγή των λο-
γιστικών άρθρων των πωλήσεων-εσόδων.
(
Main Courante ή Ημερολόγιο Πωλήσεων).
n
Alexandros Consolidation – Κεντρι-
κή Διαχείριση Στατιστικών Ξενοδο-
χείων Αλυσίδας
Η εφαρμογή Alexandros Consolidation εί-
ναι μία δυναμική εφαρμογή κεντρικής επε-
ξεργασίας στατιστικών στοιχείων ξενοδοχεί-
ων αλυσίδας.
Σε αυτό το προϊόν η Sunsoft έχει συνδυά-
σει τη μεγάλη εμπειρία της σε τεχνικό, διοι-
κητικό και οικονομικό επίπεδο μέσα από 680
εγκαταστάσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες
σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.
Το πρόγραμμα έχει κατασκευαστεί σε τε-
χνολογία .Νet της Microsoft και το μόνο που
απαιτεί, είναι η ύπαρξη των προϊόντων της
τεχνολογίας Alexandros της Sunsoft. Εγκαθί-
σταται στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας
και σε καθημερινή βάση συγκεντρώνει τα
στοιχεία από τα απομακρυσμένα ξενοδοχεία,
συγχρονίζοντας τις βάσεις δεδομένων τους
με αυτή του κεντρικού. Παρακολουθεί όλα τα
στοιχεία που αφορούν στην επεξεργασία πε-
πραγμένων (παρελθόν), αλλά και τη μελλο-
ντική κατάσταση ανά ξενοδοχείο, ανά γεω-
γραφική περιφέρεια ή και συγκεντρωτικά.
Κρατήσεις: Δωμάτια διανυκτερεύσεις,
έσοδα ανά τομέας αγοράς (market
segments), κανάλι διάθεσης, κατηγορία πε-
λάτη, όρους, εθνικότητα και συνδυασμούς
όλων αυτών.
Συμβόλαια: Διαθεσιμότητα και
έσοδα ανά allotment σε σχέση με τα booking
positions, commitment, overbookings, early
bookings, last minute, special offers και άλλα
στοιχεία ανά tour operator, υποκατάστημα
tour operator, χώρα προέλευσης κ.λπ. ανά
ξενοδοχείο και συγκεντρωτικά. Οι αναφορές
και οι στατιστικές αναλύσεις που παράγει το
σύστημά της παρέχουν στα διευθυντικά στε-
λέχη του ξενοδοχείου όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και τη
χάραξη στρατηγικών. Τα αποτελέσματα μπο-
ρούν να εξαχθούν σε ποικίλες ηλεκτρονικές
μορφές, καθώς και να παρουσιαστούν σε
γραφικές παραστάσεις κάθε είδους.
Στην εφαρμογή Alexandros Consolidation
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
Δυνατότητα σύνδεσης σε απεριόριστες
βάσεις δεδομένων
Δημιουργία και φύλαξη δυναμικών πλά-
νων προβολής και εκτύπωσης
Δυναμική διάταξη οριζόντιας και κάθε-
της ανάλυσης δεδομένων (cube style)
Πληθώρα γραφημάτων με δυνατότητα
φύλαξης και επαναφοράς
Πλήθος στατιστικών αναλύσεων με
εμπορικά και οικονομικά στοιχεία των εφαρ-
μογών Alexandros
Επιλογή κριτηρίων εκτύπωσης από το
χρήστη
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε
Text, PDF, HTML και Excel αρχεία
n
Αμφίδρομη Σύνδεση με Web
Booking Engines
Για να λειτουργήσουν σωστά (δηλαδή, να
μπορούν να «απαντούν» μόνα τους σε κάθε
ζήτηση, να εξασφαλίζουν προκαταβολές
όταν απαιτείται και να επιβεβαιώνουν κρατή-
σεις για λογαριασμό του ξενοδοχείου), οι δια-
64
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Netera Software (www.netera.gr)
Welcome 2012
Cyberarts (www.cyberarts.gr)
proXess Hotel
Infomind (www.infomind.gr)
Invisio Hotel Suite, Primal Res
Sysoft (www.sysoft.gr)
Xenia Front Office/POS/Back Office, Telecom
Bluebyte (www.bluebyte.gr)
Hotel Works
Lexicon (www.lexiconsoftware.gr)
HotelPlan
Nometrix (www.nometrix.gr)
metrixHotel
TESAE (www.tesae.gr)
Pegasus Hotel ERP Startup
Netsemantics (netsemantics.gr)
nsTravel
Metabyte (www.metabyte.gr)
Group Travel, Travel Light