Page 65 - Τουριστική Αγορά τ. 251

δικτυακές μηχανές κρατήσεων (συστήματα
Web Booking Engine) χρειάζονται συνεχή
τροφοδότηση με στοιχεία διαθεσιμότητας
και τιμών ανά περίοδο, τύπο δωματίου κ.λπ.
Το λογισμικό Αμφίδρομης Σύνδεσης με Web
Booking Engine αναλαμβάνει να κάνει αυτό-
ματα την ενημέρωση της διαθεσιμότητας δω-
ματίων και των τιμών από τα στοιχεία του
Αλέξανδρος Front Office και να παραλάβει
αυτόματα τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις
που στέλνει το Web Booking Engine.
n
Sunsoft Αμβροσία
Η μεγάλη τεχνογνωσία της Sunsoft στον
τομέα μηχανογράφησης επιχειρήσεων μαζι-
κής εστίασης (από το 1991), σε συνδυασμό
με τις ανέσεις που προσφέρει το περιβάλ-
λον των Windows στο οποίο τρέχει, καθι-
στούν την Αμβροσία μία άριστη λύση μηχα-
νοργάνωσης των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Το προϊόν
της Sunsoft καλύπτει επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης κάθε τύπου (ενδεικτικά αναφέρου-
με: εστιατόρια, μπαρ, καφέ, πιτσαρίες, ψη-
σταριές, delivery, κέντρα διασκέδασης κ.ά.),
είτε αυτές είναι αυτόνομες είτε αλυσίδες
συνδεδεμένων καταστημάτων. Παρέχει F&B
Control & Management και εμπορολογιστική
διαχείριση, καλύπτοντας έτσι όλο τον κύκλο
εργασιών τους. Επιπλέον, προσαρμόζεται
πολύ εύκολα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
επιχείρησης και τρόπου λειτουργίας της,
αφού μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με
πολλούς τρόπους. Αναλυτικά, το Sunsoft
Αμβροσία καλύπτει: Διαχείριση σταθερών
σημείων πώλησης (POS), Ασύρματη Παραγ-
γελιοληψία με τερματικά RF ή Pocket PCs,
Delivery, με αναγνώριση τηλεφωνικών κλή-
σεων πελατών, Διαχείριση τραπεζιών,
Cashier, Kitchen, KDSi (interactive Kitchen
Display System), Πολλαπλές ταμειακές μη-
χανές ανά Σημείο Πώλησης και πολλαπλά
POS ανά μηχανή, Μερική ή ολική έκδοση και
εξόφληση λογαριασμού ανά είδος και παραγ-
γελία, Διαχείριση σερβιτόρων ανά βάρδια
και τραπέζι, προγραμματισμός σερβιτόρων,
Ελάχιστη κατανάλωση, διαχείριση ειδών και
πελατών, κ.ά.
SYSCO
ΤΗΛ.: 210 9319551
WEB:
E–MAIL:
H
Sysco αποτελεί έναν από τους μεγα-
λύτερους και πλέον καταξιωμένους
προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσε-
ων Πληροφορικής στον κλάδο του Hospitality
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο εδώ
και περίπου μία 30ετία. Ιδρύθηκε από στελέ-
χη με σημαντική εμπειρία στην παροχή ολο-
κληρωμένων λύσεων στο χώρο μηχανογρά-
φησης ξενοδοχείων και επισιτισμού, με σκο-
πό την ανάπτυξη και την προώθηση εμπορι-
κών εφαρμογών λογισμικού και εξειδικευμέ-
νων λύσεων Πληροφορικής, βασισμένων στις
πλέον σύγχρονες πλατφόρμες σχεδιασμού
και ανάπτυξης λογισμικού. Σε όλα αυτά τα
χρόνια της παρουσίας της, η εταιρεία έχει
αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε όλους
τους τομείς του συγκεκριμένου κλάδου, προ-
σφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε αλυσί-
δες ξενοδοχείων, city και resort μονάδες
ανεξαρτήτως μεγέθους, boutique και design
ξενοδοχεία, πολυχώρους, water parks, μαρί-
νες, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, κέντρα διασκέ-
δασης κ.λπ.
Ενδεικτικά τα προϊόντα της είναι:
n
Sysco CRS (Central Reservation
System)
Το Sysco CRS καλύπτει την ανάγκη μίας
αλυσίδας ξενοδοχείων για κεντρική διαχείρι-
ση των δεδομένων της, απαλλαγμένη από τε-
χνολογικούς περιορισμούς. Είναι ανεπτυγμέ-
νο εξ ολοκλήρου από τη Sysco, ακολουθώ-
ντας τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης που θέτει
η HIS/Softbrands, και μπορεί να διαχειρίζε-
ται πληροφορίες από πολλά διαφορετικά ξε-
νοδοχεία που λειτουργούν με το Epitome
PMS (με καθένα να μπορεί να λειτουργεί και
αυτόνομα), εφοδιάζοντας ταυτόχρονα το κε-
ντρικό γραφείο κρατήσεων της επιχείρησης
με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε από
μία ενιαία οθόνη να γίνεται γρήγορα και απο-
τελεσματικά η διαχείριση των κρατήσεων και
η αξιοποίηση των πληροφοριών του Ομίλου.
Επιπλέον, μέσω του συστήματος επιχειρη-
σιακής ευφυΐας Sysco B.I. που αναλύει τις
πληροφορίες από πολλές κατόψεις, τα στε-
λέχη υποβοηθούνται σημαντικά στη λήψη
αποφάσεων. Παρέχει ενημέρωση σχετικά με
πελάτες, γραφεία-πρακτορεία, εταιρείες, τι-
μές, πληρότητα και διαθεσιμότητα κάθε ξε-
νοδοχείου (RevPAR, RevPOR), καθώς και
όποιο άλλο στοιχείο είναι αξιοποιήσιμο σε συ-
γκριτικό γράφημα που σχεδιάζεται σε πραγ-
ματικό χρόνο.
n
Epitome.NET
Το Epitome.NET, με χώρα προέλευσης
τις ΗΠΑ, είναι ένα από τα κορυφαία ξενοδο-
χειακά προγράμματα στον κόσμο. Χάρη στο
μοναδικό και σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλ-
λον χρήσης του και τα εύχρηστα εικονίδιά
του είναι απόλυτα παραμετρικό και πολύ εύ-
κολο στη χρήση. Αποτελεί τη συνέχεια του
επιτυχημένου Epitome for Windows, ενός ξε-
νοδοχειακού συστήματος (PMS) που έχει
εγκατασταθεί και λειτουργεί σε περισσότε-
ρες από 7.500 ξενοδοχεία και κρουαζιερό-
πλοια σε όλο τον κόσμο και σε περισσότερα
από 300 ξενοδοχεία στην Ελλάδα.
Το Epitome.NET είναι κατασκευασμένο
65
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Διαχείριση ξενοδοχείου για μικρές (λίγων δωματίων) έως μεγάλες μονάδες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα
Κρατήσεις, Reception, Στατιστικά πωλήσεων, Οικονομική διαχείριση, Παραγγελίες/POS
Υποσύστημα του ERP της Cyberarts, εξειδικευμένο για ξενοδοχειακές μονάδες
Διαχείριση δωματίων/εστιατορίου/μπαρ, Οικονομική διαχείριση, Πωλητές, CRM κ.ά.
Ολοκληρωμένο πακέτο διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων (front office/back office), συνεργαζόμενη με άλλα
υποσυστήματα (Συνέδρια, Πωλήσεις, Αποθήκη κ.ά.) και ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων
Σύστημα διαχείρισης κρατήσεων/αφίξεων/αναχωρήσεων, Main Courante, Βιβλίο Πόρτας κ.ά.
Πλήρες σύστημα διαχείρισης του front & back office ξενοδοχειακών μονάδων (αυτόνομων ή αλυσίδων
ξενοδοχείων) με δυνατότητα σύνδεσης στους ιστοχώρους των ξενοδοχείων.
Διαχείριση δωματίων, πελατών, οικονομικών μίας ξενοδοχειακής μονάδας, POS, σύνδεση με συστήματα
on-line κρατήσεων κ.ά.
Διαχείριση ξενοδοχείου (κρατήσεις, on-line κρατήσεις, οικονομικά κ.λπ.) για μονάδες κάθε τύπου και μεγέθους
Παραμετροποιήσιμη ξενοδοχειακή διαχείριση για μικρές έως μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες
Λογισμικό τουριστικών γραφείων οποιουδήποτε μεγέθους
Λογισμικό τουριστικών γραφείων οποιουδήποτε μεγέθους