Page 66 - Τουριστική Αγορά τ. 251

σε περιβάλλον .ΝΕΤ, λειτουργεί, δηλαδή, μέ-
σω Internet Explorer, κάτι που σημαίνει ότι
δεν υπάρχει κάτι εγκατεστημένο τοπικά
στους υπολογιστές του ξενοδοχείου. Τα πά-
ντα βρίσκονται σε κάποιο κεντρικό μηχάνημα
είτε στο ξενοδοχείο (Hotel Application &
Database Server) είτε σε κάποιο απομακρυ-
σμένο data center και «σερβίρονται» ως ιστο-
σελίδες στους φυλλομετρητές των εξουσιο-
δοτημένων χρηστών, αφού πρώτα αυτοί συν-
δεθούν με συνθηματικό στο απομακρυσμένο
σύστημα. Έτσι, μπορεί, π.χ., κάποιος πωλη-
τής του ξενοδοχείου να βρίσκεται σε μία έκ-
θεση και από το laptop του να μπορεί να δου-
λεύει σαν να βρισκόταν στο ξενοδοχείο.
n
Medallion PMS
Εξαιρετικά φιλικό και εύχρηστο, τo
Medallion PMS αποτελεί σήμερα το ιδανικό
ξενοδοχειακό σύστημα για μεμονωμένες ξε-
νοδοχειακές μονάδες μικρής και μεσαίας
δυναμικότητας με ολιγάριθμο και πολύ απα-
σχολημένο προσωπικό. Εφαρμόζεται εύκολα
στο περιβάλλον της επιχείρησής σας και με
ένα πλούσιο σε γραφικά περιβάλλον σάς επι-
τρέπει να περνάτε τις κρατήσεις, απλώς σύ-
ροντάς τες με το ποντίκι πάνω σε γραφική
απεικόνιση της ξενοδοχειακής μονάδας, στις
αντίστοιχες οθόνες, Room Plan, Room Type
και Reservations. Είναι η ιδανική λύση που
συνδυάζει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της
Sysco με την εξελιγμένη τεχνολογία της
Infor–Softbrands, ενώ όλο το πακέτο προ-
σφέρεται σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή.
n
Epikouros Touch POS
Η εφαρμογή Epikouros Touch POS αποτε-
λεί την πρόταση της Sysco για την αποτελε-
σματική διαχείριση σύγχρονων χώρων εστία-
σης, είτε πρόκειται για αυτόνομες μονάδες,
είτε για τμήματα ξενοδοχείων, κινηματογρά-
φων, πολυχώρων, θεματικών πάρκων κ.λπ.,
είτε, τέλος, για oμίλους εταιρειών με κεντρι-
κή διαχείριση δεδομένων.
Οι βασικές λειτουργίες του Epikoyros πε-
ριλαμβάνουν:
Διαχείριση τραπεζιών
Διαχείριση και παρακολούθηση παραγ-
γελιών
Διαχείριση πιστωτικών καρτών
Διαχείριση ελάχιστης κατανάλωσης (ει-
σιτήρια)
Διαχείριση ειδών και δυνατότητα χρή-
σης πολλαπλών τιμοκαταλόγων, με αυτόματη
αλλαγή μέσα στο ωράριο και επιλογή του πε-
λάτη ανά θέση εργασίας και ανά τμήμα
Διαχείριση πελατολογίου με πλήρη στοι-
χεία
Κεντρική οθόνη ταυτόχρονης παρακο-
λούθησης τμημάτων τραπεζιών-σερβιτόρων-
παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο
Διαχείριση εντατικής λιανικής (Fast
Food, Mini Market, Bar κ.λπ.), με δυνατότητα
χρήσης και scanner χειρός ή βάσης
Υποστήριξη ασύρματης παραγγελιολη-
ψίας μέσω ασύρματων τερματικών
Επικοινωνία με φορητά τερματικά για τη
διαχείριση των Mini Bars
Υποστήριξη φορολογικού εκτυπωτή
(
Epson Fiscal-FPU)
Κρατήσεις τραπεζιών σε επίπεδο τρα-
πεζιού, χώρου ή τμήματος
Σύνδεση με αποθήκες και ενημέρωση
αναλώσεων
Αμφίδρομη επικοινωνία με την ξενοδο-
χειακή εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο
Αυτόματη χρέωση των χρεωστικών ανα-
λώσεων
Το Epikouros Touch POS διατίθεται και
στις εκδοχές Mobile, Table Reservations,
Delivery Module, Retail Module. Ειδικά για
τα ξενοδοχεία υπάρχουν και τα εξής
modules: All Inclusive Management,
Cashless Management-Ηλεκτρονικό Πορτο-
φόλι, Membership Loyalty Management.
n
Ezyield
Με το Ezyield μπορείτε να διαχειρίζεστε
όλα τα διαδικτυακά κανάλια με τα οποία συ-
νεργάζεστε από μία μόνο οθόνη. Είναι το
πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως σύστημα
διαχείρισης διαδικτυακών καναλιών κρατή-
σεων που παρέχει στο τμήμα κρατήσεων του
ξενοδοχείου εξοικονόμηση χρόνου, ενώ πα-
ράλληλα επιτρέπει στους ξενοδόχους να με-
γιστοποιούν την παρουσία και την έκθεσή
τους στο Διαδίκτυο χωρίς λάθη και χωρίς να
αυξάνουν το κόστος εργασίας.
Η βασική έκδοση του προϊόντος επιτρέπει
στους ξενοδόχους να ενημερώνουν περισσό-
τερα από 500 κανάλια διανομής (booking.
com, expedia, Travelocity κ.ά.), μέσω ενός
εύχρηστου εργαλείου που λειτουργεί σε πε-
ριβάλλον Web. Μπορούν να διαχειρίζονται
τιμές, διαθεσιμότητες, ελάχιστο αριθμό δια-
νυκτερεύσεων, ημερομηνίες blackout κ.ά.
Από τα πολλά χαρακτηριστικά του συστήμα-
τος ξεχωρίζουμε τα εξής:
Καθορισμός από το χρήστη των ορίων
της τιμής πώλησης και της καθαρής (net) τι-
μής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τιμή είναι
στο προκαθορισμένο εύρος
Παραμετρικές ρυθμίσεις για γλώσσα
και συνάλλαγμα
Δυνατότητα επιρροής μέσω εργασιών
yield απεριόριστου πλήθους εύρους ημερο-
μηνιών και συνδυασμό της λειτουργίας ημέ-
ρας εβδομάδος για κάθε αντίστοιχο εύρος
ημερομηνιών
UNION PROGRAMMING
GROUP
ΤΗΛ.: 210 6926910
WEB:
E–MAIL:
H
πρόταση της Union Programming
Group στους ξενοδόχους ακούει
στο όνομα Union Hotel Manage-
ment. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων,
με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης
των πληροφοριακών στοιχείων του με βάση
τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μονάδας. Ανα-
λυτικά, το σύστημα της Union διαχειρίζεται:
Κρατήσεις μεμονωμένων δωματίων ή
group (υποστηρίζει και πλάνα κρατήσεων),
με μεταβλητούς όρους παραμονής ανά ημέ-
ρα, σαιζόν και πελάτη
Τιμολόγηση
Main Courante και Βιβλίο Κίνησης Πελα-
τών/Πόρτας
Σύνδεση με Λογιστική και Έσοδα-Έξο-
δα
Λογαριασμούς χρεωστών-πελατών
Ροές εσόδων
Καταρτίζει μεγάλο πλήθος στατιστικών
(
υπόλοιπα πελατών, ανάλυση ροής εσόδων,
στοιχεία που αφορούν την ΕΛΣΤΑΤ, κατά-
σταση εθνικοτήτων, τιμοκαταλόγοι ανά τύπο
και σαιζόν χρέωσης, ισοζύγιο-Main Courante,
λίστα κρατήσεων/αφίξεων/αναχωρήσεων, κα-
τάσταση διαθεσιμότητας δωματίων κ.ά.
Παρουσιάζει επίσης υψηλό βαθμό συνδε-
σιμότητας με άλλα ξενοδοχειακά συστήματα,
για παράδειγμα, με τηλεφωνικά κέντρα, με
το σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access
control) της μονάδας μέσω καρτών εισόδου
στα δωμάτια, καθώς και με τα περισσότερα
on-line συστήματα κρατήσεων.
66
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ