Page 70 - Τουριστική Αγορά τ. 251

70
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ON THE WEB
Πράσινη πολιτική, φιλική προς το περι-
βάλλον, μέσω της ελαχιστοποίησης των εντύ-
πων που απαιτούνται στα δωμάτια.
Άμεση απόκριση στα ερωτηματολόγια
των πελατών.
Δίνονται στους ξενοδόχους τα κατάλληλα
εργαλεία (εφαρμογές για κινητά και σύστη-
μα διαχείρισης αιτημάτων), ώστε να βελτιώ-
σουν και να εξατομικεύσουν την παρεχόμενη
υπηρεσία προς τους πελάτες τους, γιατί σε
τελική ανάλυση ο τουρισμός είναι παροχή
υπηρεσιών!
paNadvErT
Η πρωτοβουλία αυτή της HO.RE.CA. να
διαμορφώσει μία εκδήλωση σύνδεσης μετα-
ξύ της αγοράς και των ειδικών έρχεται ακρι-
βώς στην κατάλληλη στιγμή. Το ξενοδοχείο
του μέλλοντος είναι το ξενοδοχείο του παρό-
ντος. Το μέλλον είναι εδώ! Η έκθεση
HO.RE.CA. θα είναι, αναμφίβολα, το σημείο
επαφής για το 2013 και γίνεται σε ένα χρονι-
κό σημείο-κλειδί για την προετοιμασία της
επόμενης κρίσιμης χρονιάς για τον ελληνικό
τουρισμό.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο
του Internet marketing τα τελευταία 15 χρό-
νια. Κατέχοντας πλέον ηγετική θέση στο χώ-
ρο των social media των ξενοδοχείων, θα
παρουσιάσει στους Έλληνες ξενοδόχους σε
επιστημονικό επίπεδο, εργαλεία και δυνατό-
τητες από το χώρο του Internet, τα οποία θα
τους βοηθήσουν να συλλάβουν τις δυνατότη-
τες του νέου αυτού μέσου. Με το Internet,
κάθε ξενοδοχείο ανάγεται σε μία επιχείρηση
e-commerce. Η επικοινωνία ξενοδόχου και
πιθανού πελάτη περνάει όλο και περισσότε-
ρο μέσα από το Internet και η ηλεκτρονική ει-
κόνα της επιχείρησης είναι εξίσου σημαντική
με τη φυσική. Η εταιρεία θα μοιραστεί μέ-
ρος της τεχνογνωσίας της με τους ξενοδό-
χους οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά» του
ελληνικού τουρισμού, ο οποίος αποτελεί ση-
μαντικό πνεύμονα της οικονομίας μας.
WEB HOTEliEr
Συνδυάζοντας πολυετή εμπειρία στον το-
μέα των συστημάτων κρατήσεων με state-of-
the-art τεχνολογία και με εξωστρεφή προσα-
νατολισμό, η εταιρεία RezLogic πρόκειται να
παρουσιάσει στη HO.RE.CA. τις νέες επανα-
στατικές τεχνικές βελτιστοποίησης εσόδων
από διαδικτυακές κρατήσεις μέσα από τις
λειτουργίες της μηχανής κρατήσεων Web-
Hotelier, όπως SmartRate και RoomDemand,
της δημιουργίας δυναμικών πακέτων (Hotel
+ Flight + Car Rental + Activities), ενιαίας
διαχείρισης καναλιών (Integrated Channel
Management) και έξυπνης εφαρμογής πολι-
τικής πιστών πελατών (SmartGuest Loyalty
club).
Με πιστοποιητικό ασφαλείας PCI Level 3
και άριστη τεχνική υποστήριξη, το Web Hote-
lier είναι το πιο δημοφιλές σύστημα on–line
κρατήσεων για ξενοδοχεία, με πάνω από
1.500
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, αλλά και
σε 20 χώρες του εξωτερικού.
mOZaiK
Η εταιρεία ψηφιακής επικοινωνίας και
στρατηγικής Mozaik συμμετέχει στην 8η Έκ-
θεση HO.RE.CA. στις 8-11 Φεβρουαρίου
2013,
παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες, τα χα-
ρακτηριστικά και τη δυναμική της ολιστικής
προσέγγισης στο νέο περιβάλλον των ψηφια-
κών μέσων. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες
μίας απαιτητικής περιόδου για τον τουριστι-
κό κλάδο, η Mozaik, στo πλαίσιο του event
Future Hotel on the Web, θα παρουσιάσει
σειρά διαλέξεων για την ολοκληρωμένη
στρατηγική που μπορεί να υιοθετήσει μία ξε-
νοδοχειακή επιχείρηση αξιοποιώντας την πα-
γκόσμια τάση και ευκαιρία του Web ως μέσο
επικοινωνίας με τους πελάτες της. Θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο
ένας ιστότοπος αποτελεί την αρχή του ηλε-
κτρονικού επιχειρείν (e-business) και πώς
μπορεί ο σύγχρονος ξενοδόχος να αντιμετω-
πίσει την ολοένα αυξανόμενη πίεση των on–
line καναλιών, των Tour Operators, On-line
Travel Agents, αλλά και τον εσωτερικό και
εξωτερικό ανταγωνισμό της χώρας ως προο-
ρισμό.
Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα πα-
ρουσιαστούν περιπτώσεις και ιστορίες επιτυ-
χίας από καμπάνιες που αξιοποίησαν αποτε-
λεσματικά τα digital media σε συνδυασμό με
τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων μέσω του
Web.
Η Mozaik, με έδρα την Αθήνα και γραφεία
στο Παρίσι και στην Κύπρο, είναι μία από τις
κορυφαίες εταιρείες ψηφιακής επικοινω-
νίας και στρατηγικής, με ειδίκευση στην του-
ριστική βιομηχανία. Η δεκαετής εμπειρία
στο brand design, η προχωρημένη τεχνογνω-
σία software engineering και μία δυνατή ομά-
δα από ικανά και δημιουργικά στελέχη, συν-
θέτουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούν κα-
μπάνιες επικοινωνίας σε digital και παραδο-
σιακά media, με διακεκριμένη επιτυχία και
βραβεύσεις για την υψηλή τους αισθητική. Η
συμβολή της Mozaik στην προώθηση ξενοδο-
χειακών και άλλων τουριστικών επιχειρήσε-
ων σε παγκόσμια εμβέλεια περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, στρατηγικές Destination
Branding, Hotel Online Marketing, Online
Reputation και Online Revenue Manage-
ment, ενώ έχει επιφέρει στους πελάτες της