Page 72 - Τουριστική Αγορά τ. 251

72
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ON THE WEB
σημαντικά οφέλη και μετρήσιμα αποτελέ-
σματα σε εμπορικούς και επικοινωνιακούς
στόχους.
STEFICON
H εταιρεία Steficon συμμετέχει στην εκδή-
λωση με στόχο να βοηθήσει τις ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις φιλοξενίας να κυριαρχή-
σουν στην αγορά μέσα από τη σωστή παρου-
σία σε έναν ψηφιακό κόσμο που συνεχώς αλ-
λάζει. Με βάση αυτόν το στόχο, η Steficon
προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες και
προϊόντα:
Concept και στρατηγική επικοινωνίας,
βασισμένη σε λεπτομερή ανάλυση της επι-
χείρησης και του ανταγωνισμού
Σχεδιασμό Web sites υψηλής αισθητι-
κής, που προβάλλει τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα μίας επιχείρησης και προσφέρει
αυξημένο user experience στους επισκέ-
πτες/μελλοντικούς πελάτες σας.
Προώθηση της επιχείρησης στις μηχα-
νές αναζήτησης (Search Engine Marketing,
Search Engine Optimization).
Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης (Facebook, Twitter, Pinterest,
Youtube, Flickr, Tripadvisor).
Newsletter και viral marketing.
On–line marketing στα μεγαλύτερα por-
tals του εξωτερικού και της Ελλάδας, εκεί
όπου οι δυνητικοί πελάτες ενημερώνονται
και αποφασίζουν για τις επόμενες διακοπές
τους.
Αύξηση του ποσοστού κρατήσεων στο
Web site της επιχείρησης –μέσω του book-
ing engine που θα επιλεγεί– με υψηλό Return
on your Marketing Investment. Η Steficon ξε-
κίνησε τις δραστηριότητές της τον Μάιο του
2000,
με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής
και Διαδικτύου, καθώς και την υλοποίηση
ενεργειών on–line marketing. Σήμερα απα-
σχολεί σε μόνιμη βάση 20 άτομα στις εγκατα-
στάσεις της στην Αθήνα, ενώ μέσω της κοι-
νής ιδιοκτησίας εταιρείας ICON απασχολεί
45
άτομα στο Λονδίνο, τη Γερμανία, την Ισπα-
νία, την Αυστρία και τις ΗΠΑ. Οι προσφερό-
μενες υπηρεσίες από την εταιρεία είναι:
Το πελατολόγιο της Steficon στην Ελλάδα
και το εξωτερικό περιλαμβάνει τις εταιρεί-
ες: Όμιλος Grecotel, Starwood Hotels - Santa
Marina Mykonos, Santa Marina Arachova re-
sorts & spa, Superfast Ferries, Bluestar Fer-
ries, Alpha Bank, HTC Corp., Μονοπάτια
Mountain Resort, Coca Cola, Attica DPS,
OTE, OteShop, Όμιλος Vivartia, Ε.Λ.Ι.Α., As-
tra Zeneca, Metlife ALICO, Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών
Μέσων, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Εθνι-
κή Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σού-
τσου, Υπουργείο Πολιτισμού (Μουσεία Ακρό-
πολης, Δελφών, Ηρακλείου, Θήρας, Δίκτυο
Μουσείων Μάνης κ.λπ.), MotoMorini-Italy,
Atos Origin, Airbus Industrie, Toulouse,
France, Audi AG, Ingolstadt, BMW AG,
Daimler Chrysler, DASA Airbus, ΕΑΑCI,
Procter & Gamble και Volkswagen AG.
NELIOS.COM
H Nelios.com (http://Nelios.com) είναι το
μοναδικό digital agency στην Ελλάδα, το
οποίο παρέχει υπηρεσίες Search & Social
Media Marketing, Web Design & Develop-
ment, Mobile Applications και eStrategy
Planning αποκλειστικά για τουριστικές επι-
χειρήσεις. Τα στελέχη της, προερχόμενα
από τον τουρισμό, κατανοούν απόλυτα τις
ανάγκες κάθε είδους τουριστικής επιχείρη-
σης και είναι σε θέση να προτείνουν βέλτι-
στες λύσεις για την αύξηση της κερδοφο-
ρίας τους. Ειδικά για τους ξενοδόχους, το
βασικό δόγμα της Nelios.com στο οποίο στη-
ρίζονται όλες οι υπηρεσίες της, είναι η στα-
διακή αύξηση των απευθείας κρατήσεων
προς το ξενοδοχείο, μειώνοντας παράλληλα
τις προμήθειες και την εξάρτηση προς τρί-
τους. Κλειδί για την επιτυχία αυτού του μο-
ντέλου αποτελούν η συστηματική έρευνα
που κάνει η εταιρεία για τη συμπεριφορά
των σύγχρονων τουριστών, καθώς το ανθρώ-
πινο δυναμικό της εταιρείας, το οποίο αποτε-
λείται από προγραμματιστές, αναλυτές, γρα-
φίστες, eMarketing experts και ειδικούς συμ-
βούλους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ολιστικά
κάθε έργο, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρό-
πο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
IFITT
Ο
IFITT (International Federation for IT in
Travel and Tourism) προσφέρει έναν
κόμβο γνώσης του e-tourism για τους ειδικούς
του τουρισμού και της τεχνολογίας σε επιχει-
ρηματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι ένας
από τους παλαιότερους μη κερδοσκοπικούς
τουριστικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς
στο κόσμο, ο οποίος ιδρύθηκε το 1997 κατά τη
διάρκεια του 4ου Συνεδρίου ENTER στο Εδιμ-
βούργο της Σκωτίας.
Ο οργανισμός συζητά διεξοδικά και προωθεί
τις οικονομικές, καταναλωτικές και οργανωτι-
κές επιδράσεις του e-tourism μέσα από εκδη-
λώσεις, όπως το συνέδριο ENTER, workshops
και εκδόσεις. Κατά τη διάρκεια της 8ης
HO.RE.CA. ο IFITT μέσω του ελληνικού πα-
ραρτήματός του, διοργανώνει εκδήλωση με
θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές Προώθησης του
Ξενοδοχείου στο Διαδίκτυο».
Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι στελέχη από
οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι θα
παρουσιάσουν σύγχρονες τάσεις, εργαλεία
και οδηγίες για τη σωστή προβολή ενός ξενο-
δοχείου στο Διαδίκτυο. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 10/2/2013 από τις
13:00
έως τις 15:30.