Page 76 - Τουριστική Αγορά τ. 251

76
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΑλΑςςιΟς ΤΟΥΡιςΜΟς
ΜιΧΑλης ςΑΚΕλλης πρόεδρος ςΕΕν –
δ.σ. ΑTTICa GROUP
Ο κ. Σακέλλης μίλησε στην αρχισυντά-
κτρια του περιοδικού, Μαργαρίτα Μανού-
σου, και από την τοποθέτησή του η κατάστα-
ση δεν φαίνεται να είναι καθόλου ευχάριστη.
Όπως είπε, σήμερα βρίσκεται και ο ίδιος
σε διαδικασίες με τους αρμόδιους, τον
υπουργό Ναυτιλίας και όλους τους άλλους
εμπλεκόμενους, ώστε να καταγράφουν την
κατάσταση και τα προβλήματα και να συζη-
τούν για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προ-
βλήματα που φαίνεται ότι θα προκύψουν.
Το πρώτο πρόβλημα αφορά στη δρομολό-
γηση λύσης σχετικά με τις αδυναμίες που
παρουσιάζονται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση
των νησιών για το χειμώνα.
Το δεύτερο αφορά στο θέμα της ανάγκης
αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την ακτοπλοΐα. Η κατάσταση της ακτοπλοΐας
φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη.
Σε ερώτηση της ΤΑ για την αιτία των προ-
βλημάτων, ο κ. Σακέλλης απάντησε ότι το
μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να είναι ότι η Ελ-
λάδα διαχρονικά δεν έκανε τίποτε για να λη-
φθούν υπόψη από την ΕΕ οι ιδιαιτερότητες
που έχει ως νησιωτική χώρα. Η ολοκληρωτι-
κή αυτή καθυστέρηση έχει φέρει ως αποτέ-
λεσμα το μόνο που προσφέρει σήμερα η ΕΕ
στην Ελλάδα, είναι το να επιτρέπει στο κρά-
τος να επιδοτεί ορισμένες γραμμές. Σήμε-
ρα, βέβαια, με τα γενικότερα οικονομικά
προβλήματα, το κράτος ενδιαφέρεται μόνο
να μην καταβάλλει χρήματα.
Εδώ ο κ. Σακέλλης σημειώνει ότι είναι βέ-
βαιο ότι ο κύριος λόγος που έχουν παραμεί-
νει τα πλοία και δραστηριοποιούνται σήμερα
στην Ελλάδα, είναι ότι υπάρχουν οικονομικά
προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Είναι
βέβαιο ότι σε άλλη περίπτωση θα είχαν φύ-
γει. Τα πλοία αφορούν σε μία επένδυση που
μπορεί να μετακινείται ανάλογα με τις ανά-
γκες της αγοράς και μπορεί να αλλάζει τόπο
δραστηριότητας χωρίς μεγάλο πρόβλημα.
Όσον αφορά στην πρότασή του, ο ίδιος
δεν βλέπει το μέλλον με ενθουσιασμό. Πι-
στεύει ότι πρέπει να γίνουν συζητήσεις με
όλους τους αρμόδιους με καλή πίστη για να
μπορέσει να βρεθεί και να υιοθετηθεί η κα-
λύτερη λύση. Το μεγάλο και ανυπέρβλητο,
απ’ ό,τι φαίνεται, πρόβλημα είναι οι υψηλές
τιμές των καυσίμων. Λύσεις με αλλαγές σε
χρήση διαφορετικού τύπου ενέργεια κίνησης
δεν φαίνεται εφικτή. Δεν υπάρχουν τέτοιες
προτάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση μία τέ-
τοια προοπτική θα απαιτούσε μεγάλες αλλα-
γές στα πλοία, που θα ήταν απαγορευτικές
από άποψη κόστους.
Η Attica Group, όπως μας ενημέρωσε ο κ.
Σακέλλης, είναι η μόνη εταιρεία που έχει
κάνει επενδύσεις τον τελευταίο καιρό. Για
τη φετινή χρονιά, όπως σημειώνει ο ίδιος,
έχει πραγματοποιήσει καλό μεταφορικό έρ-
γο και κρατά τα μερίδια αγοράς που είχε.
Παρουσιάζει μάλιστα μικρότερη μείωση από
τις άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. Έχει και-
νούργια, σύγχρονα πλοία και έβαλε σε κίνη-
ση δύο νέα πλοία, ένα φέτος και ένα την πε-
ρασμένη χρονιά.
Κλείνοντας, ο κ. Σακέλλης αναφέρει ότι
και αυτή η χρονιά θα είναι σίγουρα ζημιογό-
νος και αυτό πρακτικά θα συμβεί για τέταρτη
συνεχή χρονιά. Άλλωστε, όπως μας ενημέ-
ρωσε, μόνο από τις εισηγμένες στο ΧΑ εται-
ρείες είχαν συσσωρευτεί ζημιές 530 εκα-
τομμυρίων και φέτος φαίνεται ότι θα ξεπε-
ράσουν τα 700 εκατ. Αν μάλιστα προστεθούν
οι μικρότερες εταιρείες, είναι βέβαιο ότι η
ζημιά θα ξεπερνά τα 800 εκατ., το κόστος
δηλαδή των ίδιων των πλοίων. Αυτό φαίνεται
να οφείλεται στα ακριβά καύσιμα. Όπως άλ-
λωστε αναφέρει και ο ίδιος, μόνο οι νεαροί
τελικά μπορούν να ταξιδεύουν σήμερα χωρίς
προβλήματα. Χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς καμπί-
νες, το κόστος για τα νησιά είναι μικρό και
φαίνεται ότι αυτοί μόνο θα μπορούν να μετα-
κινούνται και να χαίρονται τα νησιά με αυτές
τις τιμές καυσίμων.
Γιώργος Βερνίκος
Γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ, εκπρόσω-
πος του θαλάσσιου τουρισμού στο ΔΣ του
Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Επί-
τιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών
Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Πρόεδρος
της Vernicos Yachts
*
Ο γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ, Γιώρ-
γος Βερνίκος, χαρακτηριστικά σημειώνει:
Ο ΣΕΤΕ για την ακτοπλοΐα
«
Η
κατάρρευση των ακτοπλοϊκών εταιρειών και η διακοπή των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στη
χώρα μας είναι πλέον πολύ πιθανόν να συμβούν μέσα στη χρονιά, με δεδομένη τη δυ-
σχερέστατη οικονομική κατάσταση των περισσότερων εταιρειών του κλάδου. Μία τέτοια εξέλι-
ξη θα ήταν εξαιρετικά αρνητική τόσο για τους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας όσο και για
την ελληνική οικονομία και τη χώρα μας συνολικά. Δυστυχώς, η καθυστέρηση της αναμόρφω-
σης και του εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών
στη χώρα μας, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ακτοπλοΐα μέσα σε
συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, οι οργανωμένες μειοψηφίες που επιμένουν να
διατηρούν τα κεκτημένα τους, αδιαφορώντας για το κοινωνικό και οικονομικό κόστος αυτών,
παραμένουν στο απυρόβλητο. Η πρόσφατη παραίτηση του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Απόστολου Βεντούρη, αναδεικνύει ακόμη μία φορά την ένταση
και την έκταση των προβλημάτων της ακτοπλοΐας και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην
οποία αυτή βρίσκεται. Ο ΣΕΤΕ θεωρεί την ακτοπλοΐα πυλώνα για την τουριστική, οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και καλεί την κυβέρνηση να επιληφθεί και να επιλύσει τα θέμα-
τά της άμεσα, διότι η κατάσταση τείνει να χαρακτηριστεί πολύ σύντομα ως μη αναστρέψιμη.»