Page 86 - Τουριστική Αγορά τ. 251

86
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ENΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Οι παρέχοντες υπηρεσίες που σχετίζο-
νται με την υγεία
Οι παρέχοντες υποστήριξη στους πελά-
τες ή στις υποδομές υγείας και προσφέ-
ρουν-συμμετέχουν στον τομέα του τουρι-
σμού υγείας (με υπηρεσίες ή προϊόντα)
Τι μπορεί να αποτελέσει προορισμό
τουρισμού υγείας
Προορισμό τουρισμού υγείας μπορούν να
αποτελέσουν:
Μία χώρα/ένα κράτος
Μία εθνική περιφέρεια
Μία πόλη
Ένα νησί
Ένα θέρετρο (resort)
Κάθε τουριστικός προορισμός είναι εν
δυνάμει προορισμός τουρισμού υγείας
Με την προσέγγιση ht8 (οκτώ τομείς του
τουρισμού υγείας), κάθε τουριστικός προορι-
σμός είναι εν δυνάμει (potential) προορισμός
τουρισμού υγείας.
Χωρίς «προορισμό» δεν υπάρχει
τουρισμός υγείας
Αντίθετα με την απληροφόρητη άποψη
ορισμένων, η ύπαρξη μερικών «παρόχων»
υπηρεσιών τουρισμού υγείας δεν εκλαμβά-
νεται από την αγορά ως «προορισμός».
Χωρίς την ύπαρξη συγκροτημένου-ολοκλη-
ρωμένου προορισμού δεν μπορεί να υπάρξει
τουρισμός υγείας. Αυτό έχει αποδειχθεί στην
πράξη.
Οι αδιαμόρφωτοι προορισμοί
Οι αδιαμόρφωτοι –χωρίς σχεδιασμό– προ-
ορισμοί είναι πολυδιασπασμένοι και έχουν
κριθεί μη αποδοτικοί, μη αποτελεσματικοί και
μη ανταγωνιστικοί (non competitive).
Πώς δημιουργούνται οι προορισμοί με τα
ιδανικά χαρακτηριστικά;
Η δημιουργία ενός προορισμού τουρισμού
υγείας γίνεται με την υιοθέτηση και την
εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένου αναπτυξια-
κού master plan.
Τα σχέδια αυτά αποτελούνται από δύο κύ-
ρια μέρη:
Διαμόρφωση της βιομηχανίας του τομέα
Ενισχυμένη επανατοποθέτηση του προ-
ορισμού
Τέτοιο master plan αποτελεί το σχεδια-
σμένο από τη healthCare cybernetics, health
in GREECE, για την Ελλάδα, το οποίο προ-
βλέπει την ανάπτυξη τουρισμού υγείας σε 12
προορισμούς.
Η έναρξη της σταδιακής εφαρμογής αυ-
τού του προγράμματος έχει προγραμματι-
στεί για το 2013.
Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού προορι-
σμού
Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού προορι-
σμού είναι πολλά και ποικίλα.
Για λόγους συντομίας, θα αναφερθούν
εδώ μόνο μερικά από αυτά.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Οργανωμένος ηγετικός κύκλος
(
leadership circle) ατόμων και νομικών προ-
σώπων
Νομικό πρόσωπο (οργάνωση) υπό τη
μορφή συμβουλίου ή σύνδεσμου
Ειδικά σχεδιασμένο master plan
Διαμορφωμένη βιομηχανία που συμπερι-
λαμβάνει:
4
Διαμερισμό δραστηριοτήτων
4
Συγκρότηση-Ολοκλήρωση
4
Διαχείριση-Διοίκηση
4
Ανάπτυξη
4
Προώθηση-Προβολή
4
Υπηρεσίες στο πλαίσιο των οκτώ τομέ-
ων
4
Παιδεία, κατάρτιση και έρευνα στον
όλο σχεδιασμό
4
Ενθάρρυνση της σταδιοδρομίας στον
τομέα και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
4
Ανταγωνιστικότητα, επειδή είναι «συ-
γκροτημένος, ολοκληρωμένος» και αποδοτι-
κός
Είναι ελκυστικός και επιθυμητός
Είναι αξιόπιστος
Έχει καλή φήμη
Τελεί σε διαδικασία απόκτησης διαπί-
στευσης (π.χ., Health Tourism Destination
Excellence Accreditation)
Αποτελεί brand
Καινοτομεί
Επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες
(
demonstration of leadership)
Καλλιεργεί την αγορά
Συνάπτει συμμαχίες
Ο πλήρης κατάλογος εμπεριέχεται στο
άρθρο «Characteristics of the Ideal Health
Tourism Destination»,
Tourism-Affairs-Magazine/PDFs
/
Characteristics-of-Ideal-Health-Tourism-
Destination.pdf.
Τα Πλεονεκτήματα Αναδυόμενων Προο-
ρισμών
Οι αναδυόμενοι προορισμοί τουρισμού
υγείας έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
Μπορούν να αποφύγουν τα λάθη παλαι-
ότερων προορισμών
Δεν είναι αναγκασμένοι να «κουβαλάνε»
ξεπερασμένη «κληρονομιά» (πρακτικές και
εφαρμογές διαδικασιών που κρίθηκαν λαν-
θασμένες)
Μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες
πρακτικές, καθώς και πρακτικές με μέλλον,
από την αρχή της λειτουργίας τους
Η επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού
-
Δεν αρκεί η ανταγωνιστικότητα
Το να είναι ανταγωνιστικός ένας προορι-
σμός, απλώς σημαίνει ότι θα μπορεί να παί-
ζει σε επίπεδο όπου ο ανταγωνισμός είναι
πιο σκληρός και όπου οι «παίκτες» έχουν με-
γάλες οικονομικές δυνατότητες.
Η επικράτηση ενός προορισμού σε ένα τέ-
τοιο περιβάλλον προϋποθέτει:
Καινοτομία
Επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων
Αυτό απαιτεί:
Βαθιά γνώση
Βούληση
Επένδυση
Κατάλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση
από αναγνωρισμένους ειδικούς (με διεθνώς
αποδεδειγμένα προσόντα σχετικά με τον το-
μέα)
Πώς μπορεί να «παίξει» η Ελλάδα;
Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να
παίξει στην «αρένα» της χαμηλής τιμής.
Η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει σε πελατο-
λόγιο που δεν χαρακτηρίζεται πρωτίστως
από ευαισθησία στην τιμή. Αυτή η κατηγορία
καταναλωτών εκλαμβάνει πρότυπα και ποιό-
τητα ως δεδομένο και ψάχνει για ιδιότητες,
όπως καλό και εκλεπτυσμένο περιβάλλον,
κομψότητα και διορατικότητα.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα πρέπει να
προσφέρει υπηρεσίες στις κατηγορίες:
Ιατρικός τουρισμός πολυτελείας
Παροχή ιατρικού τουρισμού υψηλών
προδιαγραφών