Page 85 - Τουριστική Αγορά τ. 251

85
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
52%
το 3ο τρίμηνο που χαρακτηρίζει την του-
ριστική λειτουργία μας, σε σχέση με την
Τουρκία που καταγράφει 39%, ίδιο ποσοστό
με την Ιταλία, ή ακόμη και την Αίγυπτο που
είναι στο 25%.»
Σημειώνεται ότι η μελέτη του ΞΕΕ στο
πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε από
τον καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του ΕΟΦ, κ.
Ιωάννη Τούντα, και τον οικονομολόγο, κ.
Αρίστο Δοξιάδη, οι οποίοι ανέλαβαν, τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο, την εκπόνηση της με-
λέτης για λογαριασμό του Επιμελητηρίου.
Η υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφα-
λογιάννη, τόνισε ότι η Πολιτεία θα είναι
αρωγός σε οποιαδήποτε σωστή πρωτοβου-
λία που θα αφορά στον ιατρικό τουρισμό.
«
Δεν μιλώ για ευκαιριακή πηγή κρατικών
εσόδων ή μία ευκαιρία για γρήγορο πλουτι-
σμό στον ιδιωτικό τομέα, αλλά για μία σοβα-
ρή, συντονισμένη και σταθερή προσπάθεια»,
υποστήριξε η υπουργός, υπογραμμίζοντας
την ανάγκη άμεσης στρατηγικής για τον ια-
τρικό τουρισμό. Περιγράφοντας τα βήματα
που θα ακολουθήσει το Υπουργείο, η κα Κε-
φαλογιάννη ανέφερε:
«
Οι στόχοι μας στο πλαίσιο της νομοθετι-
κής πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει
από κοινού το Υπουργείο Τουρισμού με το
Υπουργείο Υγείας, είναι οι εξής:
Σύνταξη νόμου για τον Ιατρικό Τουρι-
σμό, που θα βάζει τέλος στις νομικές ασά-
φειες γύρω από το θέμα και παράλληλα θα
καλύπτει τα σχετικά νομικά κενά.
Σύσταση Επιτροπής των Υπουργείων
Υγείας και Τουρισμού, που θα παρακολουθεί
το θέμα και θα καταθέτει προτάσεις για την
ανάπτυξη και βελτίωσή του.
Εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική
Οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη,
που θέτει τους ελάχιστους όρους για την
ασφάλεια, την πληροφόρηση και την αστι-
κή ευθύνη.
Πιστοποίηση νοσοκομείων και ξενοδο-
χείων με υψηλές προδιαγραφές που θα δια-
σφαλίζουν τόσο την ιατρική περίθαλψη όσο
και το συνολικό πακέτο της οργάνωσης της
διαμονής και της μεταφοράς του ιατρικού
τουρίστα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής
του στη χώρα μας.»
Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ση-
μείωσε ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα έχει
ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για τον ιατρικό
τουρισμού, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία θα
επιδιώξει μία έντιμη σχέση μεταξύ δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα για την ανέλιξη του
εν λόγω κλάδου. Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν επίσης ο υπεύθυνος τομέα Υγείας της
ΔΗΜΑΡ, κ. Οδυσσέας Βουδούρης, που εξέ-
φρασε την πλήρη συμπαράστασή του στην
προσπάθεια της Πολιτείας για την ανάπτυ-
ξη του κλάδου του ιατρικού τουρισμού, η κα
Έλενα Κουντουρά εκ μέρους του Ανεξάρτη-
των Ελλήνων και ο πρώην υφυπουργός Πολι-
τισμού-Τουρισμού, κ. Γιώργος Νικητιάδης.
Τέλος, η κυβέρνηση, θέλοντας να επιδεί-
ξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την ανά-
πτυξη του ιατρικού τουρισμού, εκπροσωπή-
θηκε στην εκδήλωση, εκτός από τους αρμό-
διους Υπουργούς, και από το γενικό γραμμα-
τέα Τουρισμού, κ. Αναστάσιο Λιάσκο, το γε-
νικό γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και
Επενδύσεων, κ. Γιάννη Πυργιώτη, ενώ πα-
ρευρέθηκε και ο γενικός γραμματέας του
ΕΟΤ, κ. Νίκος Καραχάλιος.
*
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, M.D., Ph.D.
Δημιουργία Προορισμών Τουρισμού
Υγείας
ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
O δρ Kωνσταντινίδης είναι διευθύνων σύμ-
βουλος της healthCare cybernetics (UK)
Limited. Η εταιρεία αυτή είναι διεθνώς ανα-
γνωρισμένη για την πρωτοπορία και την και-
νοτομία της σε θέματα ανάπτυξης τουρισμού
υγείας σε μία χώρα ή έναν προορισμό. Ο
ίδιος είναι τακτικά προσκεκλημένος και φι-
λοξενούμενος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια.
Ο δρ Kωνσταντινίδης θα είναι ο μόνος Έλλη-
νας ανάμεσα στους πέντε διεθνούς φήμης
ειδικούς που έχουν προσκληθεί για να κατα-
θέσουν τις απόψεις τους στο 5ο Διεθνές Συ-
νέδριο Τουρισμού Υγείας που θα διεξαχθεί
στην Τουρκία, στην Άγκυρα, 18-21 Νοεμβρί-
ου 2012. Τα δύο θέματα που θα παρουσιάσει
είναι:
Τεκμηρίωση «πραγματικών» αριθμών
και δραστηριότητας σχετικά με τον τουρισμό
υγείας (εφαρμογή του Δορυφορικού Λογα-
ριασμού Τουρισμού Υγείας – Health Tourism
Satellite Account)
Η εισαγωγή συστήματος συγκριτικής
αξιολόγησης (benchmarking) και βέλτιστων
πρακτικών (best practices) στον τουρισμό
υγείας
Η Μαργαρίτα Μανούσου, αρχισυντάκτρια
του περιοδικού, ζήτησε από το δρα Κωνστα-
ντινίδη να κάνει μία παρουσίαση αυτού του
ενδιαφέροντος τομέα, υποδεικνύοντας τις
ιδιαίτερες δραστηριότητες που αφορούν σε
αυτόν άμεσα και έμμεσα, καθώς και τις δυ-
νατότητες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλά-
δα για την ανάπτυξή του.
Ο τουρισμός υγείας και οι οκτώ τομείς
του
Τουρισμός υγείας σημαίνει παροχή υπη-
ρεσιών που έχουν σχέση με την υγεία και
προϋποθέτουν κάποιο ταξίδι.
Ο τουρισμός υγείας «αγκαλιάζει» οκτώ το-
μείς του τουρισμού:
Ιατρικός Τουρισμός (Medical Tourism)
Οδοντιατρικός Τουρισμός (Dental
Tourism)
Ιαματικός Τουρισμός (Spa Tourism) –
μπορεί να συμπεριλάβει Θαλασσοθεραπεία
(
Thalassotherapy)
Τουρισμός Ευεξίας (Wellness Tourism)
Αθλητικός Τουρισμός (Sports Tourism,
στο πλαίσιο της υγείας και όχι για θεατές)
Τουρισμός Μαγειρικής Τέχνης και Επι-
στήμης, (Culinary Tourism στο πλαίσιο της
υγείας)
Προσβάσιμος Τουρισμός (Accessible
Tourism)
Τουρισμός Υποβοηθούμενης Διαβίωσης
(
Assisted Residential Tourism)
Ποιοι είναι οι stakeholders – οι έχοντες
έννομο συμφέρον
Oι έχοντες έννομο συμφέρον στον τουρι-
σμό υγείας (health tourism stakeholders) εί-
ναι:
O κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.