Page 84 - Τουριστική Αγορά τ. 251

84
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ENΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τ
o ποσό των 400 εκατ. ευρώ
μπορεί να φέρει στην οικονο-
μία της χώρας τα επόμενα
δύο με τρία έτη ο κλάδος του
ιατρικού τουρισμού. Το Σχέ-
διο Νόμου για την ανάπτυξη
του τουρισμού υγείας πρόκειται να κατατε-
θεί στη Βουλή έως τα τέλη του 2012.
Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, ανακοινώθη-
καν στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέ-
της «Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού στην Ελ-
λάδα», που διοργανώθηκε από το Ξενοδο-
χειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος σε κε-
ντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Υπογραμμίζεται
ότι η αναφερόμενη εκδήλωση εντάσσεται
στην ανάλυση και άσκηση πολιτικών στα κύ-
ρια ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό
τουρισμό, η οποία εγκαινιάστηκε πέρυσι από
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Στα κύρια συμπεράσματα της αναφερό-
μενης μελέτης καταγράφεται ότι τα έσοδα
που προκύπτουν ετησίως από 5 εκατ. περί-
που ασθενείς του ιατρικού τουρισμού προ-
σεγγίζουν τα 20 εκατ. δολάρια, με μέσο όρο
ιατρικής δαπάνης 3.000 ως 4.000 δολάρια.
Επισημαίνεται ότι το μέγεθος αναφέρεται
μόνο στον ιατρικό τουρισμό επιλογής και μό-
νο στις δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών (όχι τα-
ξίδι και διαμονή εκτός νοσοκομείων). Όπως
τονίζεται, οι χώρες με τα περισσότερα έσο-
δα από ιατρικό τουρισμό είναι οι Ινδία, Σι-
γκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βραζιλία, Μεξικό, Κό-
στα Ρίκα, Κούβα, Ουγγαρία και Τουρκία.
Σύμφωνα με τη μελέτη «Ανάπτυξη Ιατρι-
κού Τουρισμού στην Ελλάδα», οι Ευρωπαίοι
ταξιδεύουν σχετικά λιγότερο για ιατρικούς
σκοπούς, ίσως επειδή οι ανάγκες υγείας
τους καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό από
δημόσια συστήματα υγείας ή ασφάλισης.
Αντίθετα η μεσαία τάξη στην Ασία και στην
Αμερική τείνει να πληρώνει ιδιωτικά και
ίσως αυτό εξηγεί τη μεγαλύτερη ανάπτυξη
προορισμών στην Ασία και στη Νότια Αμερι-
κή. Σημειωτέον όμως ότι μία νέα Οδηγία
για τη Διασυνοριακή Φροντίδα μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει αργά ή
γρήγορα στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν
υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ με κάλυψη από
τα ασφαλιστικά συστήματά τους.
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας του
ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος, Γιώργος Τσακίρης, τόνισε:
«
Το απόθεμα νοσοκομειακών υποδομών της
χώρας μας, το επαρκές και άξιο ιατρικό δυ-
ναμικό σε συνδυασμό με τις κλιματικές συν-
θήκες της χώρας μας και σε σύμπραξη με
την ξενοδοχειακή υποδομή της, μπορούν να
συνθέσουν ένα ανταγωνιστικότατο προϊόν ια-
τρικού τουρισμού. Εμείς, οι επαγγελματίες
της διαμονής, θεωρούμε τον ιατρικό τουρι-
σμό, σε συνδυασμό με τον τουρισμό τρίτης
ηλικίας, εξαιρετικά σημαντικούς παράγο-
ντες για την άμβλυνση της μεγαλύτερης
παθογένειας του ελληνικού τουρισμού, που
είναι η εξαιρετικά υψηλή εποχικότητα που
χαρακτηρίζει την τουριστική λειτουργία
μας. Και αναφέρομαι στην εποχικότητα του
Συνεργασία Υπουργείων
Τουρισμού & Υγείας
ΑνΑπτυξη ΙΑτρΙκου τουρΙσμου στην ΕλλΑδΑ
O τουρισμός υγείας είναι ένας πολλά υποσχόμενος
τομέας που μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση
υψηλών οικονομικών δυνατοτήτων επισκέπτες στη χώρα
μας. Παράλληλα, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να
βοηθήσει στη διαμόρφωση προϊόντων και προορισμών
ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών με πολλά θετικά
αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.
Επιμέλεια Μαργαρίτα Μανούσου