Page 92 - Τουριστική Αγορά τ. 251

92
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μ
ε γνώμονα την προο-
πτική ανάπτυξης του
τουριστικού τομέα
στην Ελλάδα & γνώση
των πραγματικών ανα-
γκών και των παραγό-
ντων που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη δημιουργία κατάλληλου
επενδυτικού κλίματος και περιβάλλοντος, ο
ΣΕΤΕ και το ΞΕΕ, στις σελίδες που ακολου-
θούν, θίγουν τα κακώς κείμενα του Νόμου και
προτείνουν την υιοθέτηση αποφασιστικών μέ-
τρων και πολιτικών.
Προτάσεις ΣΕΤΕ για το νέο Αναπτυξιακό
O ΣΕΤΕ σημειώνει ότι, εκτιμώντας πως
σχεδόν το 40% της μελλοντικής ανάπτυξης της
χώρας θα προέλθει από τον τουρισμό, ―
McKinsey (Μελέτη Greece 10 years ahead)―
είναι προφανές ότι ένα σημαντικό ποσό από
τις επιδοτήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
πρέπει να επενδυθεί αποκλειστικά στον τουρι-
σμό.
Συγκεκριμένα ο ΣΕΤΕ προτείνει:
1.
Στο καθεστώς επιδότησης θα πρέπει να
υπαχθούν όλες οι περιοχές της χώρας για
επενδύσεις ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγ-
χρονισμού όλων των κατηγοριών καταλυμάτων
(
ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων),
καθώς και επενδύσεις σε ειδικές μορφές του-
ρισμού και ως συμπλήρωμα υπαρχουσών
εγκαταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να υπα-
χθούν οι αναβαθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός
των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών πά-
σης φύσεως, των τουριστικών λιμένων και μα-
ρινών, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς
επίσης, και των λειτουργικών υποδομών των
άλλων τουριστικών κλάδων (αεροπορικές και
ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες επίγειας
εξυπηρέτησης αεροπλάνων, τουριστικά γρα-
φεία, γραφεία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων,
γραφεία διοργάνωσης εκθέσεων και συνε-
δρίων κ.λπ.). Δεν πρέπει να υπάρχουν χρονικοί
περιορισμοί μεταξύ του χρόνου της προηγού-
μενης επένδυσης ανακαίνισης και της νέας.
2.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις
επιδοτήσεις, χωρίς να παραγνωρίζεται και η
σημασία των φοροαπαλλαγών, που πρέπει να
είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για όσες εταιρείες
παρουσιάζουν ακόμα κερδοφορία.
3.
Πρέπει να καταργηθούν οι επιτροπές
αξιολόγησης και οι αρμοδιότητες να μεταφερ-
θούν στις τράπεζες που θα χρηματοδοτούν
την επένδυση, υπό την προϋπόθεση σχηματι-
σμού από αυτές ειδικών επιτελείων αξιολόγη-
σης τουριστικών επενδύσεων. Η τράπεζα δα-
νείζει τα χρήματά της, επομένως αναλαμβά-
νει και αντίστοιχο ρίσκο.
4.
Το ποσοστό της απαιτούμενης ιδίας συμ-
μετοχής πρέπει να καθορίζεται μόνο με τρα-
πεζικά κριτήρια και όχι από τον Αναπτυξιακό
Νόμο. Ο νέος Αναπτυξιακός να καθορίζει μό-
νο τα ποσοστά επιχορήγησης, τις φοροαπαλ-
λαγές ή τυχόν άλλα κίνητρα. Έτσι θα αποφεύ-
γονται και οι εικονικές αυξήσεις και υπερτιμο-
λογήσεις.
5.
Νέες επιδοτούμενες κλίνες πρέπει να
αποκλεισθούν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη
και τις υπερανεπτυγμένες τουριστικές περιο-
χές, διότι θα στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό
και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω πτώση τιμών
και ποιότητας. Άλλωστε, σε όλους τους προη-
γούμενους επενδυτικούς νόμους, πλην του τε-
λευταίου, υπήρχε πρόβλεψη για έκδοση ΚΥΑ,
μέσω της οποίας θα καθορίζονται τα τμήματα
εκείνα της επικράτειας στα οποία δεν θα
έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του εκάστοτε
Επενδυτικού Νόμου για ίδρυση ή επέκταση
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται
ότι η εκτίμηση του ΣΕΤΕ είναι ότι ο τουρισμός
είναι ίσως από τους λίγους τομείς της ελληνι-
κής οικονομίας, όπου υπήρξε την τελευταία
τριετία πραγματική (ίσως και υπερβολική λό-
γω μεγάλης δυσφήμισης της χώρας) διόρθω-
ση (μείωση) τιμών.
6.
Βασικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να
είναι τα εξής:
Κεφαλαιακή βάση επιχείρησης, εμπειρία,
επιτυχημένη παρουσία στον τομέα
Αύξηση θέσεων εργασίας
Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη
Ύψος επένδυσης
Εισαγωγή μέρους των κεφαλαίων
Περιορισμός ενεργειακού κόστους και
αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
Αξιοποίηση υφιστάμενων φυσικών πόρων
ή/και συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
7.
Σχετικά με την κλιμάκωση των καταβο-
λών της επιχορήγησης, ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι η
τελική δόση πρέπει να είναι 25% και όχι 50%.
Δηλαδή να προβλεφθεί ενδιάμεση δόση 25%,
ώστε να είναι ευχερής η έγκαιρη αποπληρω-
μή των προμηθευτών και εργολάβων. Γενικό-
τερα, για τα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθή-
σουν, όπως σημειώνει ο ΣΕΤΕ, μία ευνοϊκότε-
ρη κλιμάκωση των καταβολών θα βοηθήσει ση-
μαντικά στην προσέλκυση επενδύσεων.
8.
Να γίνει ειδική πρόβλεψη για τον ιατρικό
τουρισμό εντός των ξενοδοχειακών συγκροτη-
μάτων σύμφωνα με προδιαγραφές που θα εκ-
δώσει ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Υγείας.
9.
Να υπάρξει μεταβατική περίοδος 2 ετών
επέκτασης του χρόνου υλοποίησης των τουρι-
στικών επενδύσεων που έχουν ήδη ενταχθεί
και δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους.
10.
Να υπάρχει άμεση τακτοποίηση της επι-
Οι σημαντικοί αυτοί φορείς του τουριστικού τομέα
προχώρησαν στη δημοσίευση προτάσεων και
παρατηρήσεων για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
O ΣΕΤΕ & το ΞΕΕ
επισημαίνουν & προτείνουν
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ